Janteloven

Janteloven, er du tynget af den?
Fokuserer du på Janteloven?
Føler du dig holdt tilbage af Janteloven?
Føler du dig dømt af andre på baggrund af janteloven?

Du kan sætte dig selv fri, Janteloven behøver ikke have noget med dig at gøre.

Når du tænker, at andre dømmer dig med Janteloven, så er det jo i virkeligheden dig selv, der er fokuseret på Janteloven og dig der tænker, at andre dømmer dig.
Har du prøvet at spørge dem, om det er det, der foregår?
Når vores energi er negativ, tror vi, at andre dømmer os.
Så holder vi fast i Janteloven og tænker, at andre bruger den mod os til at dømme os.

Jeg har så ofte hørt, andre tale om, at andre bruger Janteloven til at holde dem tilbage.

jeg tænker, hver gang, at det er dem selv.
De andre er der jo ikke engang og alligvel er de holdt tilbage af Janteloven.
Hvis du er en af dem, der føler det, så prøv at slippe tanken.
Prøv at slippe tanken om janteloven.
Den behøver ikke have noget med dig at gøre.
Du behøver ikke efterleve den.
Faktisk kan du lade den eksistere og glemme alt om den.
Sæt dig selv fri, du behøver ikke at være tilbageholdt.

Da jeg skulle springe ud som Clairvoyant, var jeg bange for at andre skulle dømme mig.

Grunden til dette var, at jeg synes, at clairvoyance/klarsyn som oftest fremstilles rituelt og som en mystisk, overnaturlig evne, som man enten tror eller ikke tror på.
Jeg så dog ikke anden mulighed end at offentliggøre min nye titel, hvis jeg gerne ville videre med det.
Stille og roligt begyndte jeg at sige det højt og skrive om det.
Jeg har på intet tidspunkt oplevet at blive dømt af andre.
Tvært imod vil jeg faktisk sige.
Jeg prøver heller ikke at overbevise andre om min livsindstilling.
I øvrigt har jeg selv fravalgt alt det rituelle og mystikken og ser mit klarsyn som en egenskab på lige fod med mine tanker.
Selvfølgelig taler jeg ud fra min virkelighed, men jeg undskylder den ikke.
Min virkelighed lægger jeg ikke ud til andre som om, de skal tage stilling til den.

Jeg oplever at blive accepteret og respekteret for den jeg er.

Når Jeg ikke dømmer mig selv med Janteloven i hånden, så gør de andre heller ikke.
Helt fri fra andres fordomme, kan jeg være mig.
Hvis jeg endelig oplever, at andre dømmer mig, ved jeg det ikke handler om mig.
Når andre er negative overfor os, handler det altid om dem selv.
Det er dem selv, der er opfyldt af negativ energi og de prøver efter bedste evne at komme af med den.
Du kan roligt være empatisk overfor dem, de møder allerede rigelig modstand.
Det kan du læse mere om positiv og negativ energi.

Slip derfor roligt alle ideer om at andre dømmer dig.

Det kommer sandsynligvis fra dig selv.
Hermed får du ansvaret for dit liv hjem i dig selv, hvor du kan gøre noget ved det.
Det er så dejligt at have lidt at arbejde med, især når arbejdet lykkes.
En god måde for mig til at huske, ikke at holde mig selv tilbage, er, at huske på nedenstående sætning

Der kommer ikke nogle og roser os, når vi skal herfra, fordi vi holdt os tilbage.

Du kan roligt slippe dig selv fri, give den gas og have det sjovt samtidig.
Bestil Clairvoyance på booking @ botteleth . com.

❤️

Læs om at tage ansvar for sit eget liv.
Min YouTube Kanal, hvor jeg har mine videoer samlet.

English version below photo.

Janteloven

Janteloven, are you burdened with it?
Are you focusing on Janteloven?
Do you feel held back by the Janteloven?
Do you feel condemned by others on the basis of the Janteloven?

You can set yourself free, Janteloven does not have to have anything to do with you.

When you think that others are judging you by the law of Jantel, then it is really you who are focused on the law of law and you who think that others are judging you.
Have you tried to ask them if this is what is going on?
When our energy is negative, we believe others are judging us.
Then we stick to the law of Jantel and think that others use it against us to judge us.

I have heard so many times, others talk about others using Janteloven to hold them back.

I think every time it is them.
The others are not even there and yet they are held back by the Jante law.
If you are one of those who feel it, try to let go of the thought.
Try to let go of the law of Jante law.
It doesn’t have to have anything to do with you.
You don’t have to live it.
In fact, you can let it exist and forget about it.
Free yourself, you don’t have to be detained.

When I was telling in public that I was a Clairvoyant, I was afraid others would judge me.

The reason for this was that I think that clairvoyance is usually presented ritually and as a mysterious, supernatural ability, which one either believes or does not believe in.
However, I saw no other option but to publish my new title if I wanted to continue with it.
Quietly and calmly I began to say it out loud and write about it.
At no time have I been judged by others.
On the contrary, I would actually say.
I also try not to convince others about my attitude to life.
Besides, I myself have dropped out of all the ritual and mystery and see my clairvoyance as a skill on equal terms with my thoughts.
Of course, I speak from my reality, but I do not apologize.
I do not present my reality to others as if they should decide on it.

I experience to be accepted and respected for who I am.

When I do not judge myself using Janteloven, then others do not either.
Completely free from other people’s prejudices, I can be me.
If I finally find others judge me, I know it’s not about me.
When others are negative towards us, it is always about them.
They are the ones who are met by negative energy and they try to get rid of it as best they can.
You can safely be empathetic to those they already encounter abundant resistance.
You can read more about positive and negative energy.

Therefore you can let go of all the ideas that others judge you.

It probably comes from yourself.
Hereby you get the responsibility for your life home in yourself, where you can do something about it.
It’s so nice to have a little to work with, especially when the job is successful.
A good way for me to remember, not to hold me back is to remember the phrase below

No one will come and praise us when we will leave this place, because we held ourselves back.

You can safely release yourself, move forward and have fun at the same time.
Book Clairvoyance on booking @ botteleth. com.

❤️

Read about taking responsibility for your own life.
My YouTube Channel with several videos.