Selvværd Contra Selvtillid

Selvværd contra selvtillid.
Kender du forskellen?
Der er stor forskel.
Det har betydning for, hvordan vi har det, hvorvidt vi bruger vores selvtillid eller selvværd.

Selvværd Contra Selvtillid

Selvtilliden er forbundet til egoet.

Vores selvtillid stiger, når andre roser os.
Når vi foretager handlinger, der afstedkommer andres beundring stiger vores selvtillid.
Hvis andre for eksempel roser vores udseende stiger vores selvtillid.
Når selvtilliden stiger er vi glade.
Glæden er afhængig af andre og er derfor ikke en vedvarende glæde.
Selvtilliden kan ikke stå alene, den er afhængig af viljen.
Hvis vi skal stå frem for andre, får vi modet til det, hvis vi har højt selvtillid og vilje.
Det gør ikke nødvendigvis, at vi har det godt med at stå frem.

Selvværdet er forbundet til vores selv.

Vores selvværd stiger, når vi roser os selv.
Når selvværdet er højt oplever vi glæde af vedvarende karakter.
Selvværdet kan ikke stige, når andre roser os, med mindre vi selv gentager rosen.
Grunden til det er, at selvværdet er forbundet til selvet.

Det er kun os selv, der har adgang til vores selv.

Derfor er det sådan, at det er os selv, der skal rose os selv, hvis selvværdet skal op.
Der er ikke andre muligheder.
Derfor er det bare om at komme igang med at rose dig selv.
Selvværdet kan stå alene.
Det betyder, at hvis vi har højt selvværd har vi automatisk modet til at stå frem for andre.
Desuden har vi det godt med at gøre det.

Det er en god ting, at det kun er os selv, der har adgang til vores selv.

Alternativt ville andre jo kunne fjerne vores selvværd.
Det er heldigvis ikke muligt.
Når først det er højt, så falder det ikke bare igen.
Det kan heller ikke blive for højt.
Derfor kan du roligt rose dig selv, alt det du har lyst til.
Det bliver aldrig for meget.

Når vores selv er tungt og vi ikke er tynget af egoet, har vi det godt.

Sagt med andre ord er det godt for os, at vores selv fylder meget og vores ego ikke fylder meget.
På den måde er vi gladere, har mod og vi nyder derfor vores successer.
Vi kan få booste vores selv ved at tænke positivt og rose os selv.
Den eneste regel er, at vi skal gøre det selv.
Egoet boostes, når andre roser os og når vi tænker negativt.
Derfor er det godt, at øve sig i positiv tænkning.
Det gør du på den måde, at du udskifter negative tanker med positive, hver gang du opdager, at du tænker negativt.
Husk på, at alt indeholder noget godt og noget dårligt, find det gode, lige meget hvad det er.
God fornøjelse med det.

Selvværd Contra Selvtillid

Abonner på min YouTube Kanal.
Når vi har behov for bekræftelse fra andre.
Holder du fast i Janteloven?

English version of this blogpost below the photo.

Selvværd Contra Selvtillid

Selvværd Contra Selvtillid

Self-esteem versus confidence.
Do you know the difference?
There is a big difference.
It matters how we feel, whether we use our confidence or self-esteem.

Self-confidence is related to the ego.

Our confidence increases when others praise us.
As we take action that causes the admiration of others, our confidence increases.
For example, if others praise our appearance, our confidence increases.
As confidence increases, we are happy.
Joy is dependent on others and is therefore not a lasting joy.
Self-confidence cannot stand alone, it is dependent on the will.
If we are to stand up to others, we will have the courage to do so if we have high confidence and will.
It does not necessarily mean that we are good at moving forward.

Self-esteem is related to our self.

Our self-esteem increases as we praise ourselves.
When self-esteem is high, we experience lasting joy.
Self-esteem cannot increase when others praise us, unless we repent it ourselves.
The reason for that is that self-esteem is connected to the self.

Only ourselves can access our self.

That is why it is up to ourselves to praise ourselves if self-esteem is to rise.
There are no other options.
Go ahead and start praising yourself.
Self-esteem can stand alone.
This means that if we have high self-esteem, we automatically have the courage to stand up for others.
Besides, we feel good about doing it.

It is a good thing that only ourselves have access to our self.

Alternatively, others would be able to remove our self-esteem.
Fortunately, this is not possible.
Once it’s high, it doesn’t just fall again.
It can’t get too high either.
That is why you can calmly praise yourself, whenever you want.
It never gets too much.

When our self is heavy and we are not burdened by the ego, we’re good.

In other words, it is good for us that our selves fill a lot and our egos do not fill much.
In this way we are happier, have courage and we therefore enjoy our successes.
We can boost our self by thinking positively and praising ourselves.
The only rule is that we have to do it ourselves.
The ego is boosted when others praise us and when we think negatively.
Therefore, it is good to practice positive thinking.
You do this by replacing negative thoughts with positive ones every time you discover that you are thinking negatively.
Remember that everything contains something good and something bad, find the good no matter what it is.
Have fun.

Selvværd Contra Selvtillid

Subscribe to my YouTube Channel.
When we need confirmation from others.
Are you holding on to the Janteloven?

Selvværd Contra Selvtillid