Positive Egenskaber

Positive egenskaber.
Ofte når vi skal lære nyt har vi allerede den egenskab vi skal igang med at lære.
Måske bruger vi egenskaben i et område i vores liv og ikke andre områder.
Sådan var det for mig.

Jeg skulle på et tidspunkt lære at blive i mig selv.

Da jeg gik igang med at lære det var det forholdsvis let for mig.
Det gik meget hurtigt.
Grunden til at det var så nemt var, at jeg allerede blev i mig selv i dele af mit liv.
I andre dele af mit liv, der brugte jeg det ikke.
Det gjorde mig ked af det.
Da jeg lærte at bruge at blive i mig selv i alle dele i mit liv, blev jeg rigtig glad.
Andre gange, når vi skal lære en egenskab bruger vi den allerede.
Vi bruger den bare negativt.

Alle vore egenskaber kan bruges både positivt og negativt.

Når vi bruger egenskaber negativt er vi kede af det.
Det får os til at føle os forkerte.
Når vi lærer at bruge dem positivt bliver vi glade.
Måske bruger vi allerede en egenskab positivt i nogle områder af vores liv.
Samtidig bruger vi samme egenskab negativt i andre områder i vores liv.
Herefter skal vi bare lære at bruge den positivt alle steder.

Jeg hører ofte mig selv sige til klienter.

Du bruger allerede denne egenskab på en positiv måde i nogle dele af dit liv.
Så du skal bare implementere det i resten af dit liv.
Andre bruger allerede egenskaben, de skal bare vende den om fra negativ til positiv.
Vi indeholder allerede de fleste egenskaber.
Vi skal bare lære at bruge dem positivt.
Positive Egenskaber, vil du lære at bruge dine egenskaber positivt?
Bestil clairvoyance på booking @ botteleth . com.

Positive Skills

Positive skills.
Often, when we learn new skills, we already have the skill we need to learn.
Perhaps we use the skill in one area of our lives and not other areas.
That was the way it was for me.

At some point I had to learn to stay with in myself.

When I started to learn it, it was relatively easy for me.
It went very fast.
The reason why it was so easy for me was that I was already able to stay within myself in parts of my life.
In other parts of my life I didn’t use it.
It made me sad.
When I learned to use to stay with in myself in all parts of my life, I was really happy.
Other times, when we learn a skill, we already use it.
We just use it negatively.

All our skills can be used both positively and negatively.

When we use skills negatively we are sad.
It makes us feel wrong.
When we learn to use them positively, we are happy.
Maybe we are already using a skill positively in some areas of our lives.
At the same time, we use the same skill negatively in other areas of our lives.
Then we just have to learn how to use it positively everywhere.

I often hear myself say to the clients.

You already use this skill in a positive way in some parts of your life.
So you just have to implement it for the rest of your life.
Others already use the skill, they just have to turn it from negative to positive.
We already have the most skills.
We just have to learn how to use them positively.
Positive skills, Do You Want To Learn How To Use Your skills in a positive way?
Order clairvoyance on booking @ botteleth. com.

F7BD6E03-72E6-429F-A6E4-8E34F14ABA9D