Bliv Gladere

Bliv gladere, brug din irritation.
Kender du til det med at være irriteret?
Tidligere kunne alt muligt irritere mig.
Hvis der var kø i supermarkedet.
Ventetid ved Metroen.
Ting der ikke lykkedes.
Alt muligt kunne irritere mig.

Irritation skaber negativ energi

Derfor er irritation en ukonstruktiv følelse.
Hver gang vores energi er negativ bevæger vi os ikke fremad.
Istedet står vi i stampe.
Hvis vi ønsker et jævnt tempo fremad på vores livsvej er det derfor godt at undgå irritationer.

Hvordan kan jeg så eliminere denne negative energi?

Altså hvordan kan jeg lade  være med at lade mig irritere?
Personligt, vil jeg gerne have, at min energi er i positiv hele tiden.
Det betyder, at jeg istedet for at lade mig irritere tænker på noget positivt.
Synes du det er svært, når du står midt i irritationen?

Du kan holde din energi neutral.

Dette vil få dig til at bevæge dig fremad på din livsvej.
Tempoet vil være langsommere end, hvis energien er i positiv.
Du skal have sig selv med, så derfor kan det være rigtigt for dig med neutral.
Når du er blevet god til neutral og føler dig klar, kan du så gå fra netral til positiv.

Hvordan får jeg energien til at blive neutral?

Det gør jeg ved at stille spørgsmål.
Jeg kender udemærket følelsen af irritation.
Irritations-følelsen, jeg ved lige præcis, hvornår den er der.
Nogle gang siger jeg det endda højt: ‘Hvor irriterende‘.
Lige præcis der, hvor du bliver bevist om følelsen, der slipper du den.
Det gør du ved at stille et spørgsmål i stedet.

Erstat irritationen med et spørgsmål.

Hvad skal jeg lære af det her?
Hvorfor har jeg brug for en pause?
Hvorfor skal jeg arbejde så meget med at få dette til at lykkes?

Kan du se, hvad der sker med energien? Den neutraliseres.

Negativ der fylder i en føles ikke rar, derfor vil du opleve velvære.
Du vil automatisk blive gladere.
Som en ekstra bonus bevæger du dig straks videre på din livsvej.
Irritationen ville have holdt dig tilbage.
God fornøjelse med at blive Neutral og bevæge dig fremad på din livsvej.

Læs her om at Negativ Energi smitter og , hvordan du undgår den.
Ros dig selv til meget mere glæde.

Get happier, use your feeling of irritation.
Do you know about being annoyed?
In the past, anything could irritate me.
If I had to wait in a line at the supermarket.
Waiting time at the Metro Station.
When I failed doing something.
Everything possible could irritate me.

Irritation creates negative energy

Therefore, irritation is an unconstructive feeling.
Every time our energy is negative, we do not move forward.
Instead, we stand still.
If we want a smooth pace ahead on our way of life, it is therefore good to avoid irritations.

How can I eliminate this negative energy?

How can I not be annoyed?
Personally, I would like my energy to be positive all the time.
This means that instead of letting me annoy, I think of something positive.
Do you think it is difficult when you are in the middle of the irritation?

It is possible to stay on Neutral Energy?

This will make you move forward on your way of life.
The pace will be slower than if the energy is positive.
You have to bring yourself along, so that may be right for you with neutral.
When you have become good at neutral and feel ready, then you can move from netral to positive.

How do I create Neutral Energy?

I do this by asking questions.
I am very well aware of the feeling of irritation.
The irritation feeling, I know exactly when it is there.
Sometimes I even say it loudly, ‘How annoying’.
Just where you are proven about the feeling that lets you go.
You do this by asking a question instead.

Replace the feeling of annoyance with a question.

What should I learn from this?
Why do I need a break?
Why do I have to work so much to make this happen?

Can you see what will happen to the energy? It will neutralize.

Negatives energy does not feel very nice, therefore you will experience well-being.
You will automatically be happier.
As a bonus, you will immediately move forward on your path in life.
The irritation would have held you back.
Enjoy being Neutral and moving forward on your path in life.

Read about that negative energy is contagious and how to awoid it.
Praise yourself towards a lot more happiness.