Muligheder eller Begrænsninger

Muligheder eller Begrænsninger, hvad ser du?
Har du fokus på muligheder eller på begrænsninger i din hverdag?
Synes du livet byder på mange udfordringer og er hårdt?
Eller synes du livet byder på en masse sjove og nye oplevelser?
Jeg har arbejdet i IT branchen i mange år som software udvikler.
I mit fag har jeg, i den tid, hovedsaglig arbejdet sammen med mandlige kolleger.

Da jeg var yngre og arbejdede sammen med mænd, syntes jeg altid, at de forherligede alting.

Når jeg deltog i projektmøder på mit arbejde, virkede det som om mændende slet ikke så alle udfordringerne og begrænsningerne.
Jeg oplevede dem som uansvarlige og selvforherligende.
Det var de slet ikke.
Mine mandlige kolleger så muligheder og fokuserede på succeserne.
Det gjorde jeg bestemt ikke.
Jeg fokuserede på alt det, jeg ikke nåede og alt det der ikke gik så godt.
Det gjorde mændende, på min arbejdsplads, ikke.
De talte, til møderne, om alt det de havde opnået og alt det de syntes var fedt.

Muligheder eller Begrænsninger

Når jeg skulle fortælle om mit arbejde, var det helt anderledes og ikke særlig positivt.

Det var ikke fordi, jeg ikke nåede mit arbejde, men det var bare ikke det jeg fokuserede på.
Jeg ville hellere forberede mig på, at mine bekymringer, skulle blive til virkelighed.
For eksempel, ville jeg hellere fokusere på, at jeg måske ikke kunne nå en deadline istedet for at fokusere på, at jeg var tæt på at nå en deadline.

Idag ved jeg, at bekymringer er fiktive problemer, vi opfinder i tankerne, der sjældent bliver til virkelighed.

Derfor lytter jeg ikke længere, når jeg igen har opfundet fiktive problemer.
Idag har jeg taget ved lære af mine mandlige kolleger og har lært at fokusere på det positive.
Det gør, at jeg ser muligheder istedet for begrænsninger.
Jeg er bedre til at lytte, fordi jeg ikke skal sidde og fokusere negativt, og jeg har fået plads til at tænke mere kreativt.
Desuden er jeg blevet sjovere at arbejde sammen med, da jeg nu har plads til både udvikling og glæde.

Hver gang du tænker en begrænsende tanke så vend den om til noget positivt istedet.

Det vil hjælpe dig til at gå fra begrænsninger til muligheder.
Hvis du synes, det er svært, så prøv at lytte, uden at dømme, på andre, der ser muligheder.
De kan vise dig vejen.
Det kan selvfølgelig både være kvinder og mænd.
I mit tilfælde var det mænd fordi der, i hvert fald tidligere, ikke var så mange kvindelige programmører.
Tak for dig.

Muligheder eller Begrænsninger

Læs om negativ contra positiv formidling.
Læs mere om positiv tænkning.
Min YouTube kanal.

❤️

Muligheder eller Begrænsninger

English version below photo.

Muligheder eller Begrænsninger

Opportunities or Limitations

Opportunities or Limitations, what do you see?
Do you focus on opportunities or limitations in your everyday life?
Do you think life offers many challenges and is hard?
Or do you think life offers a lot of fun and new experiences?
I have been working in the IT industry for many years as a software developer.
In my subject, during that time, I mainly worked with male colleagues.

When I was younger and working with men, I always thought they glorified everything.

When I attended project meetings at my work, it seemed as if men were not at all aware of the challenges and limitations.
I experienced them as irresponsible and self-glorious.
They were not at all.
My male colleagues saw opportunities and focused on the successes.
I certainly did not. I focused on everything I didn’t get and all that didn’t go so well.
It did men, in my workplace, not.
They talked to the meetings about everything they had achieved and everything they thought was great.

When I was to tell about my work, it was completely different and not very positive.

It wasn’t because I didn’t get to work, but it wasn’t just what I focused on.
I’d rather prepare for my concerns to come true.
For example, I’d rather focus on the fact that I might not be able to reach a deadline instead of focusing on getting close to reaching a deadline.

Today I know that worries are fictitious problems we invent in out mind and they rarely become reality.

Derfor lytter jeg ikke længere, når jeg igen har opfundet fiktive problemer.
Idag har jeg taget ved lære af mine mandlige kolleger og har lært at fokusere på det positive.
Det gør, at jeg ser muligheder istedet for begrænsninger.
Jeg er bedre til at lytte, fordi jeg ikke skal sidde og fokusere negativt, og jeg har fået plads til at tænke mere kreativt.
Desuden er jeg blevet sjovere at arbejde sammen med, da jeg nu har plads til både udvikling og glæde.

Every time you think of a limiting thought, turn it into something positive instead.

It will help you move from limitations to opportunities.
If you think it’s hard, try listening, without judging, to others who see opportunities.
They can show you the way. Of course, it can be both women and men.
In my case, it was men because, at least in the past, there were not so many female programmers. 
Thank you for being you.

❤️

Muligheder eller Begrænsninger

Read about negative contra positive communication.
Read more about positive thinking.
My YouTube Channel.

Muligheder eller Begrænsninger