Skab Værdi for din Kunde

Skab værdi for din Kunde.
Har du noget du gerne vil sælge?
Vil du sælge nogle varer?
Vil du sælge en service ydelse?
Har du prøvet med hårdt arbejde?
Reklame, salgsfremstød, flot hjemmeside og alt muligt og umuligt.
Opnår du succes?

Skab værdi for din Kunde, en af vejene til succes er at tilbyde noget der skaber værdi.

Det kan godt være, at du synes, at dit produkt eller din ydelse skaber værdi, men det kan din kunde jo ikke vide noget om.
Det kan godt være de har set din flotte hjemmeside, dine reklame og salgsfremstød, men har du givet dem bevis for, at det vil skabe værdi for dem?
Desuden er der sikkert andre, der tilbyder et lige så godt alternativ til det du tilbyder.
Derfor skal du have kunderne til at lægge mærke til dig

Tilbyd dem noget, der skaber værdi nu og her.

Noget gratis, noget der, hvis de benytter sig at dit gratis tilbud, skaber værdi for dem straks.
Vil du sælge service ydelser, så del ud af nogle af dem.
Del ud af værktøjer og fremgangsmåder til at opnå den service du tilbyder.
Vær gerne detaljeret med at beskrive fremgangsmåder til at opnå bestemte resultater, således at det straks skaber værdi for din kunde, når de ser det.

Hvordan skaber du værdi for din kunde?

Vil du sælge mad og drikke, så del ud af opskrifter.
Gerne fx. 1,2 eller flere af de slutprodukter som fx. madretter, du forsøger at sælge.
Giv køkken hygiejne råd osv og gerne nogle gratis tips til at at lave noget af det du tilbyder.
Er du fotograf, kan du lave en guide til det gode selfie eller tips til simpel billed redigering på telefonen.
Mulighederne er utallige.

Skab værdi for din potentielle kunde helt gratis i dit salgsfremstød.

Hvem tror du så de vælger, når de søger netop din service eller vare?
Skab værdi for din Kunde, god fornøjelse med det og med din succes.

Min YouTube Kanal.
Hvorfor er det en dårlig ide at sætte prisen ned?
Min blog om business og karriere.
Positivitet fører til succes.

English version below photo.

Skab Værdi for din Kunde

Create Value for Your Customer

Create value for your customer.
Do you have anything you would like to sell?
Want to sell some items?
Do you want to sell a service?
Have you tried hard work?
Advertising, promotion, nice website and everything possible and impossible.
Do you achieve success?

Creating value for your customer, one of the ways to success is to offer something that creates value.

You may find that your product or service creates value, but your customer may not know anything about it.
They may have seen your great website, your advertising and promotions, but have you given them evidence that it will create value for them?
Besides, there are probably others who offer an equally good alternative to what you offer.
That’s why you need customers to notice you

Offer them something that creates value now.

Something free, something that, if they make use of your free offer, creates value for them immediately.
Do you want to sell service services, then share some of them.
Share tools and practices to achieve the service you offer.
Please describe in detail the procedures for achieving specific results so that it immediately creates value for your customer when they see it.

How do you create value for your customer?

Do you want to sell food and drink, then share recipes.
Like eg. 1.2 or more of the end products such as e.g. foods you are trying to sell.
Give kitchen hygiene advice etc and like some free tips to make something of what you offer.
If you are a photographer, you can make a guide to the good selfie or tips for simple photo editing on the phone.
The possibilities are countless.

Create value for your potential customer for free in your Promotion.

Who do you think they choose when looking for your service or product?
Create value for your customer, enjoy doing it and your success.

My Youtube Channel.
Why are price reduction a bad idea?
My blog about business and career.
Positivity leads to success.