Clairvoyance for alle

Clairvoyance for alle.
Hvem kan have glæde af clairvoyance?
Alle kan have glæde af clairvoyance.
Jeg kalder det også klarsyn og intuition.
Det særlige ved denne type information er, at der ikke er indblandet negative tanker og heraf følelser.
Det er ideer og information der kan hjælpe os videre i vores liv samt mod et lykkeligere liv.

Clairvoyance afdækker vores udviklingsområder og potentialer.

Vi får aldrig at vide, at vi er forkerte, fyldt med fejl eller andet negativt.
Under en vejledning bliver vi, hverken vurderet eller målt.
Den slags information kommer nemlig fra tankerne og de er ikke med under clairvoyant vejledning.
Til gengæld er der information om, hvordan vi kan udvikle os og blive mere positive og glade.
Vi får afdækket, hvad vi skal arbejde med for at komme videre med vores udvikling og liv.
Der er altid udførlige forklaringer og redskaber til, hvordan vi kommer videre.

Clairvoyance tilbyder skræddersyet information og redskaber til den enkelte.

Det betyder at niveau og graden af indsats er tilpasset udelukkende til modtageren af en clairvoyance.
En session kan sagtens omhandle et specifikt emne eller en problem stilling.
Den kan også tage udgangspunkt i, hvad der lige præcis er relevant for dig på det givne tidspunkt.
Det kan handle om karriere eller din virksomhed.
Det vælger du selv.

Læs om Lotte Botteleths rådgivning.
Jeg har en YouTube Kanal, du er meget velkommen til at følge.
Læs om mig Lotte Eulalia, min passion, mine værdier og min vision.

Hos mig skal du udelukkende betale, hvis du er tilfreds.
Jeg kan kontaktes på contact @ botteleth . com.
❤️

Clairvoyance for alle

Clairvoyance for alle

Clairvoyance for all.
Who can benefit from clairvoyance?
Everyone can benefit from clairvoyance.
I also call clairvoyance for clarity and intuition.
What is special about this type of information is that no negative thoughts and feelings are involved.
It is ideas and information that can help us in our lives as well as towards a happier life.

Clairvoyance uncovers our development areas and potentials.

You are never told that You are wrong, filled with mistakes or anything negative.
During a session you are neither assessed nor measured.
This kind of information comes from the thoughts and they are not included under clairvoyant guidance.
On the other hand, there is information on how we can develop and become more positive and happy.
You will be informed what you need to work on to move forward with your development and life.
There are always detailed explanations and tools for how to proceed.

Clairvoyance offers tailor-made information and tools for the individual.

This means that the level and degree of effort is adapted exclusively to the recipient of a clairvoyance.
A session can easily deal with a specific topic or problem.
Also I can base your session on what is relevant for you at the given time.
It can be about your career or your business.
You choose it yourself.

❤️

Clairvoyance for alle

Read about Lotte Botteleths counselling.
Please follow me YouTube Kanal.
Read about me Lotte Eulalia, my passion, my values og my vision.

You only have to pay if you’re satisfied.

❤️

Clairvoyance for alle

clairvoyance for alle
clairvoyance for alle