Tag det som en Kompliment

Tag det som en kompliment.
Komplimenter, det er så skønt.
Det er så dejligt, når nogle siger noget pænt til en.

Jeg kan i hvert fald godt lide komplimenter.

Jeg kan også lide at give en kompliment.
Det er skønt at gøre andre glade.
Hvad så når nogle siger noget negativt.
Måske ligefrem noget grimt.
Det tager jeg også som en kompliment.

Når nogle udviser negativ adfærd overfor os, handler det ikke om os.

Det handler altid om dem selv.
Så derfor kan jeg med ro tage negativ adfærd som en kompliment.
Det der sker energetisk, når nogle er negative over for os, er at de selv er fyldt med negativ energi.
Det er ikke rart så derfor forsøger de at komme af med den ved at sige noget negativt.
Når jeg tager det som en kompliment, får jeg blokeret for den negative energi.
Jeg lukker den slet ikke ind i min sfære.
Det ville jeg gøre, hvis jeg tog til genmæle eller forsvarede mig.
Så ville jeg lukke den negative energi ind og heller ikke have det rart.

På min måde kan jeg i stedet sige tak og smile.

Det jeg gør inde i mig selv er, at jeg vender deres negative ord til noget positivt og siger dem til mig selv.
På den måde får jeg, hver gang jeg møder negative mennesker, øget mit indre selvværd.
Jeg bruger det negative menneske positivt.
Så kan jeg pludselig også være glad for de negative mennesker og måske endda opdage, når de siger noget jeg kan bruge.
Der er altså mange fordele.
Jeg bliver bedre til at høre efter og jeg får øget mit selvværd.
Når jeg siger tak og siger noget positivt inde i mig, stiger min positive energi.
Denne positive energi vil nå den negative person, som på denne måde har en mulighed for at få det bedre.
Hvor er det skønt, at vi sådan kan hjælpe hinanden med at få det bedre.
Tag det som en Kompliment, det føles så godt.
Bestil clairvoyance på booking @ botteleth . com.

Take it as a Compliment.

Take it as a compliment.
Compliments, it’s so wonderful.
It’s so great when someone says something nice to one.

At least I like compliments.

I also like to give a compliment.
It is great to make others happy.
What if some say something negative.
Maybe even something ugly.
I also take that as a compliment.

When someone shows negative behavior towards us, it is not about us.

It’s always about themselves.
So, therefore, I can calmly take negative behavior as a compliment.
What happens energetically when some are negative to us is that they themselves are filled with negative energy.
It’s not nice, so they try to get rid of it by saying something negative.
When I take it as a compliment, I get the negative energy blocked.
I don’t even let it into my sphere.
I would do that if I responded or defended myself.
Then I would let in the negative energy and not have a nice time.

My way instead I can say thank you and smile.

What I do inside myself is that I turn their negative words into something positive and tell them to myself.
That way, every time I meet negative people, I get my inner self-esteem increased.
I use the negative person positively.
Then I can suddenly also be happy about the negative people and maybe even discover when they say something I can use.
Therefore there are many benefits.
I get better at listening and I my self-esteem is increased.
When I say thank you and say something positive inside me, my positive energy rises.
This positive energy will reach the negative person who in this way has an opportunity to get better.
It is so great that we can help each other in getting better.
Take it as a compliment, it feels so good.
Book clairvoyance at booking @ botteleth. .com.

Læs om at tilgive / Read about forgiveness.

Min  YouTube Kanal / My YouTube Channel.