Positivitet er lig succes

Positivitet er lig succes.
Nøglen til succes er, med andre ord, positivitet.
Når vi tænker positivt, giver vi os selv muligheden for at lykkes med det vi er igang med.
Det er ligegyldigt om det er vores forretning, karriere eller os selv.
Negativitet tjener os ikke, det gør positivitet derimod.

Når vi er negative, bliver vi tilbageholdte.

Vi er negative, fordi vi tænker negative tanker.
Når vi tænker negative tanker, er der ikke plads til andet i vores bevidsthed.
De negative tanker larmer og fastholder os i bevidstheden.
Derfor forsvinder de ikke af sig selv, men der kommer istedet flere af dem.
På den måde kommer vi ikke videre med det, vi tænker negativt om.
Derfor er det os selv vi begrænser, når vi tænker negativt.
Det tjener os på ingen måde.

Find det negative i det positive.

Vi kan se alt både fra en negativ vinkel og en positiv vinkel.
Derfor kan vi bruge det negative til at vide, at nu er det på tide at afdække den positive vinkel.
Når vi afdækker den positive vinkel, holder den negative op med at fylde for os.
Det er sådan fordi vi udskifter tanken i bevidstheden og det er tanken, der tilbageholder os.
Når vi identificerer en risici, kan vi også identificere en mulighed.
Hver gang vi bekymrer os om noget, kan vi finde en årsag til, at vi kan tage let på det selv samme.
Hver eneste gang, vi skal bare gøre det, altså udskifte det negative med det positive.

Positivitet er lig succes

Positivitet gør os i stand til at se muligheder.

Det gør negativitet ikke.
Selv om det negative findes, behøver vi jo ikke fokusere på det.
På den måde vil vi aldrig komme til at tjene penge og vi vil ikke få succes.
Men vi kan altså sagtens bruge det til at vide, at hver gang vi har fundet en begrænsning, skal vi finde en mulighed.
På den måde kommer vi til at bruge vores negativitet positivt.

Vi får klarsyn eller intuition, når vi tænker positivt.

Klarsyn er en type af data, der omfatter ideer og muligheder.
Vi har udelukkende plads til denne type data i bevidstheden, når vi er positive.
Uden vores klarsyn kan vi ikke se vores vej frem.
Derfor har vi stor motivation til at tænke positivt.
Uden positive tanker kan vi ikke få succes.
Hvis vi har områder, hvor vi ikke kan opnå succes, vil vi typisk tænke negativt, hvilket vil afholde os fra at se vejen frem.
Derfor vil det altid tjene os positivt at vende de negative tanker til postive.

Vi skal også tænke positivt om os selv.

Det er ikke nok at tænke positivt om vores forretningsmuligheder og betingelser.
Vi skal have os selv med, men vi skal bare gøre det samme som med de andre negative tanker.
Hver gang vi tænker en negativ tanke om os selv, skal vi vende den om til en positiv tanke.
Gør vi ikke det, kommer vi til at begrænse os selv.
I virkeligheden har vi ingen begrænsninger andet end dem, vi selv skaber i bevidstheden.
Det er derfor det er så vigtigt at eliminere dem, når vi skal have succes med vores forretning.
Det er det samme med en karriere.
Desuden er det også en stor fordel at arbejde med at øge selvværdet.

Der er altid en vej frem.

Også selv om det virker nedslående.
Når vi holder fast i det nedslående, kan vi bare ikke finde den.
Vi behøver ikke lade som om det ikke eksisterer eller tro det skal forsvinde, vi skal bare finde et positivt alternativ.
Vi skal have ryddet bevidsteheden for larm.
Larm i bevidstheden fastholder og giver larm i livet og medfører fiasko.
Positivitet fører til succes.
God fornøjelse og tak for dig.

❤️

Positivitet er lig succes

My values, my passion and my vision.
I offer satisfaction guarantee.
Read my blog.
I offer several types of counselling.

Min YouTube Kanal.

Alkohol kan vise os vejen til positivitet.
Vi kan bruge nyheder til at øve os i positivitet.
Når vi roser os selv er det positivt.

Positivitet er lig succes

Positivitet er lig succes

Positivitet er lig succes

Positivity equals success.
In other words, the key to success is positivity.
When we think positively, we give ourselves the opportunity to succeed in what we are doing.
It does not matter if it is our business, career or ourselves.
Negativity does not serve us, so does positivity.

When we are negative, we are restrained.

We are negative because we think negative thoughts.
When we think negative thoughts, there is no room for anything else in our consciousness.
The negative thoughts make noise and hold us back in our consciousness.
Therefore, they do not disappear by themselves, but instead they attract more.
That way, we do not move on with what we are thinking negatively about.
Therefore, it is ourselves we limit when we think negatively.
It serves us in no way.

Find the negative in the positive.

We can see everything from both a negative angle and a positive angle.
Therefore, we can use the negative to know that now is the time to uncover the positive angle.
When we uncover the positive angle, the negative stops filling for us.
It is so because we replace the thought in the consciousness and it is the thought that holds us back.
When we identify a risk, we can also identify an opportunity.
Every time we worry about something, we can find a reason why we can take the same thing lightly.
Every single time we just have to do it, that is, replace the negative with the positive.

Positivity enables us to see opportunities.

Negativity does not.
Even if the negative exists, we do not need to focus on it.
That way, we will never make money and we will not succeed.
But we can easily use it to know that every time we have found a limitation, we must find an opportunity.
That way, we will use our negativity positively.

We gain clairvoyance or intuition when we think positively.

Clairvoyance is a type of data that includes ideas and possibilities.
We only have room for this type of data in consciousness when we are positive.
Without our clairvoyance, we cannot see our way forward.
That is why we have great motivation to think positively.
Without positive thoughts we can not succeed.
If we have areas where we cannot succeed, we will typically think negatively, which will keep us from looking the way forward.
Therefore, it will always serve us positively to turn the negative thoughts into positive ones.

We must also think positively about ourselves.

It is not enough to think positively about our business opportunities and conditions.
We need to include ourselves, but we just need to do the same as with the other negative thoughts.
Every time we think a negative thought about ourselves, we must turn it into a positive thought.
If we do not, we will limit ourselves.
In fact, we have no limitations other than those we ourselves create in the consciousness.
That is why it is so important to eliminate them when we are going to be successful in our business.
It’s the same with a career.
In addition, it is also a great advantage to work to increase self-esteem.

There is always a way forward.

Even if it seems discouraging.
When we hold on to the discouraging, we just can not find it.
We do not have to pretend it doesn’t exist or think it should disappear, we just need to find a positive alternative.
We must have cleared the noise away from our consciousness.
Noise in the consciousness perpetuates and gives noise in life and causes failure.
Positivity leads to success.
Have fun and thank you for being you.

❤️

Positivitet er lig succes

My values, my passion and my vision.
I offer satisfaction guarantee.
Read my blog.
I offer several types of counselling.

My YouTube Channel.

Alcohol can show us the path to positivity.
We can use the news when we want to practise positivity.
When we praise ourself it is positive.

Positivitet er lig succes