Guidet Meditation

Guidet Meditation, er det godt?
Søger du guidede meditationer?
Kan du bedst lide at lade dig guide, når du mediterer?
Ved du, at du kan lave din egen?
Du behøver ikke lade dig begrænse af at skulle bruge andres meditationer.
Dine egne meditationer kan du tilpasse til lige præcis det, du gerne vil og det, der passer til dig.

Når vi mediterer giver vi os selv fri fra vores ego.

Det er vores ego, der producerer negative og positive tanker.
De positive tanker er gode for os, de negative tynger os.
Derfor er det de negative tanker, vi skal have fri for og det er det vi gør, under meditation.
En guidet meditation hjælper dig til at holde bevidstheden fri af negative tanker.
Det er ikke en garanti, men den hjælper dig til fokus, hvis du har svært ved at holde opmærksomheden.

Guidet Meditation

Du skal bruge din fantasi positivt, når du laver din guidede meditation.

Din guidede meditation skal altså være positiv.
Den skal være i nutid.
Det kan være godt at forestille sig at være et sted i naturen og så tale om det.
Tale om hvor fredfyldt du får det og hvor rart og dejligt alting er.
Tag gerne noget med om vejrtrækningen.
Du kan også forestille dig, at du går ind i dig selv og får svar på ting, du gerne vil have at vide.
Det kan du tage med i din meditation og så give dig tid, under meditationen, til at modtage svaret.

Vi er bedre til at høre efter os selv.

Hvis du selv har lavet den guidede meditation er det lettere at holde fokus.
Indtaler du den og lytter til den, vil du derfor have nemmere ved at høre efter, fordi du genkender stemmen.
Når vi genkender, har vi lettere ved at holde fokus.
Se et eksempel på en guidet meditation, jeg har skrevet, der kan hjælpe dig til at tage beslutninger.
Jeg har også skrevet en Guidet Mindfulnessøvelse.

Du kan indtale dine guidede meditationer og lytte til dem.

På de fleste telefoner kan man optage talesekvenser og afspille dem igen.
Du kender måske også bedre muligheder.
Hvis du har behov for det, kan du afspille meditationsmusik og aflytte din guidede meditation.
Du kan også sætte dig i naturen og lytte til naturens lyde.
Naturen hjælper os til ro, så den er den perfekte ramme for meditation.
Når du bliver rutineret, kan du opfinde dine meditationer, mens du mediterer.
Med tiden, bliver du så god, at du ikke behøver at tænke på det.
Så kan du bare mediterer uden at skulle guides.

Der er mange fordele, så det er bare om at komme igang med at meditere.

Vi får ro af meditation.
Hvis du har specifikke områder i dit liv, hvor du har svært ved at finde ro, så lad dine meditationer omhandle disse områder.
På den måde kan du guide dig selv til ro.
Meditation forbedrer intuitionen eller klarsynet, som jeg kalder det, se video nedenfor.
God fornøjelse med det.

❤️

Guidet Meditation

Skal jeg Rådgive dig?
Du får 100 % tilfredshedsgaranti på min rådgivning.
Læs min blog.

Læs om at gå tur meditativt.
Vi kan blive gode til at være mere nærværende i hverdagen.
Hvorfor skal vi meditere og hvordan kan vi gøre det.
Jeg har skrevet en Guidet Mindfulnessøvelse.

Abonner på min YouTube Kanal.

Guidet Meditation

English version of this blogpost below video and photo.

❤️

Guidet Meditation

Guided Meditation, is it good?
Looking for guided meditations?
Do you like to let yourself guide when you meditate?
Do you know that you can make your own?
You do not need to limit yourself to using other people’s meditations.
You can customize your own meditations to exactly what you want and what is right for you.

When we meditate, we take a break from our ego.

It is our ego that produces negative and positive thoughts.
The positive thoughts are good for us, the negative ones put weight on us.
Therefore, it is the negative thoughts that we need to be free of and that is what we do, during meditation.
Guided meditation helps you to keep your consciousness free from negative thoughts.
It is not a guarantee, but it will help you focus if you have difficulty keeping your attention.

You need to use your imagination positively when doing your guided meditation.

Your guided meditation should be positive.
It must be in the present.
It might be good to imagine being somewhere in nature and then talking about it.
Talk about how peaceful and how nice and lovely everything is.
It is positive to include something about breathing.
You can also imagine going into yourself and getting answers about things you would like to know.
You can include that in your meditation and then give yourself time, during the meditation, to receive the answer.

We are better at listening to ourselves.

If you’ve created the guided meditation yourself, it’s easier to stay focused.
If you speak it and listen to it, you will therefore have easier listening because you recognize the voice.
When we recognize, we have an easier time staying focused.
See an example of a guided meditation I’ve written that can help you make decisions.
I have also written a Guided Mindfulness exercise.

You can record your guided meditations and listen to them.

Most phones can record voice sequences and play them again.
You may also know better options.
If needed, you can play meditation music and listen to your guided meditation.
You can also sit in nature and listen to the sounds of nature.
Nature helps us calm down, making it the perfect setting for meditation.
When you become experienced, you can invent your meditations while you meditate.
Over time, you become so good that you don’t have to think about it.
Then you can just meditate without having to be guided.

There are many benefits, so don’t hesitate, get started.

We obtain peace from meditating.
If you have specific areas in your life where you find it difficult to obtain peace, let your meditations address those areas.
This way you can guide yourself to rest.
Meditation improves the intuition or clear-sightedness, as I call it, watch video below.
Have a good time meditating.

❤️

Guidet Meditation

Read about walking and meditation at the same time.
subscribe to my YouTube Channel.
We can be good to be present in our daily life.
Why meditate og how to do it.

Guidet Meditation

❤️