Er du Omstillingsparat?

Er du omstillingsparat?
Arbejder du måske i en branche i hurtig udvikling?
Jeg har, i mange år, arbejdet i IT branchen med software udvikling.
Når fokus faldt på fremtiden og uddannelse var det altid samme opfordring.
Du skal sætte dig ind i nye teknologier, så du kan følge med udviklingen.

Administrer din tid med omtanke.

Personligt har jeg altid syntes, at det var uinteressant at bruge tid på at sætte mig ind i noget, jeg måske aldrig ville få brug for.
Det er både tidskrævende og uden egentligt formål.
Ingen kan jo vide, hvad der vil blive brug for om 6 mdr.
Hvis jeg har sat mig ind i noget noget troede, der ville blive brug for, er jeg typisk aldrig kommet til at bruge det.
Jeg har istedet, syntes det var langt mere interessant at sætte mig ind i det, jeg vidste jeg skulle bruge.
I IT branchen går det stærkt mht teknologien, den er under konstant udvikling.
Ofte er det styret af udefrakommende hændelser eller ønsker, hvilken teknologi, der skal anvendes.

Brug din tid på på at sætte dig ind i noget, du skal bruge.

Lad være med at bruge tid på at sætte dig ind i nye teknologier, tiltag eller trends før du faktisk skal bruge dem.
Du vil aldrig kunne vide, hvilke du kommer til at skulle anvende og hvor længe de forskellige nye tiltag holder. 
Derfor vil du, i værste fald, ende med at have brugt en masse tid på at sætte dig ind i noget, du aldrig kommer i berøring med.
Det er meget bedre at bruge tid på at udvikle dig selv.

Er du Omstillingsparat?

Du kan arbejde med at blive mere konkurrencedygtig.

Personligt ville jeg foretrække en kollega eller medarbejder, der er har ovenstående egenskaber frem for en med en lang liste af teknologi egenskaber.
Husk på, at den der skal ansætte dig heller ikke kan spå om næste teknologi satsning.
Prøv at læse, hvad der egentlig står i tidligere nævnte sætning:
Du skal sætte dig ind i nye teknologier, så du kan følge med udviklingen.
Der står, i virkeligheden, at det er vigtigt at være omstillingsparat og konkurrencedygtig.
Vi bliver ikke automatisk omstillingsparate ved at kunne mange teknologier.
Jeg har prøvet at have meget teknologi kyndige kolleger, som ingen har kunnet arbejde sammen med eftersom de netop ikke var hverken omstillingsparate, positive eller fleksible.
Deres store teknologiske indsigt havde ingen nævneværdig betydning.

Fokuser på egne positive sider.

Hvis du prøver at være den bedste, vil du typisk få stress eller være nødt til at dække over alt det som du ikke kan, da du umuligt kan sætte dig ind i det hele.
Hvis du der imod arbejder med de personlige egenskaber, der vil gøre dig til en gevinst for enhver arbejdsplads, står du meget bedre i konkurrencen.
Positive medarbejdere er en gevinst for enhver arbejdsplads.
Det er også altid en fordel at arbejde med at få et bedre selvværd.
Du kan lykkes med begge dele, ved at fokusere positivt på dig selv.

Find det positive i det negative ved dig selv.

Hver gang du tænker negativt om dig selv, så vend det til noget positivt.
For eksempel bliver jeg er ikke god nok til jeg er god nok.
Ved alle dine negative tanker om dig selv til positive tanker på den måde.
På den måde får du dit selvværd til at stige.
Kender du dit udviklingspotentiale?
Læs om karriererådgivning og hvad du kan få ud af det.
Tak for dig.

❤️

Er du Omstillingsparat?

Abonner på min YouTube Kanal.
Læs om, hvordan du kan finde det rigtige job.
Vi åbner op for mulighed for succes, når vi tager ejerskab på det vi kan,
Hvad skal vi have med i overvejelserne, når vi er på vej mod et nyt job.

Er du Omstillingsparat?

English version below photo.

er du omstillingsparat

Er du Omstillingsparat?

Are you ready for change?
Do you perhaps work in a rapidly developing industry?
For many years I worked in the IT industry in software developing.
When the focus was on the future and education, it was always the same call.
You need to familiarize yourself with new technologies so you can keep up with the development.

Manage your time wisely.

Personally, I always thought it was uninteresting to learn something I might never need.
It is both time consuming and without any real purpose.
After all, no one can know what will be needed in 6 months.
Typically, if I’ve gotten into something I thought would be needed, I’ve never come to use it.
Instead, I thought it was far more interesting to get into what I knew I needed.
In the IT industry, things are going strong with regard to technology, it is constantly evolving.
Often, it is controlled by outside events or desires which technology to use.

Spend your time getting familiar with something you need.

Don’t spend time getting familiar with new technologies, initiatives or trends before actually using them.
You will never know which ones you will need to apply and how long the various new initiatives will last.
Therefore, in the worst case scenario, you will end up spending a lot of time getting into something you never come into contact with.
It is much better to spend time developing yourself.

You can work on becoming more competitive.

If you work with your self esteem, your readiness, your flexibility, your communication and your ability to be positive, you are much better equipped in the competition.
You can work with these characteristics independently of your other tasks.
They will benefit you now as well as investing in the future.
Furthermore, you will also be able to use it if you are considering changing jobs, maybe even industry.
In private you will probably also notice an improvement.

You can work on becoming more competitive.

Personally, I would prefer a colleague or employee who has the above characteristics over one with a long list of technology skills.
Keep in mind that the person who hires you can also not predict the next technology venture.
Try to read what is actually in the previous sentence:
You need to familiarize yourself with new technologies so you can keep up with the development.
It means that it is important to be adaptable and competitive.
We do not automatically become ready to adapt by knowing many technologies.
I have tried to have very technology skilled colleagues who no one has been able to work with since they were just not adaptable, positive or flexible.
Their vast technological insight had no significant significance.

Focus on your positive skills.

If you try to be the best, you will typically get stress or have to cover up because of all the stuff that you don’t know, as you cannot possibly get into it all.
If you, however, work with the personal qualities that will make you a winner for any workplace, you are much better at the competition.
Positive employees are a benefit for any workplace.
It is also always an advantage to work on gaining a better self-esteem.
You can succeed in both, by focusing positively on yourself.

Find the positive in the negative about yourself.

Every time you think negatively about yourself, turn it into something positive.
For example, I am not good enough turns into I am good enough.
Know all your negative thoughts about yourself to positive thoughts that way.
Do you know your development potential?
Read about career counselling and what you can get out of it.
Thank you for being you.

❤️

Er du Omstillingsparat?

Please subscribe to my YouTube Channel.
Read about how to find the proper job.
We open up for success, when we own our skills,
What to consider when heading towards a new job.

Er du Omstillingsparat?

Er du Omstillingsparat?