Negativ og Positiv

Negativ og Positiv Energi.
Den negative energi er tung, larmende og trættende.
Positiv energi er let, stille og forfriskende.
Overvejende negativ energi frastøder positive mennesker.
Positiv energi tiltrækker positive mennesker.

Positivitet tiltrækker mere positivitet.

Hvorimod negativitet tiltrækker mere negativitet.
Man kan også sige, at negativitet frastøder positivitet.
Derfor er det vigtigt, at vi starter med selv at tænke positivt.
Når vi fokuserer på, at de andre tænker negativt, er det os selv, der tænker negativt.
På den måde kommer vi til at tiltrække mere negativt.
Når vi fokuserer på, at de andre tænker positivt, tiltrækker vi mere positivt.
Vi fokuserer altså på det positive ved andre.

Der er noget positivt ved alt.

Altså der er noget negativt og noget positivt ved alt.
Alle mennesker, hændelser og betingelser kan opfattes både dårligt og godt.
Fokuserer vi på det dårlige, tiltrækker vi mere dårligt.
Når vi fokuserer på det gode, tiltrækker vi mere godt.
Derfor kan det altid betale sig at fokusere på det gode.
At tænke positivt er godt.

Negativ og Positiv

Når vi er negative, viser vi vores dårlige sider frem.

Vi viser de sider frem, vi normalt foretrækker at gemme væk.
Den dårlige energi får os til at være usikre.
Når vi er usikre gør vi ikke, hvad vi har lyst til.
Vi har også nemt ved at blive irriterede, sure, vrede og andre dårlige sider.
Når vi tænker positivt, viser vi vores gode sider frem.
Derfor kan andre bedre lide os.
Vi kan også bedre lide os selv.

Det positive ophæver det negative.

Når vi finder det positive ved det negative, er det som om det negative ikke eksisterer ikke længere.
Vi har fået ændret energien fra negativ til positiv.
Vores fokus er på det positive.
Vi vil føles os lette, glade og frie.
Lyder det ikke godt?
Det er er lige præcis, hvad det er.
God fornøjelse med at være positiv.
Tak for dig.

❤️

Negativ og Positiv

Der er mange fordele ved at fokusere positivt.
Jeg definerer negativ og positiv energi.
Når vi tager ejerskab på vores tanker, bliver de automatisk mere positive.
Vi bliver klogere af at være positive.
Når vi er positive bliver vi intuitive.

Min YouTube Kanal.

Negativ og Positiv

Find the english text below the photo.

Negativ og Positiv

Negative and Positive Energy.
The negative energy is heavy, noisy and tiring.
Positive energy is light, quiet and refreshing.
A more negative energy repels positive people.
Positive energy attracts positive people.

Positivity attracts more positivity.

Whereas negativity attracts more negativity.
One can also say that negativity repels positivity.
That is why it is important that we start thinking positively ourselves.
When we focus on the others thinking negatively, it is ourselves who think negatively.
That way, we will attract more negativity.
When we focus on the others thinking positively, we attract more positively.
So we focus on the positive in others.

There is something positive about everything.

So there is something negative and something positive about everything.
All people, events and conditions can be perceived both badly and well.
If we focus on the bad, we attract more bad.
When we focus on the good, we attract more good.
Therefore, it always pays to focus on the good.
Thinking positive is good.

When we are negative, we show our bad sides.

We show the sides we usually prefer to hide away.
The bad energy makes us insecure.
When we are insecure, we do not do what we want.
We also easily get annoyed, angry, angry and other bad sides.
When we think positively, we show our good sides.
That is why others like us better.
We also like ourselves better.

The positive dissolves the negative.

When we find the positive in the negative, it is as if the negative no longer exists.
We have changed the energy from negative to positive.
Our focus is on the positive.
We will feel light, happy and free.
Doesn’t that sound good?
That’s is exactly what it is.
Enjoy being positive.
Thank you for being you.

❤️

Negativ og Positiv

There are many advantages by having positive focus.
I define negative and positive energy.
When we own out thoughts they automatically become more positive.
We become smarter from positivity.
Positivity makes us good at using the intuition.

Min YouTube Kanal.

Negativ og Positiv