Clairvoyance

Clairvoyance er fransk og betyder oversat klarsyn.
Clairvoyance er en kærlig vejledning til os, fra den åndelige verden.
For mig er det en naturlig måde at kommunikere med åndelige vejledere, guider og engle.
Clairvoyante beskeder kommer til mig på samme måde som, hvis det kom fra mine egne tanker.
Jeg kan kende dem på, at der netop ikke har været nogle tanker.
Al anden almindelig kommunikation er altid initieret af en tanke.
Det er clairvoyant vejledning ikke.
Når jeg giver clairvoyant vejledning starter jeg med at få et aktuelt tema til min klient.
Eksempler på temaer kan være: Ikke at føle sig god nok, usikkerhed, sorg, forvirring over, at de ikke føler de kommer fremad i livet, ked af det osv.
Herefter får jeg årsager, der ligger til grund for dette tema.
Når årsagen er klarlagt får jeg redskaber til klienten.
Redskaberne gør klienten i stand til at arbejde med sit tema og komme videre i sit liv.
Efterfølgende er der selvfølgelig tid til spørgsmål fra klienten.
Ofte oplever jeg, at de spørgsmålen klienten havde tænkt på inden en session, er blevet besvaret under clairvoyancen.
Bestil en clairvoyant vejledning på booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️❤️

Clairvoyance is french – it means lucidity.
Clairvoyance is a loving guidance from the spiritual world.
To me it is a natural way of communicating with spiritual guides and angels.
I receive clairvoyant messages the same way as if it was coming from my own thoughts.
I recognize it because it was not initiated by any thought.
Normal communication is always initiated by a thought.
Clairvoyant messages are not.
Giving clairvoyant guidance I start by receiving an actual theme  for my client.
Examples of themes are for instance: not feeling good enough, insecurity, grief, some are confused about how to move forward in life, sadness and more.
Then I receive the causes for the theme.
When the cause is clear I receive tools for the client.
The tools makes it possible for the client to work on the theme and move on in life.
Off course I also have time for questions.
If the client have thought of questions before the session, I often experience that they have been replied during the session.
Book a clairvoyant guidance at booking @ botteleth . com.
❤️❤️❤️❤️