at Hvile i Sig Selv

At hville i sig selv.
Hvordan gør man det?
Et af mine aktiver er, at jeg er god til at blive I mig selv.
Det gør, at jeg holder mig på min egen sti.
Jeg bevæger mig støt fremad.
Samtidig er det nemt for mig, at få mig selv med i alt hvad jeg laver.

Jeg fotograferer rigtig meget.

Andre siger altid til mig, om mine foto, at det er nemt at genkende mine billeder, da jeg har min egen stil.
De kan tydeligt se, at det er mit arbejde.
Når jeg skriver er det det samme.
Andre siger til mig, at jeg har min egen måde at skrive på.
De kan genkende det, når de læser noget der er skrevet af mig.
Jeg hviler i mig selv & tager mig ikke af, hvordan andre gør tingene.
Jeg lader ikke min sfære blive fyldt med andres energier.

Hvordan lærer man så at hvile i sig selv?

Meditation er vejen frem, når vi skal lære at hvile i sig selv.
Under meditation skal vi acceptere tanken.
Hver gang en tanke melder sig, handler det om at acceptere tanken.
Vi skal hverken handle eller reagere på den, udelukkende acceptere den.
På den måde kommer tanken til at fylde mindre og bare være.

Efter en periode med meditation begynder man at blive rigtig god til dette.

Det gjorde jeg i hvert fald. Da jeg var blevet god til dette under meditation, var det bare at begynde at gøre det alle steder.
Det betyder, at hver gang, jeg har en tanke i bevidstheden, hvor jeg ikke kan sætte mig eget navn eller jeg foran, accepterer jeg den.
Jeg hverken reagerer, handler eller forholder mig til den, jeg accepterer.
På denne måde bliver det enkelt hele tiden at blive hjemme i sig selv.
God fornøjelse med at øve dig på at hvile i sig selv.
Bestil clairvoyance på booking @ botteleth .com.

Mindfulness Meditations Øvelse.

Min YouTube Kanal.

To Stay Within one Self

To rest within one self.
How to do this?
One of my assets is that I am good at staying within my self.
It makes me stay on my own path.
I move steadily forward.
At the same time, it’s easy for me to bring myself into everything I do.

I photograph a lot.

Others always tell me about my photos that it is easy to recognize my pictures as I have my own style.
They can clearly see that this is my photography Work.
When I write it is the same.
Others tell me that I have my own way of writing.
They can recognize it when they read something written by me.
I rest within my self & I don’t take care about how other people do things.
I do not let my sphere be filled with the energies of others.

How to Learn To Stay Within One Self.

Meditation is the way forward when we have to learn to rest in ourselves.
During meditation we must accept the idea.
Every time a thought arrives, it is about accepting the idea.
We must neither act nor respond to it, solely accept it.
In this way, the thought stay present but it will not fill your consciousness.

After a period of meditation, you start to get really good at this.

At least I did.
When I became good at this during meditation, it was just starting to do it everywhere.
It means that every time I have a thought in the consciousness where I can’t put my own name or I in front, I accept it.
I do not respond, act or relate to the one I accept.
In this way, it becomes easy all the time to stay at home in itself.
Have fun practicing.
Book clairvoyance on booking @ botteleth .com.

Mindfulness Meditations Exercise.

My YouTube Channel.

4FD1585D-7678-4FE0-A587-0EC2FD05999F