Selvkritik

Selvkritik, er det godt?
Personligt har jeg selvkritik og prøver ihærdigt at finde argument for, hvorfor den er god.
Jeg vil så gerne holde fast i den.
Ligemeget hvordan jeg vender og drejer det er selvkritik negativ energi.
Negativ energi er dårlig fordi den holder os tilbage.
Hvorfor vil jeg så holde fast i den?

Min selvkritik dækker over usikkerhed

Når jeg kritiserer mig selv, er jeg i virkeligheden bare usikker.
Måske er jeg igang med noget nyt og er ved at lære.
Åbenbart forventer jeg at være perfekt fra starten, siden jeg giver mig til at selvkritisere.
På den måde får jeg forstørret min usikkerhed.
På alle måder ukonstruktivt for mig.

Kritikken stopper jeg

Jeg slipper kritik-lysten.
Kritikken vil være til stede, men jeg behøver ikke lytte til den.
Istedet for at kritisere kan jeg spørge mig selv, hvilke følelser der ligger til grund for selvkritikken?
Spørge hvorfor jeg synes jeg er god til at lave det jeg gør?
Hvorfor jeg har noget på hjerte?
Jeg kan spørge mig selv om, hvorfor jeg tror folk kan lide det jeg laver?
Hvis jeg ikke lytter og stiller spørgsmål istedet, forbliver min energi neutral.
Så holdes jeg ikke tilbage.
Hvis jeg svarer positivt på spørgsmålene og på den måde tvinger mig selv til at sige noget pænt om mig, så bliver min energi positiv.

Så bruger jeg min selvkritik positivt

God fornøjelse med ikke at lade dig selvkritisere.
For mig skete aktuelle selvkritik i forbindelse med denne video, der også findes på min youtube kanal.
Jeg er ved at lære, at tale om diverse emner på video og jeg var lige ved at slette denne video.
Grunden var, at jeg selvkritiserede.
Jeg kom på bedre tanker og kom hermed videre.
Derfor har du mulighed for at se min video, hvor jeg taler om at opretholde positiv energi.
God fornøjelse.
❤️

Se mit tidligere indlæg, hvor jeg også skriver, at selvkritik kan være fin.
Det mener jeg ikke længere.

Self-criticism

Self-criticism, is it good?
Personally, I use self-criticism and try very hard to tell my self why it is good.
I would like to keep on doing it.
No matter what, self-criticism is a negative energy.
Negative energy is bad because it holds us back.
Why do I want to hold on to it?

My self-criticism covers up my uncertainty

When I criticize myself, I am in fact only uncertain.
Maybe I am doing something new and am learning.
Obviously, I expect to be perfect from the start, since I allow myself to self-criticize.
That way, I get my uncertainty will grow.
In every way this is unconstructive for me.

I stop criticism

I let go of my desire to criticize..
The criticism will be present, but I do not have to listen to it.
Instead of criticizing, I can ask myself which feels I am covering up being self-criticizing?
Ask why I think I am good at doing what I do?
Why do I have something to say?
I can ask myself why I think people like what I do.
If I do not listen and ask questions instead, my energy remains neutral.
So I am not kept back.
If I respond positively to the questions and this way force myself to say something nice about me, then my energy becomes positive.

Then I use my self-criticism positively

Have fun not letting yourself be criticized.
For me, current self-criticism happened with this video, which is also found on my youtube channel.
I am learning to talk about various issues on video and I was about to delete this video.
The reason was that I was self-criticized.
I cleared out my negative thoughts and moved forward.
Therefore, you have the opportunity to see my video where I talk about maintaining positive energy.
Enjoy.
❤️

See my previous post where I also write that self-criticism can be fine.
I do not agree with that anymore.

IMG_6853