Behov for Bekræftelse

Behov for Bekræftelse, har du det?
Søger du andres bekræftelse?
Er du opmærksomhedssøgende?
Oplever du, at det er vigtigt for dig, hvad andre mener om dig?
Føler du dig nogle gange overset?
Kan du svare ja til nogle af ovenstående spørgsmål?
Du kan sagtens ændre det, du skal bare vide hvordan.

Når vi søger andres bekræftelse styrker vi vores ego, vores selvtillid.

Når vores ego styrkes på denne måde, oplever vi en forhøjet selvtillid.
Selvtilliden kan sammen med viljen give os den fornødne styrke og mod til at fremhæve os selv.
Belønningen skal helst være positiv opmærksomhed udefra, så vi igen kan styrke vores ego.
På den måde, kan vi opnå mod til at stå frem og periodevis glæde og lykke.

Vi kan ikke opnå konstant mod, glæde og lykke via egoet.

Nogle mennesker får stor bekræftelse og beundring og alligevel kræver de stor opmærksomhed.
Det er som om, de er utrættelige i deres søgen efter opmærksomhed fra andre.
Dette skyldes netop det faktum, at det er deres ego, der styrkes.
Deres selvtillid vokser, men ikke deres selvværd.
Selvet eller selvværdet styrkes ikke via andres bekræftelse.
Det kan ikke lade sig gøre.

Det er kun os selv, der har adgang til vores selv og derfor vores selvværd.

Hvis vi skal opnår vedvarende bekræftelse, mod, glæde og lykke, skal vi bekræfte os selv.
Det er den eneste måde, vi kan styrke vores selvværd på.
Vi skal rose os selv, der er ingen vej udenom.
Fokus på egne positive sider og så bekræfte dem.
Det vil styrke vores selvværd.

Vi kan sagtens bruge andres ros, vi skal bare gentage den for os selv enten højt eller inde i os.

På den måde bekræfter vi vores selv.
Vi bliver uafhængige af andres ros.
Vi får mod og oplever vedvarende glæde og lykke.
Desuden bliver vi, når vi ikke længere skal være kede af at forbigå os selv, bedre til at rose andre.
Vi er nemlig kede af det, når vi ikke roser os selv.

Vi har som mennesker brug for ros, men den skal komme fra os selv for at styrke selvet.

Husk vi kun selv har adgang til vores selv.
Heldigvis er det sådan.
Så det er bare om at komme igang.
God fornøjelse med at rose dig selv og med at opleve vedvarende glæde og lykke.

❤️

Behov for Bekræftelse

Min YouTube Kanal.
Læs her om hvordan du skal gøre, når du skal styrke dit selvværd.
Jeg skriver om, hvordan vi kommer til at fokusere på og nyde vores successer.

Behov for Bekræftelse

English version below video and photo.
Se nedenstående video om at bruge dagligdag på at styrke selvværdet.

Behov for Bekræftelse

Behov for Bekræftelse

Do you need confirmation?
Looking for someone else’s confirmation?
Are you an attention seeker?
Do you find it important to you what others think about you?
Do you sometimes feel overlooked?
Can you answer yes to some of the above questions?
You can easily change it, you just need to know how.

As we seek the confirmation fromothers, we strengthen our ego, our confidence.

When our ego is strengthened in this way, we experience a greater confidence.
Self-confidence, along with the will, can give us the strength and courage to highlight ourselves.
The reward should preferably be positive attention from the outside, so that we can again strengthen our ego.
In this way, we can gain courage to stand up and periodically joy and happiness.

We cannot achieve constant courage, joy and happiness through the ego.

Some people get great confirmation and admiration and yet they require a lot of attention.
It is as if they are tireless in their search for attention from others.
This is because of the fact that it is their ego that is strengthened.
Their confidence grows, but not their self-esteem.
The self or self-esteem is not reinforced through the confirmation of others.
It can not be done.

Only ourselves have access to our self and therefore our self-esteem.

If we are to achieve lasting confirmatioon, courage, joy and happiness, we must affirm ourselves.
It is the only way we can strengthen our self-esteem.
We must praise ourselves, there is no way around it.
Focus on your own positive sides and then confirm them.
It will strengthen our self-esteem

We can easily use the praising of others, we just have to repeat it to ourselves either loudly or inside us.

In doing so, we affirm our self.
We become independent of the praise of others.
We gain courage and experience lasting joy and happiness.
Furthermore, when we no longer need to be bored of passing ourselves, we become better at praising others.
We are sorry when we do not praise ourselves.

As humans we need praise, but it must come from ourselves to strengthen the self.

Remember we only have access to our selves ourselves.
Fortunately, that’s it.
So it’s just about getting started.
Have fun praising yourself and experiencing lasting joy and happiness.

❤️

Behov for Bekræftelse

My YouTube Channel.
Read about how you can strengthen your self esteem.
I write about, how to focus on and enjoy our successes.

Behov for Bekræftelse