Jeg Dømmer Andre

Jeg dømmer andre.
Helt specifikt dømmer jeg andre, der dømmer andre.
Jeg synes, det er dumt at dømme andre uanset, hvad der ligger til grund for fordømmelsen.
Fordømmelser, dem kan jeg ikke lide, så derfor fordømmer jeg selv.
Det giver jo ingen mening.
Hvad gør det så mig til?
Lige så fordømmende som dem jeg dømmer for at være helt præcis.

Jeg dømmer andre, hvis jeg synes, at der er en bestemt gruppe af mennesker, der dømmer andre.

Jeg dømmer dem som gruppe.
Når jeg ser nogle fra denne gruppe udtale sig fordømmende i medierne, på sociale medier eller andre steder så dømmer jeg dem.
Jeg ser/læser deres udtalelse og tænker negativt om dem.
Deres tilhørere dømmer jeg endda også eller, hvem der nu ellers er enige med dem.
Jeg er ret hård over for dem i min fordømmelse.
Godt jeg ikke er dem, og dog, når jeg dømmer andre for at dømme, dømmer jeg jo også mig selv.

Det er altså mennesker jeg ikke engang kender som jeg dømmer pga. en eller anden holdning eller livsstil.

Ret ekstremt i virkeligheden, hvis jeg begynder at tænke over min adfærd.
Det værste er egentlig at denne adfærd går mest ud over mig selv.
Dem jeg dømmer, ved det jo ikke engang.
Jeg går ikke sådan i dialog med dem eller angriber dem.
Istedet holder jeg min fordømmelse hjemme hos mig selv
Derfor er det mig selv fordømmelsen går ud over.
Når jeg dømmer andre, er det min energi der bliver negativ, ikke dem jeg dømmer.

Når jeg dømmer andre, er det mig selv, jeg dømmer.

Jeg tror, at jeg dømmer andre, men sådan er det slet ikke.
Det er i virkeligheden mig selv.
Jeg dømmer mig selv fordi, jeg tænker negativt om andre.
Det er de negative tanker, der gør, at jeg dømmer.
Negativ energi får os til at dømme.
Vi kan ikke lide negativ energi, derfor dømmer vi os selv, når vi producerer negativ energi.

Jeg accepterer min modvilje mod disse mennesker og deres fordømmende holdninger.

Når jeg får accepteret modviljen forsvinder min fordømmelse.
Når min fordømmelse forsvinder, bliver energien neutral.
På den måde kommer jeg heldigvis videre og kan igen blive i stand til at lytte på disse mennesker i stedet for at fokusere på min fordømmelse.
Herefter kan jeg rose mig selv, med god grund, over at have sluppet en fordømmelse.
Denne ros vil få min indre energi til at stige positivt.
Jeg dømmer andre og vender det til noget positivt.
Hermed har jeg fået brugt min fordømmelse positivt, fået det bedre og hævet mit selvværd.
Tak for dig.

❤️

Min YouTube kanal.

Læs om at evaluere på andre.
Når vi retter på andre.
Læs om de dårlige og de gode egenskaber.
Få et højere selvværd.

Jeg Dømmer Andre

I judge others

I judge others.
Specifically, I judge others who judge others.
I think it’s stupid to judge others no matter what underlies the judgement.
Judgements, I do not like them, so I judge myself.
It makes no sense.
What does it make me?
Just as judgmental as those I judge to be precise.

I judge others if I think that there is a certain group of people who are judgmental.

I judge them as a group.
When I see some from this group comment in a judgmental way, in the media, on social media or elsewhere then I judge them.
I see / read their opinion and think negatively about them.
I even judge their audience or who else agrees with them.
I’m pretty hard on them in my condemnation.
Well I am glad I am not among them, and yet, when I judge others for being judgemental, I also judge myself.

It is people I do not even know which I judge because of some attitude or lifestyle.

Quite extreme in reality, if I start thinking about my behavior.
The worst thing is that this behavior goes beyond myself.
Those I judge do not even know.
I do not engage in such dialogue or attack them.
Instead, I keep my judgement at home with myself.
Therefore, it is me I bother with this judgement.
When I judge others, it is my energy that becomes negative, not those I judge.

When I judge others, I judge myself.

I think I judge others, but that’s not it at all.
It really is myself.
I judge myself because I think negatively about others.
It is the negative thoughts that make me judge.
Negative energy makes us judge.
We do not like negative energy, which is why we judge ourselves when we produce negative energy.

I accept my reluctance to these people and their judgmental attitudes.

When I accept the resentment, my judgement disappears.
When my judgement disappears the energy becomes neutral.
In this way, fortunately, I will continue and may again be able to listen to these people instead of focusing on my condemnation.
Then I can praise myself, for good reason, for having let go of a judgement.
This praise will make my inner energy stiff.
I judge others and turn it into something positive.
Hereby I have used my condemnation positively, got it better and raised my self-esteem.
Thank you for being you.

❤️

My YouTube Channel.

Read about evaluating others.
When we correct others.
Read about the bad and the good skills.
Get a higher self-esteem.