Positivitet Giver Intuition

Positivitet Giver Intuition.
Intuition, mavefornemmelse, klarsyn er det samme.
Jeg kalder det for klarsyn.
Kald det det, der passer dig bedst.

Positivitet fremmer klarsynet, sådan er det.

Det er helt fantastisk.
Det der sker, når du tænker negativt er, at din bevidsthed bliver fyldt med negative tanker.
Når bevidstheden er fyldt op med negative tanker, er der ikke plads til klarsyn.
Negative tanker giver ingen plads til andet og de larmer.
Man kan også sige, at negative tanker gør os ude af stand til at høre os selv.

Når vi bliver irriteret på andre fordi de larmer, er det vores tanker om dem, der generer os, ikke de andre.

Det lyder underligt ikke?
Men det er sådan, det er.
Andre menneskers larm, fylder ikke i vores bevidsthed, det kan nemlig ikke komme derind.
Vi kan høre larmen med vores ører, men det kommer ikke ind i bevidstheden.
Det der kommer ind i bevidstheden, er vores tanker om larmen.
Hvis vi tænker negativt om andre, bliver vi automatisk irriterede.
Negative tanker giver irritation hos mennesket.
Hvis tankerne er negative nok og vedvarende, kan de endda medføre vrede.

Hvis vi tænker positivt om andre, der larmer, generer larmen os ikke.

Larmen er stadig ikke i bevidstheden selv om, vi hører den med øret.
Når tankerne om larmen i bevidstheden er skiftet ud med positive istedet for negative, generer larmen os ikke længere.
Den holder op med at fylde for os, når de negative tanker forsvinder.
Du kan prøve det selv.

Når bevidstheden ikke er optaget af negative tanker, men positive tanker, er der plads til klarsyn.

Så enkelt er det.
De positive tanker fylder ikke noget og larmer ikke.
Det er derfor, vi er glade og fredfyldte, når vi tænker positivt.
Vi har nemlig ro i bevidstheden.
Når der er ro i bevidstheden kommer klarsynet af sig selv.

Positivitet Giver Intuition.

Vi kan både opnå klarsyn ved meditation og positive tanker.

Det er fordi, det er det samme, der sker ved både meditation og positiv tænkning.
Vi holder fri fra egoet.
Det er egoet, der producerer vores negative tanker.
Når egoet er ude af spillet, er der frit spil til klarsyn og intuition.
Derfor er det bare om at komme igang med at tænke positivt.
Skift dine negative tanker ud med positive.
Brug dit klarsyn, det er derfor du har det.
Det er ligesom at se, høre, tisse og alle de andre egenskaber, vi bare bruger.
Det er helt enkelt, men det gør en stor forskel.
God fornøjelse.

Tak for dig.

❤️

Positivitet Giver Intuition

Jeg har været syg og brugt det til at blive mere positiv.
Negative tanker er ikke gode for os, de positive tanker er gode for os, hvorfor er de egentlig det?
Det er vigtigt, som virksomhed, at definere virksomhedens passion, værdierne og visionen.
I naturen bliver vi automatisk positive.

Læs om min passion, mine værdier og min vision.
Clairvoyant rådgivning.

Læs min blog.

Abonner på min YouTube Kanal.

Positivitet Giver Intuition

English version of this blog post below video and photo.

Se min video om positivitet og klarsyn.

Positivitet Giver Intuition

Positivitet Giver Intuition.

Positivity Gives Intuition.
Intuition, gut feeling, clairvoyance are the same.
I call it clairvoyance.
Call it what suits you best.

Positivity promotes clarity, that’s how it is.

It’s fantastic.
What happens when you think negatively is that your consciousness is filled with negative thoughts.
When consciousness is filled with negative thoughts, there is no room for clarity.
Negative thoughts leave no room for anything else and they are noisy.
You could also say that negative thoughts make us unable to hear ourselves.

When we get annoyed at others because they make noise, it is our thoughts about them that bothers us, it is not the noisy people.

That sounds weird doesn’t it?
But that’s how it is.
Other people’s noise does not fill our consciousness, because it cannot get in there.
We can hear the noise with our ears, but it does not enter our consciousness.
What comes into consciousness is our thoughts about the noise.
If we think negatively about others, we are automatically annoyed.
Negative thoughts cause irritation in humans.
If the thoughts are negative enough and persistent, they can even cause anger.

If we think positively about others making noise, the noise does not bother us.

The noise is still not on our consciousness even though we hear it with the ear.
When the thoughts about the noise in the consciousness are replaced by the positive instead of the negative, the noise no longer bothers us.
It stops filling for us when the negative thoughts disappear.
You can try it yourself.

When consciousness is not occupied with negative thoughts, but positive thoughts, there is room for clarity.

It is that simple.
The positive thoughts do not fill and do not make noise.
That is why we are happy and peaceful when we think positively.
Because we have peace of mind.
When there is peace in our consciousness, the clear-sight comes by itself.

We can achieve clarity through meditation and positive thoughts.

This is because it is the same thing that happens during both meditation and positive thinking.
We take time of from the ego.
It is the ego that produces our negative thoughts.
When the ego is out of the game, there is free room for clarity and intuition.
Therefore, it’s just about getting started thinking positively.
Replace your negative thoughts with positive ones.
Use your clarity, that’s why you have it.
It’s like seeing, hearing, peeing and all the other features we just use.
It’s quite simple, but it makes a big difference.
Enjoy.

Thank you for being you.

❤️

Positivitet Giver Intuition

I have been sick and used it to become more positive..
Negative thoughts are not good for us, positive thinking is, but why?
It is important for businesses to define the passion, the values and the vision for the business.
In nature we automatically become positive.

Read about my passion, my values and my vision.
Min blog.
Clairvoyant counselling.

Subscribe to my YouTube Channel.

Positivitet Giver Intuition