Ensomhed

Ensomhed, kender du til det?
Kender du det at føle sig ensom?
Der tales meget om ensomhed.
Jeg kan både føle mig ensom alene og blandt andre.
Derfor konkluderer jeg, at det ikke har noget at gøre med det faktum, om man er alene eller ej.
Jeg mener, at det er meget afhængigt af personen.
Nogle mennesker kan være overvejende alene uden nogen sinde at føle sig ensomme.
Andre kan være meget lidt eller meget alene og føle stor ensomhed.
Derfor er min konklusion, at ensomheden kommer indefra.

Ensomhed kommer fra tankerne.

Det er når vi tænker tanken.
Jeg er ensom, at følelsen af at være ensom opstår.
Hvis vi kan erstatte tankerne om, hvor ensomme vi er, som er negative tanker, med positive tanker, føler vi os ikke ensomme.
Grunden til dette er, at følelsen af ensomhed udelukkende opstår på grund af tanken.
Tanker om at være ensom og tanker om, hvor synd det er for mig, at jeg er ensom.

Ensomhedstanker giver ensomhedsfølelse.

Så simpelt er det.
Jeg tænker istedet på, at alle kan lide mig, at alle vil være sammen med mig, at jeg er populær, at jeg elsker at være alene osv.
Prøv det selv.
Se min video, hvor jeg taler om det her og kommer med foreslag til, hvordan tankerne kan erstattes.

Ensomhed

Personligt elsker jeg ensomhed og tillægger ikke længere ordet negativ betydning.
Min ensomhed gør, at jeg kan arbejde med alle mine egne projekter.
Jeg vælger ofte ensomhed til, uden den kom jeg ingen vegne.
Book en clairvoyance på booking @ botteleth . com.
Se flere videoer på min YouTube Kanal.
Læs om, hvordan vi kan arbejde med vores energi og blive gladere.
Jeg skriver om, hvordan du vender begrænsninger til muligheder.

❤️

Loneliness

Loneliness, do you know about that?
Do you know about feeling lonely?
There is a lot of talk about loneliness.
I can both feel lonely alone and among others.
Therefore, I conclude that it has nothing to do with the fact whether you are alone or not.
I am convinced it is very dependent on the person.
Some people may be mostly alone without ever feeling lonely.
Others can be very little or very alone and feel great loneliness.
Therefore, my conclusion is that loneliness comes from within.

Loneliness comes from the thoughts.

It comes when we think about it.
I am lonely that the feeling of being lonely arises.
If we can replace the thoughts of how lonely we are, who are negative thoughts, with positive thoughts, we do not feel lonely.
The reason for this is that the feeling of loneliness arises solely because of the thought.
Thoughts about being lonely and thinking about how sorry it is for me to be lonely.

Thoughts about loneliness leads to feeling lonely

It is as simple as that.
Instead, I think about everyone likes me, that everyone wants to be with me, that I am popular that I love being alone, etc.
Try it yourself.
See my video where I talk about it here and come up with suggestions for how the thoughts can be replaced.

Loneliness

Personally, I love loneliness and no longer attach the word negative meaning.
My loneliness means that I can work with all my own projects.
I often choose the loneliness, without it I would not be getting anywhere.
Book a clairvoyance at booking @ botteleth . com.
Watch more videos at min YouTube Channel.
Read about how we can work with our energy and become more happy.
I write about, how you can turn limitations into possibilities.

❤️

bottelethPhotography-2018-6268