At tage ansvar, er du utilfreds?

At tage ansvar.
Er du utilfreds med noget?
Taler du dårligt om andre?
Skyder du skylden på andre?
Kan du finde på at tale ned om dig selv?
Henviser du til situationen, når du ikke er lykkedes?
Kan du svare ja til ovenstående spørgsmål?
Så vil jeg gerne dele noget med dig.

Det er aldrig de andres skyld.

Vi kan heller ikke skyde skylden på situationen.
Det er også en dårlig ide at tale ned om sig selv.
Jeg har været der.
Der kom intet positivt ud af det.
Mit liv, det kom jeg ikke videre med.
Det føltes som om jeg stod i stampe.
Der skete bare ikke rigtigt andet end at jeg blev tiltagende mere negativ og sur.

Vi lærer så længe vi lever

Hvis vi har en dårlig oplevelse, kan vi lære noget af den.
Når vi møder idioter eller dumme mennesker, kan vi lære noget af dem.
Vi kan altid lære noget om os selv og blive bedre til at håndtere situationer og mennesker.
Nå vi selv fejler, er det måske også fordi vi er ved at lære.
Vi er igang med at øve os og vi opdager vi fejler fordi vi øver os.
Der er altså ingen grund overhovedet til at tale dårlige om andre, situationer eller os selv.

At tage ansvar

Istedet kan vi tage ansvar.
Ansvar for vores egen måde at møde mennesker og verden på.
Øve os i at tanke positivt.
Vi kan være imødekommende, smilende, positive, rummelige, overbærende.
Hver gang vi oplever noget eller møder mennsker, kan vi lede efter det positive.
Der vil altid være noget positivt og noget negativt ved alt.
Tag ansvar, fokuser positivt, også på dig selv.
Fokuser på, hvad du er god til.
Ikke alt det du ikke kan, det behøver du ikke bekymre dig om.
Du er sandsynligvis alligevel urealistisk hård overfor dig selv.
Så vil der begynde at ske positive ting i dit liv.
Du vil ikke føle du står i stampe længere.
Sådan har det i hvert fald være for mig.
Book Clairvoyance på booking @ botteleth .com.

Hvordan takler jeg følelsen af usikkerhed.

Take Responsibility

To take responsibility.
Dissatisfied with something?
Talking badly about others?
Blame, do you blame others?
Can you talk bad about yourself?
Situation when you have not succeeded, Do you refer to them ?
Is your answer yes to the above questions?
Then I would like to share something with you.

Someone else’s fault, it never is.

Nor can we blame the situation.
Say bad things about yourself is a really bad idea..
I’ve been there.
There was nothing positive about it.
My life, I did not go on with that.
Stomping, it felt like.
Besides becoming increasingly negative and sour I did not experience anything positive about it.

We learn all life through.

Having a bad experience, we can learn from it.
Meeting idiots or stupid people, we can learn from them.
At least we can always learn about ourselves and become better at dealing with situations and people.
Now that we ourselves fail, it is perhaps also because we are learning.
Practicing is what we do and we discover we fail because we practice.
Therefore I see no reason whatsoever to talk bad about others, situations or ourselves.

Take Responsibility

Instead, we can take responsibility.
Responsible for our own way of meeting people and the world.
Practice to think positively.
Being welcoming, smiling, positive, spacious, indulgent.
Every time we experience something or meet people, we can look for the positive.
There will always be something positive and something negative about everything.
Take responsibility, focus positively, also on yourself.
Focus on what you are good at.
Not everything you can’t do, you don’t have to worry about.
You are probably still unrealistically tough to yourself anyway.
Then positive things will begin to happen in your life.
You will not feel stuck anymore.
This is how it was for me.
Book Clairvoyance on booking @ botteleth .com.