Negativitet og Positivitet

Negativitet og Positivitet, hvad er det egentlig?
Jeg skriver og taler ofte om negativ og positiv tænkning og adfærd.
Det faldt mig pludselig ind, at det måske er en god ide at definere de 2 begreber helt præcis.

Negativitet, den dårlige energi.

Pessimisme er negativitet og bruges i forbindelse med ikke at glæde sig til noget og tro, at det vil gå dårligt.
Selv om noget, i udgangspunktet, er godt, vil der være en bagtanke og det vil vende til dårligt.
Sarkasme er også negativitet og mistænksomhed.
Verbale angreb og talen ned om andre eller noget, bagtalen, altså kritik i mildere eller stærkere grad.
Negativt fokus på ting eller mennesker.

Når vi er negative omgiver vi os selv med dårlig energi, også selv om vi er det imod andre.

Derfor bliver negativitet selvforstærkende eftersom, jo dårligere energien bliver, jo mere negative bliver vi.
Når vores energi er dårlig vil vi både være negative over for os selv og andre.
Vi får det rigtig dårligt med os selv og er kede af det, tror vi er forkerte og ikke gode nok.
Ting begynder at gå mere og mere galt og andre mennesker gider os ikke længere.
Vi bliver lettere og mere syge.

Vær sød mod de negative mennesker, de har det hårdt nok i forvejen med dem selv.

Du kan skærme dig overfor deres negative energi ved at vide, at alt det negative handler om dem selv.
Det har bestemt ikke noget med dig at gøre.
Du behøver ikke reagere eller svare på det, du kan sige noget pænt istedet.
Både til den negative og i særdeleshed til dig selv.
Det vil hjælpe dig til at holde din egen energi positiv.

Negativitet og Positivitet, Positivitet er alt det modsatte af negativitet.

Kan man være for positiv?
Ja, hævder nogle.
Nej siger jeg, det vil altid være godt for din energi og hermed for dig at være positiv.
Lalleglad, jubelnar, naiv, ubekymret, fantast, useriøs, munter, overdrevet glad osv.
Alle sammen udtryk der dækker over, at være positiv og have god energi.
Dem der synes, man kan være for glad eller bruger ovenstående udtryk negativt, har stadig noget at arbejde med, før de bliver helt positive.
Du kan jo altid smitte dem med din glæde ved at sige noget pænt til dem, alternativt til dig selv.
Din energi stiger af begge dele og energi kan smitte.
Negativitet og Positivitet, bestil Clairvoyance på booking @ botteleth . com.

Læs hvordan du, helt simpelt, går fra at tænke negativt til positivt.
Se min YouTube kanal.

Negativitet og Positivitet

Negativity and Positivity, what is it really?
I often write and talk about negative and positive thinking and behavior.
It suddenly occurred to me that it might be a good idea to define the two concepts exactly.

Negativity, the bad energy.

Pessimism is negativity and is used in connection with not looking forward to something and believing it will go bad.
Although something, basically, is good, is is meant to be bad and it will turn bad.
Sarcasm is also negativity and suspicion.
Verbal attacks and speaking down or ill about others, ie criticism in milder or stronger degree.
Negative focus on things or people.

When we are negative, we surround ourselves with bad energy, even if we are negative towards others.

Therefore, negativity becomes self-reinforcing because, the worse the energy becomes, the more negative we become.
When our energy is bad we will both be negative to ourselves and others.
We get it really bad with ourselves and are sad, we think are wrong and not good enough.
Things start to go more and more wrong and other people don’t bother us anymore.
We become lighter and more sick.

Be nice to the negative people, they have a hard enough time within them selves as is.

You can shield yourself from their negative energy by knowing that all that negative is about themselves
I has absolutely nothing to do with you.
You don’t have to respond or respond to what you can say nicely instead.
Both for the negative and especially for yourself.
It will help you keep your own energy positive.

Negativity and Positivity, Positivity is everything opposite of negativity.

Can you be too positive?
Yes, some claim.
No, I say, it will always be good for your energy and therefore for you to be positive.
Lallegade, cheers, naive, carefree, fantastic, junk, cheerful, overly happy etc.
All expressions that cover, be positive and have good energy.
Those who think you can be too happy or use the above expression negatively still have something to work with before they become completely positive.
You can always throw them with your joy by saying something nice to them, or to yourself.
Your energy rises from both and energy can infect.
Negativity and Positivity, order Clairvoyance on booking @ botteleth. com.

Read how you, quite simply, go from thinking negative to positive.
See my YouTube channel.

A5CD3941-F337-4B2F-924D-3518A50E25D2