Negativ Formidling

Negativ Formidling.
Gør du opmærksom på det negative?
Synes du, du har set lyset og gør opmærksom på alt det der er galt?
Bliver du måske endda selv ked af det over alle dine opdagelser?
Har du tænkt på at alle dine opdagelser måske er tydelige for netop dig fordi du har både klarsyn, er en formidler og skal lære positivitet?

Når vi er meget opmærksomme på det negative, er det ofte fordi vi skal lære positivitet.

Det er absolut ikke meningen, at vi skal være negative.
Det gør os ulykkelige, får os til at føle os forkerte, giver os følelse af utilstrækkelighed og mere negativt, du kender det sikkert.
Jeg har været der selv så jeg ved, hvad jeg taler om.
Vi bruger vores klarsyn og tanker negativt.
Der er noget positivt og noget negativt ved alt.
Negativ formidling, du ser klart, men fremhæver det negative.
Ingen gider lytte andre end dem, der allerede ser alting på samme måde som dig.
Resten viser vejen ved at vende det døve øre til.
Når vi benytter vores klarsyn, giver vi klarsyn til andre.
Sådan er det bare.

Hvis du istedet for at fremhæve det negative i en masse ting finder det positive og larmer om det, vil mange mennesker følge dig og synes du viser dem vejen.

Du vil give dem håb og det var egentlig det du ville, da du gjorde opmærksom på det negative.
Den skal bare lige vendes om – Det er sjovt, synes jeg.
Vi er alle født med klarsyn, men det forsvinder, når vi dannes.
Vil du lære klarsyn, så book en session hos mig.
Du skal nok regne med at komme 2 til 3 gange så genfinder vi sammen dit klarsyn.
Herefter skal du selvklart arbejde med det selv.
Vi bliver lykkelige af vores klarsyn, det kan jeg i hvert fald bekræfte.
Negativ Formidling, du tror du viser andre vejen, men du viser dig selv vejen til dit klarsyn.
Book din session på booking @ botteleth . com.
❤️

Min Youtube Kanal.
Læs om, hvordan dagdrømme viser os vejen.
Se min beskrivelse af, hvordan du lærer klarsyn/clairvoyance/intuition.

Negative Communication

Negative communication.
Are you aware of the negative?
Do you think you’ve seen the light and draw attention to everything that’s wrong?
Will you even be saddened by all your discoveries?
Have you thought that all your discoveries might be clear to you precisely because you have both clairvoyance, is an intermediary and should learn positivity?

When we pay close attention to the negative, it is often because we must learn positivity.

We are definitely not supposed to be negative.
It makes us unhappy, makes us feel wrong, gives us a sense of inadequacy and more negatively, you know it for sure.
I’ve been there myself so I know what I’m talking about.
We use our clairvoyance and thoughts negatively.
There is something positive and something negative about everything.
Negative Communication, You see clearly, but highlight the negative.
No one wants to listen other than those who already see everything in the same way as you.
The rest shows the way by turning the deaf ear to.
When we use our clairvoyance, we give clear vision to others.
That’s just how it is.

If you find the positive instead of highlighting the negative in a lot of things and focus on that, many people will follow you and think you show them the way.

You will give them hope and it was really what you wanted when you pointed out the negative.
It just has to be reversed – It’s funny, I think.
We are all born with clairvoyance, but it disappears when we are formed.
If you want to learn clairvoyance, book a session with me.
You should expect to come 2 to 3 times so we can find your vision together.
After this you off course will have to do some work yourself.
We will be happy with our clear vision, at least I can confirm that.
Negative communication, you think you are showing the other way, but you show yourself the way to your clairvoyance.
Book your session on booking @ botteleth. com.
❤️

My YouTube Channel.
Read about how daydreams shows our path.
See my description of how you will learn clairvoyance/intuition.

625A3923-217D-45DE-860A-F6F57CC50DD1