Positivitet i Naturen

Positivitet i Naturen.
I naturen bliver vi automatisk positive.
Vi tænker positivt uden at gøre noget aktivt.

I naturen bliver vores tanker automatisk positive.

Vi skal bare gå ud i naturen.
Det aktive vi skal gøre er, at vi aktivt skal bevæge os ud i naturen.
Vi behøver ikke være aktive, når vi er der.
At opholde sig i naturen er nok.
Når vi opholder os i naturen, bliver vores tanker positive helt af sig selv.

Vi skal aktivt vælge at være negative i naturen.

Hvis vi bare lader tankerne leve deres eget liv, vil de altså altid være positive i naturen.
Vi kan aktivt vælge at udskifte de positive tanker med negative, hvis vi vil være negative.
Negativitet er på alle måder dårligt for os, fordi det fastholder det negative i vores bevidsthed.
Derfor er der ingen grund til det.

Vi finder det positive i det negative.

Når vi ikke er i naturen, skal vi aktivt vælge det positive frem for det negative.
Vi skal med andre ord finde det positive i det negative.
Det betyder at hver gang vi tænker en negativ tanke, skal vi udskifte den med en positiv tanke.
Alt det for vi forærende i naturen.

Positivitet i Naturen

En tur i naturen, er lige så godt som en meditation.

Hvis vi tager ophold i naturen, bliver vi altså automatisk positive.
Det er det samme vi gør, når vi mediterer.
Under meditation udrydder vi det negative fra bevidstheden, så vi kan opnå mindfulness.
Med mindfulness mener jeg ro i bevidstheden.

Vi opnår ro, når vi opholder os i naturen uden at yde.

Det er det samme der sker, når vi er i naturen, som når vi mediterer.
Vi skal ikke yde noget, når vi er der, men udelukkende fokusere på selve opholdet.
Vi kan sidde eller gå roligt, så kommer det hele af sig selv, fordi vores tanker bliver positive.
God tur ud i naturen.
Tak for dig.

❤️

Positivitet i Naturen

Min YouTube Kanal.

Brug vejret til at blive bedre til positiv tænkning.
Lav din egen guidede meditation.
I naturen kan vi opnå indre ro.
Vi kan alle opnå et højere selvværd.
Læs om hvorfor vi skal definere vores værdier, vores passion og vision.
Her kan du se mine værdier, min passion og min vision.

❤️

Positivitet i Naturen

Find the english version of this blogpost below video and photo.

Positivitet i Naturen

Positivitet i Naturen

Positivity in Nature.
In nature, we automatically become positive.
We think positively without doing anything active.

In nature, our thoughts automatically become positive.

We just have to go out into nature.
The active thing we must do is that we must actively move out into nature.
We do not have to be active when we are there.
Staying in nature is enough.
When we stay in nature, our thoughts become positive all by themselves.

We must actively choose to be negative in nature.

If we just let the thoughts live their own lives, then they will always be positive in nature.
We can actively choose to replace the positive thoughts with negative ones if we want to be negative.
Negativity is bad for us in every way because it perpetuates the negative in our consciousness.
Therefore, there is no reason for it.

We find the positive in the negative.

When we are not in nature, we must actively choose the positive over the negative.
In other words, we must find the positive in the negative.
This means that every time we think a negative thought, we must replace it with a positive thought.
This becomes a natural skill for us when we’re in nature.

Visiting nature is as good as a meditation.

If we visit nature, then we automatically become positive.
It is the same thing we do when we meditate.
During meditation, we eradicate the negative from the consciousness so that we can achieve mindfulness.
By mindfulness I mean peace of mind.

We achieve peace when we stay in nature without providing.

It is the same thing that happens when we are in nature as when we meditate.
We should not provide anything when we are there, but focus solely on the stay itself.
We can sit or walk calmly, then it all comes by itself, because our thoughts become positive.
Have a nice trip out into nature.
Thank you for being you.

❤️

Positivitet i Naturen

My YouTube Channel.

Use the weather to become better at positive thinking.
Make your own guided meditation.
In nature we can obtain mindfulness.
Everyone can gain a higher self-esteem.
Read about how we must define our values, our passion and vision.
See my values, my passion and my vision.

❤️

Positivitet i Naturen