Selvros

Selvros, Husker du at rose dig selv?
Ros dig selv når du gør noget godt på alle måder.
Når du gør noget dårligt eller fejler, skal du også rose dig selv.
Det vil – for mange – være nemt at rose sig selv, når vi gør noget godt.
Selv ros, når vi gør noget dårligt eller fejler er mere usædvanligt, har jeg opdaget.

Hvad sker der med energien?

Når vi gør noget godt, vil vores energi være positiv eftersom vi sandsynligvis er tilfredse.
Såfremt vi roser os selv, vil den positive energi stige yderligere og flere ting lykkes for os.
Hvis vi fejler eller gør noget dårligt, er vi som regel utilfredse med os selv.
Det vil medføre, at vi bliver omgivet af negativ energi.
Negativ energi er dårlig for os, da den får os til at føle os forkerte, utilstrækkelige og være utilfredse.
Når vi roser os selv, kan vi vende energien til positiv.
Dette vil medføre at vi kommer hurtigt videre efter at være fejlet.
Negativ energi holder os nemlig tilbage i vores liv, mens positiv energi får os fremad.

Prøv det næste gang du fejler.

Bestil clairvoyance på booking @ botteleth . com

Self Praise, Do You Remember To Praise Yourself?
Praise yourself when doing something good in every way.
When doing something bad or failing, you must also praise yourself.
It will – for many – be easy to praise yourself when we do something good.
Even praise when doing something bad or failing is more unusual, I have discovered.

What happens to the energy?

When we do something good, our energy will be positive because we are probably satisfied.
If we praise ourselves, the positive energy will increase further and more things will succeed for us.
If we fail or do something bad, we are usually dissatisfied with ourselves.
This will cause us to be surrounded by negative energy.
Negative energy is bad for us as it makes us feel wrong, inadequate, and dissatisfied.
When we praise ourselves, we can turn the energy into positive.
This will cause us to move on quickly after being failed.
Negative energy holds us back in our lives, while positive energy gets us ahead.

Try this next time you fail.

Book clairvoyance at booking @ botteleth . com

Læs mere om at rose dig selv.
Read more about Praising Yourself.

Book clairvoyance on booking @ botteleth . com.

Min / My YouTube Channel

DF724887-086B-4906-A381-33C19B6D5E3C