Selvkærlighed

Selvkærlighed, er det vejen frem?
Ja, siger jeg.
Selvkærlighed, det virker så banalt og naivt, hvis det skulle være vejen til lykke og succes .
Kan det virkelig passe?
Er det virkelig så simpelt?

Hvad sker der energetisk.

Når vi praktiserer selvkærlighed, altså roser os selv og fortæller os selv, at vi elsker os selv, vender vi energien.
Vi vender energien inde i os selv til positiv energi.
Positiv energi er vejen til succes.
Vores selvværd vil stige og vi vil føle en større personlig værdi.
For at komme videre på vores livsvej og for at tiltrække det vi ønsker, skal vi bruge positiv energi.

Positiv energi skabes kun af ros og Selvkærlighed.

For mig giver det så meget mere mening, når jeg kender den energetiske forklaring.
Jeg har arbejdet så meget med energi, at jeg kan mærke, om min energi er positiv eller negativ.
Andres enegi mærker jeg med lethed.
Energi – jeg kan vende energi.
Prøv selv at rose dig selv og mærk efter, hvad der sker med energien.
Den bliver helt blød og rar.
Vil du lære, at vende din energi til positiv.
Ønsker du redskaber til at opnå din drømme og mål og få succes?
Bestil clairvoyance på booking @ botteleth .com.

Min YouTube Kanal.

Virksomhedsclairvoyance, karriereclairvoyance er blandt de typer af clairvoyance jeg tilbyder.
Læs om min tilfredshedsgaranti.

Læs mere her om at rose sig selv & hvorfor det er godt.

Self Love

Self-love, is this the way forward?
Yes, I think so.
Self-love, it seems so banal and naive if this is the way to happiness and success.
Is that really true?
Can it really be this simple?

What happens energetically.

When we practice self-love, when we praise ourselves and tell ourselves that we love ourselves, we turn the energy around.
We turn the energy within ourselves into positive energy.
Positive energy leads us to the path to success.
Our self-esteem will increase and we will feel a greater personal value.
To move forward on our path in life and to attract what we want, we need to use positive energy.

Positive energy is created only by praise and self-love.

For me it makes so much more sense when I know the energetic explanation.
I have worked so much with energy that I can feel if my energy is positive or negative.
I easily feel the energy of others.
Energy – I can turn energy around.
Try to praise yourself and feel what happens to the energy.
It becomes quite soft and nice.
Want to learn to turn your energy into positive.
Do you want tools to achieve your dreams and goals and succeed?
Book clairvoyance at booking @ botteleth .com.

My YouTube Channel.

Business clairvoyance, career clairvoyance is among the types of clairvoyance I offer.
Read about my satisfaction guarantee.

Read more about Praising yourself and why it is very good.

Selvkærlighed