På Vej Væk

Når vi er på vej væk fra noget istedet for at være på vej hen til noget.
Kender du det?
At være på vej væk fra noget?
Det kan være et job, en kæreste, en situation, en ven, os selv, alt muligt faktisk.
Når vi er på vej væk fra noget, fordi vi bare må væk, er energien dårlig.
Det at energien er dårlig har mange negative konsekvenser.
Vi føler os forkerte, usikre, kede af det, ubeslutsomme, forvirrede osv.
Hvis vi samtidig er på vej over i noget nyt, fx. et nyt job, en ny kæreste osv., kan vi ikke mærke, om det er rigtigt for os.

Vi kan mærke os selv, når energien er god og vi er hjemme i os selv.

Dog kan vi stadig bruge selve handlingen til at vide, om vi er på rette vej.
Hvis vi spørger os selv, når vi er ved at foretage en ændring, om vi er på vej væk fra noget eller på vej hen til noget, kan vi bruge svaret.
Er svaret, at vi er på vej væk, så er vi sandsynligvis ved at komme på afveje.
Sandsynligvis er vi endda ved at forlade en vigtig læring for os.
Denne læring vil vi blive i.
Det kan altså godt være vi forlader noget, men vi bliver i læringen.
Vi er i en løkke, et loop hedder det indenfor programmeringsverdenen, hvor jeg kommer fra.
Det virker som om vi flytter os, fordi vi rykker fysisk, men det gør vi ikke.
Vi står stille på vores livsvej, er endda i løkke.

Hvis vi er på vej hen til noget, vil vi kunne mærke om vi er på rette vej.

Helt af sig selv, uden at vi behøver at gøre noget.
Energien er positiv og vi oplever glæde, selvsikkerhed, beslutningsdygtighed og måske endda nydelse.
Det er helt fantastisk, når det sker.

Har du prøve at finde et nyt job og altså forlade et job fordi du bare må væk?

Det har jeg.
Umiddelbart føltes det godt, fordi jeg kom væk fra det job, jeg ikke ønskede.
Situationen blev dog hurtigt den samme igen.
Grunden var, at jeg havde forladt min læring.
Det var altså slet ikke jobbet, der var noget galt med.
Jeg var ved at lære og havde modstand på det.
Denne læring skulle jeg åbenbart have.
Så den fortsatte på det nye job.
Da jeg så havde fået min læring kom jeg videre, så skete det bare af sig selv.

Sådan er det også med kærligheden.

Hvis vi søger en partner, fordi vi ikke kan lide at være alene, så er vi på vej væk fra noget.
Væk fra os selv.
Vores energi bliver negativ og vi bliver usikre i processen, føler os usikre på, om vi er gode nok og kede af det, hvilket giver god mening.
Vi savner os selv, vi har slet ikke os selv med.
Hvis vi istedet for at finde en partner nu og her, lærer at være alene med os selv og bare være, så får vi vores læring.
Med den læring i bagagen, kan vi, næste gang vi møder en potentiel partner vide, om denne er noget for os.
Vi vil også have den fornødne selvtillid til at vide, at vi er gode nok.
At det vi tilbyder har værdi.

Jeg bruger meditation og tankerne til at komme hjem i mig selv.

Under meditationen accepterer jeg tankerne, hvilket får dem til at fylde mindre.
Når tankerne ikke fylder for mig, kan jeg bare være.
Væren, når jeg bare er, får mig hjem i mig selv.
God fornøjelse med at være hjemme i dig selv.
Læs her, hvordan jeg accepterer tankerne.
Se en lille meditations øvelse, jeg har lavet om tankerne.
Min Youtube Kanal.
Vil du lære det af mig?
Jeg er god til at lære fra mig og det bliver på den måde, der passer lige til dig.
Bestil clairvoyance på booking @ botteleth . com.
Mine priser og anbefalinger fra klienter.

❤️

Moving away

When we are moving away from something instead of moving towards something.
Do you recognize that?
Moving away from something?
It can be a job, a girlfriend, a situation, a friend, ourselves, anything possible.
When we are moving away from something because we just have to go away, the energy is bad.
The fact that the energy is poor has many negative consequences.
We feel wrong, insecure, bored, indecisive, confused, etc.
If we are at the same time heading for something new, for example. a new job, a new girlfriend, etc., we can not feel if this is right for us.

We can feel ourselves when the energy is good and we are within ourselves.

However, we can still use the action itself to know if we are on the right path.
If we ask ourselves when we are making a change, whether we are moving away from something or going to something, we can use the answer.
If the answer is that we are moving away, then we are likely to go away from our path.
We are probably even leaving an important lesson for us.
We want to stay in this learning.
Even if we are actually leaving something, we will stay in the learning.
We are in a loop, I know a lot about loops from the programming world where I come from.
It seems like we are moving because we move physically, but we do not.
We are not moving forward on our path in life, we are even in the loop.

If we are heading towards something, we will feel we are on the right path.

Completely by itself, without having to do anything.
The energy is positive and we experience joy, self-assurance, quorum and perhaps even enjoyment.
It is absolutely fantastic when it happens.

Did you try to find a new job and leave a job because you just have to get away?

I have.
Immediately it felt good because I got away from the job I didn’t want.
However, the situation quickly became the same again.
The reason was that I had left my learning. It was not at all the job, there was something wrong with.
I was learning and having resistance to it.
This learning I should obvshould iously have. 
So it continued on the new job.
When I had gotten my learning, I moved on, it just happened by itself.

That’s how it is with love.

If we are looking for a partner because we do not like being alone, then we are moving away from something.
Away from ourselves.
Our energy becomes negative and we become uncertain in the process, feel uncertain whether we are good enough and sad about it, which makes good sense.
We miss ourselves, we have nothing at all with ourselves.
If we instead of finding a partner now and then, learn to be alone with ourselves and just be, then we get our learning.
With the learning in the baggage, we can, next time we meet a potential partner, know if this is something for us.
We also want the self-confidence to know that we are good enough.
That what we have to offer has a value.

I use meditation and my thoughts to come home within myself.

During the meditation I accept my thoughts, which makes them fill less.
When my thoughts do not take up any space in my consiusness, I can just be.
Being, makes me stay at home within me.
Have fun staying within your self.
Read here how I accept the thoughts.
See a little meditation exercise I have made about the mind.
My Youtube Channel.
Do you want to learn from me?
I am good at teaching others and it will be the way that suits you.
Order clairvoyance on booking @ botteleth. com.
My prices and recommendations from clients.

❤️

2D682186-7750-4747-A889-59050922019F