Ejerskab

Ejerskab, tager du ejerskab?
Gør du det du laver til dit?
Finder du din egen måde at gøre tingene på?
Eller følger du altid en opskrift, drejebog eller andet tillært?

Når vi tager ejerskab, åbner vi op for succes.

Når vi tager ejerskab, gør vi noget til vores.
Hvis vi har forretning eller sælger en service, er det vigtigt at vi tager ejerskab på vores forretning eller service.
Når er ved at lære noget nyt, kan vi sagtens øve os til perfektion.
Vi bliver dog først rigtig gode til det, og får sjælen med i det, når vi tager ejerskab.

Mange tror, at når vi lærer nyt eller skal kunne noget til succes, så skal vi øve og øve os i udførelsen til perfektion.

Vi tror, vi skal blive ved med at øve os, for det kan altid blive bedre.
Det er selvklart godt at lære det fag, den egenskab eller hvad det nu er, vi gerne vil og så øve sig, så vi kan det , vi gerne vil.
Det kan være sælge var eller service, løbe, spille, give clairvoyance, coache, lave mad, fotografere, male osv.
Mange tror, at de, når de har lært det, skal blive ved med at øve sig i at blive endnu bedre.
Jeg mener istedet, at vi skal bruge energien på at tage ejerskab.
Det er når vi tager ejerskabet, at vi gør det til vores og får vores sjæl med i det og herved kommer til at fremstå autentiske.

Som mennesker elsker vi alt det autentiske – sådan er det bare.

Derfor kan vi få succes med at være autentiske.
Det er næsten ligegyldigt, hvad vi kommer med, hvis vi kan være autentiske.
Hvis vi tager ejerskab og herved fremstår autentisk, skiller vi os ud fra mængden og andre lægger mærke til os.
Selv om, de måske ikke er enige med os, så respekterer de os.
Hvis vi øver og øver uden at tage ejerskab, kan vi nogle gange risikere at miste det autentiske fuldstændig og på denne måde øve os til fiasko.

Da jeg skulle lære clairvoyance blev jeg hurtigt klar over, at det kunne jeg godt.

Jeg var dog stadig usikker og som følge heraf, tvivlede jeg på på min egenskab.
Når jeg tvivler på min egenskab, vil andre også gøre det.
Det holder i hvert fald ikke som clairvoyant, hvor man skal give klienter  oplysninger om, hvad der fylder for dem, deres læringer og samtidig give dem redskaber til at komme videre.

Da jeg tog ejerskab på min clairvoyante evne, begyndte der for alvor at ske noget

Jeg slap tvivlen fuldstændig og kunne nu fokusere udelukkende på selve clairvoyancen.
Oplevede ingen nervøsitet, usikkerhed, tvivl eller anden tilbageholdende adfærd og jeg fremstod autentisk.
Jeg havde mine klienters fulde opmærksomhed, uden tvivlen fra deres side.
Når vi ikke tvivler på os selv, gør andre heller ikke.
Jeg fik overskud til at arbejde med, hvordan min form skulle være, hvordan jeg ville bruge det.

Vi kan tage ejerskab på nærmest alt vi gør.

Vores liv, et nyt knæ, et stykke musik vi spiller, et produkt vi skal sælge, en madret vi laver osv.
Mulighederne er ubegrænsede.
Vi kan godt få et udemærket, måske lige frem rigtig godt, resultat uden, vi tager ejerskab.
Når vi tager ejerskab, bliver det vores og vi bliver autentiske i det vi gør.
Det vil give os mulighed for at opnå succes for alvor.
Tak for dig.

❤️

Ejerskab

Min YouTube Kanal.

Når vi er på vej mod nyt job, har vi en mulighed for en ny begyndelse.
Vores tanker bliver automatisk mere positive, når vi tager ejerskabet på dem.
Vi kan opnå succes, når vi er positive.
Intuitionen bliver bedre af positivitet.

English version below photo.

Ejerskab

Ownership

Ownership, do you take ownership?
Do you own the things you do?
Do you find your own way of doing things?
Or do you always follow a recipe, storyboard or something else?

When we take ownership, we open up for success.

When we take ownership, we make something ours.
If we have a business or we are selling a service it is important that we take ownership.
For example, if we are learning something new, we can easily practice to perfection.
However, we do get really good at it and we get our soul into it when we take ownership.

Many believe that when we learn new things or want something to become a success, we must practice and practice in the performance to perfection.

We think we must keep practicing, because it can always be better.
It is obviously good to learn the subject, the attribute or what it is that we want and then practice, so we can do what we want.
It can be selling a product or service, running, playing, giving clairvoyance, coaching, cooking, photographing, painting etc.
Many believe that when they have learned, they must continue to practice to become even better.
Instead, I mean that we must use the energy to take ownership.
It is when we take ownership that we make it ours and bring our soul into it and hereby appear to be authentic.

As humans, we love everything authentic – that’s just the way it is.

Therefore, we can succeed in being authentic.
It doesn’t matter what we come up with if we can be authentic.
If we take ownership and hereby appear authentic, we stand out from the crowd and others notice us.
Although they may not agree with us, they respect us.
If we practice and practice without taking ownership, we sometimes risk losing the authentic complete and in this way practicing to failure.

When I had to learn clairvoyance, I quickly realized that I could do it well.

However, I was still uncertain and as a result, I doubted my skill.
When I doubt my skill, others will do it too.
It will not work out in my case as a clairvoyant, where I provide clients with information about what issues they have, their learning and at the same time give them tools to move on.

When I took ownership of my clairvoyant skill, something really started to happen

I completely let go of any doubt and could now focus solely on the actual clairvoyance.
Experienced no nervousness, insecurity, doubt or other restrained behavior and I appeared authentic.
I had my clients’ full attention, no doubt on their part.
When we do not doubt ourselves, others do not.
I made me have room for working on how my shape should be, how I would use it.

We can take ownership of almost everything we do.

Our life, a new knee, a piece of music we play, a product we need to sell, a food we make, etc.
We have no limits.
We can get an excellent, maybe even very good, result without taking ownership.
When we take ownership, it becomes ours and we become authentic in what we do.
This will enable us to achieve success.
Thank you for being you.

❤️

My YouTube Channel.

When we are heading towards a new job we have an opportunity for a new beginning.
Our thoughts automatically become more positive, when we own them.
We can achieve success, when we are positive.
Intuition improves when being positive.

❤️

Ejerskab