Positive Tanker er Godt

Positive tanker er godt, det hører vi ofte.
Er du god til at tænke positivt?
Kommer du ofte til at tænke negativt?
Oplever du negative følelser, når du tænker negativt?
Føler du dig ind imellem handlingslammet?

Negative tanker medfører negative følelser og gør os handlingslammede.

Når vi tænker negativt om andre, kan det ofte medføre at vi bliver kede af det, utålmodige, sure, sårede, vrede og så videre.
Det er følelser, der opstår hos os selv, på basis af negative tanker om andre.
Hvis vi kan tænke positivt om andre, kan vi derfor undgå at skulle gennemleve disse negative tilstande.
Der er yderligere en ting, der er vigtig at vide, der kan hjælpe os til ikke at tænke negativt med negative følelser til følge.

Det andre siger om os handler altid om dem selv.

Altid, uden afvigelser.
Mennesket er ikke avanceret nok til at hæve os over os selv.
Sagt på en anden måde oplever vi alt gennem os selv, vi er ikke i stand til at lægge os selv væk.
Derfor er det sådan, at når vi opfatter andre, er det gennem os selv.
Hvis vi oplever noget negativt ved andre, er det fordi vi kan genkende det fra os selv.
Jeg har selv lagt mærke til det og det er ikke slået fejl en eneste gang.
Også selv om jeg, mens jeg sagde det, var sikker på, at sådan var det ikke.
Når jeg har sagt noget til andre om dem selv, der ikke har været positivt, er det mig selv, jeg har udleveret.
Det har ikke haft noget med andre at gøre.

Derfor er det en god ting at arbejde med at tænke positivt om andre for på den måde bliver vi altså mere positive overfor os selv.

Der er altså virkelig bonus ved at tænke positive tanker.
Negative tanker larmer i bevidstheden.
Det er højt og medfører stort ubehag hos os, hvis vi har mange negative tanker også kaldet tankemylder.
Ud over det, giver det også en masse negative følelser og i nogle tilfælde fysiske symptomer.
Positive tanker larmer ikke.
Derfor kan vi tænke så mange positive tanker, vi vil, uden at få det dårligt af det.

Positive Tanker er Godt

Hvis der er en negativ tanke i bevidstheden er der ikke plads til andet.

Når vi lykkes med at skifte den negative tanke ud med en positiv, bliver der plads i bevidstheden til vores klarsyn eller intuition.
Intuition og Klarsyn er den samme type af data.
Det er nemlig herfra vi får vores ideer til nyt, til løsninger og til at komme videre i livet.
Derfor har vi stor grund til at øve os i at tænke positive tanker.

Vi kan øve os i positiv tænkning ved at skifte alle negative tanker ud med positive.

Hver gang en negativ tanke melder sig i bevidstheden, kan vi skifte den ud med en positiv.
Når vi er blevet gode til det, er vi allerede godt på vej til at blive gode til at anvende vores klarsyn eller intuition.
Husk ikke at tænke negativt om dig selv, når du fejler, du er ved at øve dig i noget nyt.
Du skal fejle, før du bliver god.
God fornøjelse med at tænke positive tanker.

Positive Tanker er Godt

❤️

Abonner på min YouTube Kanal.
Læs om negativ energi og, hvordan vi kommer af med den.
Mere om klarsyn, monotont arbejde og kreativitet.
Læs om, hvordan vi tager ejerskab på det vi laver.
Jeg tilbyder flere typer af rådgivning.

English version below the video and photo.

Positive Tanker er Godt

Positive Tanker er Godt

Positive thoughts are good, we often hear that.
Are you good at thinking positively?
Do you often think negatively?
Are you experiencing negative emotions when you think negatively?
Do you sometimes feel like not being able to take action?

Negative thoughts cause negative feelings and make us do nothing.

Thinking negatively about others can often cause us to become bored, impatient, sour, hurt, angry and so on.
These are feelings that we feel within because we have negative thoughts about others.
Therefore, if we can think positively about others, we can avoid having to live through these negative states.
There is another important thing to know that can help us not to think negatively with negative emotions.

What others say about us is always about themselves.

Always, without exceptions.
Humans are not advanced enough to raise us above ourselves.
Said in another way, we experience everything through ourselves, we are unable to put ourselves away.
That is why when we experience others, it is through ourselves.
If we experience something negative about others, it is because we can recognize it from ourselves.
I have noticed it myself and it has not failed once.
Even though, while I said it, I was sure it wasn’t.
When I have said something to others about them that have not been positive, it is myself that I have delivered.
It had nothing to do with others.

Therefore, it is a good thing to work on thinking positively about others because in this way we become more positive about ourselves.

There is definitely a bonus in thinking positive thoughts.
Negative thoughts makes a lot of noise in our consciousness.
It is loud and causes great discomfort to us if we have a lot of negative thoughts.
In addition to that, it also gives a lot of negative emotions and in some cases physical symptoms.
Positive thoughts do not make noise.
That is why we can think of as many positive thoughts as we want without feeling bad.

If there is a negative thought in our consciousness there is no room for anything else.

When we succeed in replacing the negative thought with a positive one, there is room in our consciousness for our sense of clarity or intuition.
Intuition and Clarity are the same type of data.
From here we get our ideas new, for solutions and to move on in life.
Therefore, we have great reason to practice thinking positive thoughts.

We can practice positive thinking by replacing all negative thoughts with positive ones.

Every time a negative thought comes into our consciousness, we can replace it with a positive one.
When we have become good at it, we are already well on our way to becoming good at applying our sense of clarity or intuition.
Remember not to think negatively about yourself when you fail, you are practicing something new.
You must fail before you become good.
Have fun thinking positive thoughts.

Positive Tanker er Godt

❤️

Subscribe to my YouTube Channel.
Read about negative energy and how to get rid of it.
Do you know about clarity, monotonously tasks og creativity.
Read about how to own what we do.
I offer several types of counselling.

Positive Tanker er Godt