Kreativitet

Kreativitet, er du kreativ?
Kommer din kunst bare til dig?
Vælter inspirationen ud af dig, mens du laver din kunst?
Tror du, at kreativitet kan tillæres?

Mange kunstnere, designere, musikere, fotografer, bodypaintere osv. har klarsyn, når de arbejder på deres kunst.

På denne måde bliver det autentisk og forførende.
De er kreative og mange nye ideer kommer til dem.
Det falder dem nemt.
Mange håndværkere, malere, murere, frisører, make-up artister, tatovører osv. anvender også deres klarsyn.
De vil typisk have større succes end dem, der ikke gør, da deres løsninger ofte kan være autentiske, kreative og originale.

Tænker du over det, når du laver kunst, håndværk eller manuelt arbejde?

Så anvender du ikke dit klarsyn.
For at anvende klarsynet/intuitionen, skal du lade tankerne eksistere uden at lytte eller handle på dem.
Hvis du vil, så slip alle regler og gør, hvad du føler for istedet.
På den måde kan du øve dig i at anvende klarsynet.
Du skal bare væk fra hjernen, så kommer det.
Kommer ideerne til dig uden, at du tænker over det?
Så anvender du dit klarsyn.
Du kan sagtens lave perfekt og flot kunst ved at følge regler og tanker, men det er når klarsynet kommer ind over, at du bliver kreativ.

Når vi laver monotont arbejde, får vi klarsyn.

Hvad er så monotont arbejde?
Med monotont arbejde hentyder jeg til havearbejde, bilkørsel, cykeltur, løbetur, opvask, samlebånd osv.
Det kan være mange ting.
Det monotone arbejde gør, at vi holder op med at tænke over det, vi gør.
Herved bliver der plads til vores klarsyn.
Du kan jo prøve det af.

Du kan øve dig i at anvende dit klarsyn ved at meditere

Når vi mediterer accepterer vi tankerne, så de holder op med at fylde.
Herved bliver der plads til klarsynet.
Jeg har hørt andre sige, at kreativitet ikke er noget, man kan lære.
Det mener jeg ikke er rigtigt.

❤️

Kreativitet

Man kan lære at lytte på sin intuition/sit klarsyn, så kommer kreativiteten.
Vil du lære det?
Du kan booke en seance på booking @ botteleth . com.
Min vision som clairvoyant er at gøre klarsyn/intuition lige så almindeligt som at tænke.
Min YouTube Kanal.

Kreativitet

❤️

Creativity

Creativity, are you creative?
Will your art just come to you?
Does inspiration come out of you while you make your art?
Do you think creativity can be attributed?

Many artists, designers, musicians, photographers, bodypainters, etc. have clear vision when working on their art.

This way, it becomes authentic and seductive.
They are creative and many new ideas come to them.
It is easy for them.
Many craftsmen, painters, bricklayers, hairdressers, make-up artists, tattoo artists, etc. also use their clairvoyance.
They will typically be more successful than those who do not, as their solutions can often be authentic, creative and original.

Do you think about it when you create art, handwork or manually work?

Then you do not use your clairvoyance.
In order to apply the clairvoyance / intuition, you must let your thoughts exist without listening or acting on them.
If you want, drop all the rules and do what you feel instead.
In this way, you can practice using clairvoyance.
You just have to get out of the brain, so it comes.
Do the ideas come to you without you thinking about it?
Then you use your clairvoyance.
You can easily make perfect and beautiful art by following rules and thoughts, but it is when the clairvoyance comes across that you become creative.

When we do monotonous work, we get clear vision.

What is so monotonous work?
With monotonous work I refer to gardening, driving, cycling, jogging, washing up, assembly lines, etc.
There can be many things.
The monotonous work makes us stop thinking about what we do.
This will make room for our vision.
You can try it out.

You can practice applying your lucidity by meditating

When we meditate, we accept the thoughts so that they stop filling.
Hereby there will be room for clairvoyance.
I have heard others say that creativity is not something you can learn.
I don’t think that’s right.

❤️

You can learn to listen to his intuition / clairvoyance, then the creativity comes.
Want to learn it?
You can book a session on booking @ botteleth. com.
My vision as a clairvoyant is to make clairvoyance / intuition as common as thinking.
My YouTube Channel.

❤️

Kreativitet

Kreativitet