Et Bedre Selvværd

Et bedre selvværd, ønsker du dig det?
Har du højt selvværd eller lavt selvværd?
Ved du ikke, hvordan det går med dit selvværd?
Har du arbejdet med at få bedre selvværd?
Virker det eller synes du, at det er svært?

Du kan højne dit selvværd ved at rose dig selv.

Så enkelt er det.
Du skal rose dig.
Selve rosen skal være i jeg form.
Jeg er et dejligt menneske, jeg elsker mig, jeg er lige så god som alle andre, jeg er god til xxx og så videre.
Du får ikke et bedre selvværd af, at andre roser dig, hvis du ikke tager det til dig.
Når andre roser dig, skal du gentage det i jeg form, hvis det skal have effekt på dit selvværd.
Derfor kan du sagtens være taknemmelig for og bruge andres ros konstruktivt.
Du skal bare gentage den for dig selv.

Synes du ikke, at du fortjener ros eller kan du på anden måde ikke rose dig selv?

Så kan du vide, at du virkelig har brug at arbejde med at få et højere selvværd.
Hvis du havde et sundt og godt selvværd, ville du vide, at du fortjener ros på lige fod med andre.
Du kan sagtens starte et andet sted end at skulle rose dig selv.
Du kan være taknemmelig.
Taknemmeligheden skal være i jeg-form.
Jeg er taknemmelig for at være den jeg er, at jeg har mit gode helbred, mit dejlige liv, mit job og så videre.

Et sund og godt selvværd er essentielt for os på vores vej fremad i livet.

Det er det fordi et godt selvværd giver os følelsen af at være gode nok.
Når vi føler os gode nok er vi ikke bange for at stå frem med, hvad vi kan tilbyde.
Vi har det fornødne mod til at give os selv en høj værdi og til ikke at lade os tilbageholde.
Altså er vores selvværd en afgørende faktor for personlig velvære og succes.

Vi kan alle få succes og nyde det.

For at kunne nyde successen skal vi første have os selv med.
Det er åbenlyst, at der er langt til succes, hvis vi er vores egen værste fjende.
Det bliver vi, når vores selvværd er lavt.
Så føler vi os forkerte, at ingen kan lide os, at vores ideer og det vi kommer med ikke er gode nok.
Vi slår os selv oven i hovedet, når vi fejler og vi sammenligner os negativt med andre.
En adfærd der ikke medfører noget godt for os.

Derfor kan du roligt gå igang med at rose dig selv.

Der er ikke noget at tabe.
Du kan ikke rose for meget.
Bare kast dig ud i det med stor iver.
Jeg har rost mig selv i en lang periode.
Det har gjort stor forskel for mig.
Jeg har fået Et bedre selvværd.
Min kærlighed og taknemmelighed til mig selv, til andre og til mine omgivelser er stor.
God fornøjelse med at højne dit selvværd.

❤️

Abonner på min YouTube Kanal.
Læs om selvværd, succes og nydelse.
Se hvilken typer vejledning, jeg tilbyder.
Læs om at arbejde med selvkærligheden.
Mit priskoncept medfører, at du kun skal betale, hvis du er tilfreds.

Et Bedre Selvværd

English version below video and photo.

Et Bedre Selvværd

Et Bedre Selvværd

Better self-esteem, do you want it?
Do you have high self-esteem or low self-esteem?
Don’t know how your self-esteem is?
Have you worked on getting better self-esteem?
Does it work or do you think it is difficult?

You can boost your self-esteem by praising yourself.

It’s that simple.
You have to praise yourself.
The praising itself must be in I form.
I’m a nice person, I love me, I’m as good as everyone else, I’m good at xxx and so on.
You will not get a better self-esteem of others praising you if you do not take it for granted.
When others praise you, repeat it in I form if it is to have any effect on your self-esteem.
Therefore, you can easily be grateful for and use the praise of others constructively.
You just have to repeat it for yourself.

Don’t you think you deserve praise or otherwise can’t praise yourself?

Then you can know that you really need to work on getting a higher self-esteem.
If you had a healthy and good self-esteem, you would know that you deserve praise on an equal footing with others.
You can easily start somewhere other than having to praise yourself.
You can be grateful.
The gratitude must be in I-form.
I am grateful to be who I am, that I have my good health, my lovely life, my job and so on.

A healthy and good self-esteem is essential for us on our way forward in life.

That’s because good self-esteem gives us the feeling of being good enough.
When we feel good enough, we are not afraid to come up with what we can offer.
We have the courage to give ourselves a high value and not to restrain ourselves.
Thus, our self-esteem is a crucial factor for personal well-being and success.

We can all be successful and enjoy it.

In order to enjoy the success we must first work on ourselves.
It is obvious that there is far to success if we are our own worst enemy.
We become that when our self-esteem is low.
Then we feel wrong that nobody likes us, that our ideas and what we come up with are not good enough.
We blame ourselves when we fail and we compare ourselves negatively with others.
A behavior that does nothing good for us.

That’s why you can start by praising yourself.

There is nothing to lose.
You can’t praise too much.
Just go ahead with great enthusiasm.
I have praised myself for a long time.
It has made a big difference to me.
I’ve got A better self-esteem.
My love and gratitude to myself, to others and to my surroundings is great.
Have a great time raising your self-esteem.

❤️

Subscribe to my YouTube Channel.
Read about selfesteem, success og enjoyment.
Check out what kinds of guidance, I offer.
Read about working on the selflove.
My price koncept, Which is that only content customers pay.

Et Bedre Selvværd