Ytringsfrihed

Ytringsfrihed, er ytringsfriheden under pres?
Skal vi værne om ytringsfriheden?
Mange steder, i officielle og på sociale medier, har jeg læst og hørt, at ytringsfriheden er under pres og vi skal værne om den.
Det har fået mig til at overveje værdien af selve ytringsfriheden og anskue den fra en anden vinkel.

Jeg er selv stor tilhænger af ytringsfrihed og frihed i det hele taget.

Samtidig er jeg stor tilhænger af positiv tænkning.
Jeg agiterer selv for, at positiv tænkning er vejen til et frit og lykkeligt liv.
Frihed er en tilstand for det enkelte menneske, der defineres individuelt.
Vi har ikke alle samme definition på frihed.
Det betyder, at mennesket kan føle sig frit og lykkeligt alle steder, hvis mennesket ønsker det.

Der er noget godt og noget dårligt ved alt.

Det dårlige ved en indskrænket ytringsfrihed er, for mig, åbenlys i et demokratisk samfund som Danmark.
Ytringsfrihed er en betingelse for demokratiet, som jeg ser det.
Et demokrati bygger netop på, at den enkelte frit kan udtrykke sine holdninger på skrift og i tale.
Hvis der er noget godt og noget dårligt ved alt, så må der også være noget godt ved en indskrænket ytringsfrihed?
Nu bliver det interessant, synes jeg, for det gode er ikke lige umiddelbart til at få øje på.

Jeg har aldrig hørt nogle påberåbe sig retten til ytringsfrihed i forbindelse med en positiv ytring.

Når man vil ytre sig positivt, er der ikke brug for ytringsfriheden.
Positive ytringer bliver ikke taget ilde op og krænker ikke andre.
Det medfører, at positive ytringer ikke har brug for en særlig frihed for at kunne ytres på tale eller skrift.
De er altid velkomne.
Det er altså negative ytringer, der vil blive ramt af en indskrænkning i ytringsfriheden.

Det er godt for mennesket, at være fyldt med positiv energi.

En sådan positiv energi kan opnås, når vi bruger vores tanker som et redskab.
Altså hver gang vi identificerer en negativ tanke i bevidstheden, udskifter vi den med en positiv.
Hvis jeg er negativ overfor noget i vores samfund, gør jeg det samme.
Jeg vender den negative tanke om til en positiv tanke.
Altså leder efter det positive istedet for det negative.

Hvis jeg ikke kan finde noget positivt, spørger jeg mig selv, hvad skal jeg lære af det her?

Når jeg stille spørgsmål, går min energi fra negativ til neutral.
Hvis jeg kan besvare spørgsmålet, vil min energi blive positiv.
Umiddelbart kan jeg ikke se det positive ved en indskrænket ytringsfrihed.
Derfor spørger jeg.
Hvad kan vi som individer lære af en indskrænket ytringsfrihed?

En indskrænket ytringsfrihed kan få os til at øve os i at tænke mere positivt.

Hvis negative, kritiske holdninger er udelukket til fordel for positive, er der en vej.
Væk med det negative fokus og frem med det positive.
Når vi bliver mere positive stiger vores energi niveau til positivt.
Når vores energi niveau er positivt, er vi selvsikre, tillidsfulde, energiske og tilfredse.
Vi føler os værdifulde, ser mere lyst på alting, vi oplever succes og vi bliver i stand til at nyde vores succes.
Vi behøver ikke gøre andet, for at opnå ovennævnte fordele, end at udskifte de positive tanker med negative.
Det er mange fordele, så var der alligevel noget positivt.

Du kan vælge, at holde fast i de negative tanker, bliver du lykkelig af det?

Det der sker, når vi holder fast i negative tanker er, at vores energi bliver negativ.
Når vores energi er negativ, er vi usikre, apatiske, kede af det og vi føler os ikke gode nok.
Vi oplever flere fiaskoer og stor utilfredshed og, vi bliver ude af stand til at nyde livet.
Gør ytringsfriheden os så ulykkelige?
Det behøver den ikke at gøre.
Vi kan sagtens gøre opmærksom på det negative, på en positiv måde.
På den måde, kan vi benytte ytringsfriheden positivt.

Jeg skriver ikke dette indlæg, fordi jeg ønsker en begrænset ytringsfrihed.

Der er noget godt og noget dårligt ved alt, også ytringsfriheden.
Når vi benytter vores egenskaber og muligheder positivt, bliver vi glade.
Vi kan forestille os, at vi ikke har ytringsfriheden.
Det virker som om, vi får frataget noget, men vender vi det om, får vi i virkeligheden en mulighed.
En mulighed for at lære at fokusere på det positive og herved blive lykkeligere mennesker.
Jeg mener alle mennsker er lige meget værd og jeg vil gerne være lykkelig både med mig selv og andre.
Det tror jeg på, kan lykkes, hvis jeg fokuserer og ytrer mig positivt til, om og blandt andre.

Hurra for ytringsfrihed.

Det er godt for os at tænke positivt.
Lytter du på modstanden?
Hvad siger Wikipedia om Ytringsfriheden.
Min YouTube Kanal.

Ytringsfrihed

❤️

English version of this blogpost below the photo.

Ytringsfrihed

Ytringsfrihed

Freedom of speech, is freedom of speech under pressure?
Should we protect freedom of speech?
In many places, in official and social media, I have read and heard that freedom of expression is under pressure and we must protect it.
It has made me consider the value of freedom of speech itself and view it from a different angle.

I myself am a big supporter of freedom of speech and freedom in general.

At the same time, I am a big supporter of positive thinking.
I agitate myself that positive thinking is the way to a free and happy life.
Freedom is a state for each person defined individually.
We do not all have the same definition of freedom.
This means that humans can feel free and happy everywhere, if they desire it.

There is something good and something bad about everything.

The bad thing about a restricted freedom of speech is, to me, obvious in a democratic society like Denmark.
Freedom of speech is a condition of democracy as I see it.
A democracy is precisely based on the fact that the individual is free to express his or her views in writing and in speech.
If there is something good and something bad about everything, then must there also be something good about a restricted freedom of expression?
Now it becomes interesting, I think, because the good is not immediately apparent.

I have never heard anyone call upon the right to freedom of speech in connection with a positive expression.

When you want to express yourself positively, there is no need for freedom of speech.
Positive statements are not offensive and do not offend others.
This means that positive expressions do not need a special freedom to be spoken or written.
They are always welcome.
Thus, it is negative expressions that will be affected by a restriction on freedom of speech.

It is good for humans to be full of positive energy.

Such positive energy can be gained when we use our thoughts as a tool.
So every time we identify a negative thought in consciousness, we replace it with a positive one.
If I am negative about something in our community, I do the same.
I turn the negative thought into a positive thought.
Looking for the positive instead of the negative.

If I cannot find anything positive, I wonder, what should I learn from this?

When I ask questions, my energy goes from negative to neutral.
If I can answer the question, my energy will be positive.
Immediately I cannot see the positive of a restricted freedom of expression.
That’s why I ask.
What can we, as individuals, learn from a limited freedom of speech?

Restricted freedom of speech can make us think more positively.

If negative, critical attitudes are ruled out in favor of positive ones, there is a way.
Away with the negative focus and forward with the positive.
As we become more positive, our energy level rises to positive.
When our energy level is positive, we are confident, confident, energetic and satisfied.
We feel valuable, look more closely at everything, we experience success and we are able to enjoy our success.
We do not have to do anything to achieve the above benefits, but to replace the positive thoughts with the negative ones.
There are many benefits, so there was something positive anyway.

You can choose to hold on to the negative thoughts, will you become more happy doing that?

What happens when we hold onto negative thoughts is that our energy becomes negative.
When our energy is negative, we are insecure, apathetic, bored and we do not feel good enough.
We experience several failures and great dissatisfaction and, we become unable to enjoy life.
Does freedom of speech make us so unhappy?
It doesn’t have to.
We can easily draw attention to the negative, in a positive way.
In this way, we can use freedom of speech positively.

I am not writing this post because I want a limited freedom of speech.

There is something good and bad about everything, including freedom of speech.
When we use our qualities and opportunities positively, we become happy.
We can imagine that we do not have freedom of speech.
It seems like we are being deprived of something, but if we turn it around, we are actually given an opportunity.
An opportunity to learn how to focus on the positive and thereby become happier people.
I think everyone is worth equally and I want to be happy with myself and others.
I believe that can succeed if I focus and express myself positively on, about and among others.

Hurray for freedom of speech.

Positive thinking is good for us.
When you feel resistance, do you listen?
What does Wikipedia say about freedom of speech.
My YouTube Channel.

Ytringsfrihed

❤️