Selvkritik

Selvkritik, er det godt?
Mange af os har jeg selvkritik og prøver ihærdigt at finde argument for, hvorfor den er god.
Vi vil så gerne holde fast i at selvkritisere.
Selvkritik er negative tanker om os selv.
Når vi tænker negativt om os selv, fylder vi os selv med negativ energi.
Negativ energi er dårlig for os, fordi den holder os tilbage.
Selvkritik er altså på ingen måde god for os.
Hvorfor vil vi mennesker så holde fast i den?

Selvkritik dækker over usikkerhed

Når vi kritiserer os selv, er vi i virkeligheden bare usikre.
Vi kan være igang med at lære noget nyt.
Ofte forventer vi at være perfekte fra starten.
Når vi selvfølgelig ikke er det, giver vi os til at selvkritisere.
Vi burde istedet rose os selv over, at vi er igang med at lære.
Rose os selv over, at vi øver os i at blive bedre til en egenskab eller lære en ny egenskab.

Selvkritik forøger usikkerhed og gør indlæring sværere.

Det er altså ikke særlig konstruktivt for os at kritisere os selv.
Vores usikkerhed vokser, når vi, på den måde, fokuserer negativt på os selv og taler ned til os selv.
Vi ender med at stresse os selv med al den kritik.
Der er en stor risiko for, at vi slet ikke kan se, at vi faktisk er gode nok, når vi hele tiden kritiserer.
Vi kan heller ikke indlære, når vi hele tiden kritiserer.
Der er aldrig nogle, der har lært noget ved at blive nedgjort, det vil vi heller ikke gøre.
Derfor er det eneste vi får ud af selvkritik, at vi går i stå med vores indlæring og forøger vores usikkerhed.
Det var i virkeligheden det modsatte vi ønskede, da vi gav os til at selvkritisere.

Vi kan fokusere på det positive istedet for at kritisere.

Hver gang, vi opdager, at vi er i færd med at kritisere os selv, kan vi vide, at nu har vi brug for ros.
Lysten til at kritisere dækker som sagt over usikkerhed og vi kan eliminere vores usikkerheden ved at rose os selv.
Vi kan aldrig rose os selv for meget, så det er bare om at komme igang.
Når vi kritiserer fokuserer vi på det negative.
Eftersom der er noget godt og noget dårligt ved alt, kan vi istedet finde det positive.
Når vi fokuserer positivt, har vi pludselig ingen grund til at kritisere.
Så kan vi istedet glæde os over, at vi er igang med at lære.
Således har vi endnu en grund til at rose os selv.

Vi bruger det negative positivt.

Alt negativt tilbyder os muligheden for at blive mere positive.
Sådan er det også med selvkritik.
Når vi istedet for at kritisere os selv, anvender kritikken til at fokusere positivt og rose os selv, anvender vi det negative positivt.
På den måde bliver vi mere positive.
Når vi bliver mere positive, bliver vi gladere og mindre tilbageholdte.
Derfor er det store fordel ved at arbejde med at stoppe kritikken.
Tal ikke til dig selv som du ikke engang ville tale til andre.
God fornøjelse med det.

Selvkritik

❤️

Det er kun os selv, der har adgang til vores selv, derfor kan andre ikke øge vores selvværd, det kan vi derimod selv.
Hvis du har noget, du ønsker at formidle, så gør det positivt.
Min YouTube Kanal.

Selvkritik

Read the english version of this blogpost below video and foto.

Selvkritik

Self-criticism

Self-criticism, is it good?
Many of us use self-criticism and try very hard to justify why it is good.
We will like to keep on doing it.
Self-criticism is negative thoughts about ourselves.
When we think negatively about ourselves, we fill ourselves with negative energy.
Negative energy is bad for us, because it holds us back.
So self-criticism is not good for us in any way.
Why do we as humans want to hold on to it?

Self-criticism covers up uncertainty

When we criticize ourself, we are in fact only uncertain.
possibly we are in a process of learning.
Very often we expect to be perfect from the start, since we allow myself to self-criticize.
Of course, when we are not, we give in to self-criticism.
Instead, we should praise ourselves for learning.
Praise ourselves that we are practicing to become better at a skill or learn a new trait.

Self-criticism increases uncertainty and makes learning more difficult.

So it is not very constructive for us to criticize ourselves.
Our insecurity grows as we, in that way, focus negatively on ourselves and speak down to ourselves.
We end up stressing ourselves with all that criticism.
There is a great risk that we cannot at all see that we are actually good enough when we constantly criticize.
Nor can we learn when we constantly criticize.
There are never any who have learned anything about being downcast, nor will we.
Therefore, the only thing we get out of self-criticism is that we stop our learning and increase our uncertainty.
It was, in fact, the opposite we wanted when we began to self-criticize.

We can focus on the positive instead of criticizing.

Every time we discover that we are in the process of criticizing ourselves, we know that now we need praise.
The desire to criticize, as I said, covers uncertainty and we can eliminate our uncertainty by praising ourselves.
We can never praise ourselves too much, so it’s just to get started.
When we criticize, we focus on the negative.
Since there is something good and something bad about everything, we can find the positive instead.
When we focus positively, we suddenly have no reason to criticize.
Then we can instead enjoy our learning.
Thus, we have yet another reason to praise ourselves.

We use the negative positively.

We use the negative positively.
Everything negative offers us the opportunity to become more positive.
This is also the case with self-criticism.
When, instead of criticizing ourselves, we use criticism to focus positively and praise ourselves, we apply the negative positively.
In this way we become more positive.
As we become more positive, we become happier and less restrained.
Therefore, the great advantage of working to stop the criticism.
Do not speak to yourself in a way you would not even speak to others.
Have a good time.

❤️

It is only our self that can acces our inner self, that is why others cannot raise our self-esteem but we can do it our selves..
If you want to be heard communicate positively.
My YouTube Channel.

❤️

Selvkritik