På Vej mod Job

På Vej mod Job, er du det?
Er du uden job?
Leder du efter job?
Er du ledig på jobmarkedet?
Søger du det samme eller, søger du nyt?

Se det som en mulighed for en ny begyndelse.

Der kan være mange grunde til, at du har afsluttet dit job.
Dem kender du sikkert selv og sådan er det.
Se det hellere som en ny begyndelse frem for en afslutning.
Find det positive ved dit skifte og du er blevet en erfaring rigere.
Læg din afslutning på dit job bag dig og brug ikke mere tid på det.
Der hvor energien skal bruges er på at fokusere positivt på et nyt job og positivt på dig selv.
Fokuser på, at du begynder en ny og bedre epoke i dit liv.

På Vej mod Job

Fokuser positivt på dig selv.

Skriv en liste over alle dine aktiver, alt det du selv synes, at du er god til.
Medtag alt, hvad du overhovedet kan komme på af gode sider og kvaliteter, du kan bidrage med i et nyt job.
Alt skal med.
Ingen kvaliteter og egenskaber er irrelevante, også selvom de måske ikke virker relevante i forhold til din erhvervserfaring.
Der er aldrig noget, der er irrelevant.

Find det positive i det negative.

Du skal også lave en liste over alle dine negative sider.
Alt det du er dårlig til og din dårlige adfærd.
Du kan medtage alt det, du gerne vil kunne, men ikke kan.
Når du har lavet listen, starter du forfra med din liste.
Nu skal du nemlig finde det positive i det negative.
Skriv hvad du har opnået ved ikke at kunne det eller skriv, hvad du gør istedet.
Tag gerne udgangspunkt i det negative og beskriv, hvordan du vender det til din fordel.
Skriv om, hvad du har lært.
På den måde, viser du, at du er i stand til at få noget positivt ud af negative situationer, hvilket er en god kvalitet i alle typer jobs.
Fokuser også på det positive i din situation.

På Vej mod Job

Du skal ikke væk fra din situation, du skal hen til et nyt job.

Tag endelig ikke udgangspunkt i, at du bare vil have et job, på den måde kommer du til at vælge job i blinde.
På den måde bliver et hvilken som helst job godt nok.
Tænk på, hvor meget tid, du skal bruge der.
Selv om du skal bruge pengene, skal du også bruge din tid på noget, der føles rigtigt for dig.
Det skal ikke, men det må gerne både udvikle os og være sjovt at tjene penge.
Tag ejerskab på, hvordan du gerne vil have det og hvad du gerne vil med et nyt job.
Hvad har du lyst til at prøve og til at lære.
Hvor kan dine kvalifikationer give mening og hvor kan du få mulighed for at udvikle dig.
Tager du ikke hensyn til dig selv og hvad du gerne vil, bliver du ikke glad.

Du skal endelig ikke opfylde alle krav til et opslået job.

Gør du det, er det nemlig ikke noget at lære.
Så kan det være lige som at komme tilbage i et tidligere job.
På den måde, kan det blive sværere for dig at blive glad, på længere sigt.
Sådan vil en arbejdsgiver i hvert fald typisk tænke og vil ikke ansætte potentielle utilfredse medarbejdere.
Derfor er det mest lukrativt for dig, at søge jobs, hvor du udfylder halvdelen eller højest 2/3 af kravene.
På den måde bliver din søgning konkurrencedygtig.

Vær målrettet i din ansøgning.

Hvis du for eksempel har stor rutine i en jobfunktion, kan det være du er klar til at rykke et niveau op.
Med det mener jeg, at du er klar til at undervise eller lede andre, der skal varetage denne funktion.
Hvis du føler dig klar så skriv om din rutine i din ansøgning og skriv, at du er klar til at lede eller undervise andre.
Fremhæv dine naturlige lederkvalifikationer, underviserevner og egenskaber.
Hvis der er nogle, du mangler, så skriv hvilke og at du gerne vil lære dem.
Skriv at du forventer, at en arbejdsgiver kan tilbyde dig at udvikle disse kvaliteter og så list dem.

Vær positiv.

Fremhæv aldrig hvordan du ikke ser funktionen udført, men altid hvordan du ser funktionen udført på bedst mulig måde.
Du skal altid have de positive briller på, når du søger job.
Alle kan lide positive medarbejdere.
Når vi er positive, fremviser vi vores bedste sider.
God fornøjelse med din jobsøgning.

På Vej mod Job

Min YouTube Kanal.
Start med at få styr på produktet, som er dig selv, når du søger job.
Ha’ det sjovt, når du går til jobsamtale.
Du kan vende dine tanker fra at fokusere på begrænsninger til muligheder.
Jeg kan rådgive dig i forbindelse med din karriere.

På Vej mod Job

❤️

English version below the photo.

På Vej mod Job

På Vej mod Job

On the Road to Job, are you?
Are you without a job?
Looking for a job?
Are you unemployed in the job market?
Do you look for the same thing or are you looking for something new?

See it as an opportunity for a new beginning.

There can be many reasons why you have quit your job.
You probably know them yourself and that’s how it is.
See it as a new beginning rather than an end.
Find the positive in your shift and you have become a richer experience.
Leave the ending of your job behind you and spend no more time on it.
Where the energy is to be used is to focus positively on a new job and positively on yourself.
Focus on starting a new and better era in your life.

Focus positively on yourself.

Write a list of all your assets, everything you yourself think you are good at.
Include everything you can possibly think of of good sides and qualities you can contribute to a new job.
Everything must be included.
No qualities and traits are irrelevant and even though they may not seem relevant to your work experience.
Nothing is ever irrelevant.

Find the positive in the negative.

You should also make a list of all your negative sides.
All that you are bad at and your bad behavior.
You can include everything you want to be able to, but can not.
Once you have created the list, start over with your list.
Now you have to find the positive in the negative.
Write what you have achieved by not knowing it or write what you do instead.
Feel free to start with the negative and describe how you turn it to your advantage.
Write about what you have learned.
That way, you show that you are able to get something positive out of negative situations, which is a good quality in all types of jobs.
Also focus om the positive in your situation.

You do not have to leave your situation, you have to move towards a new job.

Finally, do not assume that you just want a job, that way you will choose jobs blindly.
That way, any job will be good enough.
Think about how much time you will be spending there.
Even if you need to spend the money, you also need to spend your time on something that feels right for you.
It should not, but it should both develop us and be fun to make money.
Take ownership of how you want it and what you want with a new job.
What do you want to try and to learn.
Where can your qualifications make sense and where can you have the opportunity to develop.
If you do not take into account yourself and what you want, you will not be happy.

Do not meet all the requirements for a posted job.

If you do, there’s nothing for you to learn.
Then it might be like getting back to a previous job.
That way, it can be harder for you to be happy, in the long run.
At least that is how an employer will typically think and will not hire potential dissatisfied employees.
Therefore, it is most lucrative for you to apply for jobs where you fill in half or at most 2/3 of the requirements.
That way, your search will be competitive.

Be focused in your application.

For example, if you have a large routine in a job function, you may be ready to move up a level.
By that I mean that you are ready to teach or lead others who will carry out this function.
If you feel ready then write about your routine in your application and write that you are ready to lead or teach others.
Highlight your natural leadership skills, teaching skills and qualities.
If there are some you are missing, write which ones and that you would like to learn them.
Write that you expect an employer to offer you to develop these qualities and then list them.

Be positive.

Never emphasize how you do not see the function performed, but always how you see the function performed in the best possible way.
You should always wear the positive glasses when applying for jobs.
Everyone likes positive employees.
When we are positive, we show our best sides.
Have fun with your job search.

På Vej mod Job

Min YouTube Kanal.

My YouTubeChannel.
Start by focusing on your product, meaning you, when your’e applying for jobs.
Have a good time at the job interview.
You can change your thoughts from focusing on limitations into possibilities.
I offer career counselling.

På Vej mod Job

❤️