Bliv Glad uden Irritation

Bliv Glad uden Irritation.
brug din irritation positivt og kontrolleret.
Kender du til det med at være irriteret?
Tidligere kunne alt muligt irritere mig.
Hvis der var kø i supermarkedet.
Ventetid ved Metroen.
Ting der ikke lykkedes.
Mine medmennesker kunne irritere mig.

Vi fyrer for gråspurvene, når vi er irriterede.

I hvert fald billedligt set.
Det er nemlig præcis det samme, der sker.
Der er ikke ret mange af os, der er interesserede i at fyre for gråspurvene.
Vi synes det er kostbart energispild.
Det er lige præcis hvad irritation er.
Kostbar spild af energi, vi bruger uden at få noget igen.
Vi kan istedet bruge irritation konstruktivt til gavn for os selv.

Irritation skaber negativ energi.

Helt præcis skaber irritation negativ energi for den, der er irriteret.
Den eller det vi er irriteret på, kan ikke mærke det.
Derfor er det udelukkende os selv, det går ud over.
Når vi er fylder os selv med negativ energi, fylder vi også os selv med negative følelser.
Vi føler os ikke gode nok, føler ikke at andre kan lide os, føler os dumme og så videre.
Det er slet ikke konstruktivt for os.

Irritation holder os tilbage.

Det holder os tilbage i at komme videre med det eller den, vi er irriterede på.
Hvis vi er ved at lære nyt, kan vi ikke lære, når irritationen fylder i bevidstheden.
Vi kan heller ikke løse opgaver, når vi er fyldt af irritation.
Når vi irriteres over andre, kommer vi til at have svært ved at være i deres selskab.
Irritationen kommer til at larme i vores bevidsthed.
Derfor afholder den os fra at lytte på andre.
Irritation er på alle måder en show-stopper for os.

Bliv Glad uden Irritation

Find det positive i det negative.

Når vi er irriteret fokuserer vi på det negative ved noget eller andre.
Hvis vi istedet fokuserer på det postive, vil irritationen forsvinde.
Så enkelt er det.
Vi kan ændre vores eget fokus til stor fordel for os selv.
På den måde vil vi ikke være tilbageholdte længere.
Vi vil komme videre med den eller det, vi ellers var gået i stå med.

Irritation handler i virkeligheden om os selv.

Sådan er vi mennesker, alt handler om os selv.
Når vi bliver irriterede er det fordi, der er noget vi ikke formår.
Typisk fordi vi er ved at lære.
Vi kan være ved at lære at håndterer bestemte mennesketyper eller problemer.
Når vi ikke kan håndtere dem endnu minder det os om, at vi ikke er gode nok.
Stik mod, hvad vi tror, er vi gode nok, vi er igang med at lære.
Vi kan ikke være verdensmestre til noget, vi ikke har lært endnu.
Vores indlæring går i stå, når vi fyldes med irritation og negativ energi.

Bliv Glad uden Irritation

Brug irritationen til at lære at tænke positivt.

Hver gang vi bliver irriterede, kan vi vide, at der er mulighed for at fokusere positivt.
Vi har allerede afdækket de negative sider.
Nu er det på tide at finde de positive.
På den måde bruger vi det negative til at mestre positivitet.
Vi kommer også videre med den eller det, vi var gået i stå med.
Irritationen bliver erstattet med glæde og vi tænker ikke længere negativt om os selv.
Hurra for irritation.

❤️

Bliv Glad uden Irritation

Skal jeg rådgive dig?
Du får 100 % tilfredshedsgaranti på min rådgivning.
Læs min blog.

Positiv tænkning og højt selvværd gør os meget gladere.
Ros dig selv til meget mere glæde.
Læs om at tackle vreden.

Min YouTube kanal.

Bliv Glad uden Irritation

English version below photo.

Bliv Glad uden Irritation

Get happier, use your feeling of irritation.
Use your irritation positively and be in controle.
Do you know about being annoyed?
In the past, anything could irritate me.
If I had to wait in a line at the supermarket.
Waiting time at the Metro Station.
When I failed doing something.
Everything possible could irritate me.

Irritation creates negative energy

Exactly, irritation creates negative energy for the irritated person.
The one or the one we are annoyed at cannot feel it.
Therefore, it is only ourselves that go beyond.
When we fill ourselves with negative energy, we also fill ourselves with negative emotions.
We do not feel good enough, do not feel that others like us, feel stupid and so on.
It is not constructive for us at all.

Irritation holds us back.

It keeps us from moving on with what we are annoyed with.
If we are learning new, we cannot learn when the irritation fills in consciousness.
We also cannot solve tasks when we are full of irritation.
When we are annoyed with others, we will have difficulty being in their company.
The irritation is creating a lot of noise in our consciousness.
Therefore, it keeps us from listening to others.
Irritation is in every way a show-stopper for us.

Find the positive in the negative.

When we are annoyed, we focus on the negative of something or other.
If we focus instead on the positive, the irritation will disappear.
It’s that simple.
We can change our own focus to great advantage for ourselves.
That way, we will no longer be detained.
We will move forward with the one or things that we otherwise would have stopped.

Irritation is really about ourselves.

This is how humans work, everything is about ourselves.
When we get annoyed it’s because there’s something we can’t do.
Typically because we are learning.
We may be learning how to handle certain types of people or problems.
When we can’t handle them yet it reminds us that we are not good enough.
Stick to what we think we are good enough, we are learning.
We can’t be world champions for something we haven’t learned yet.
Our learning stops when we are filled with irritation and negative energy.

Use the annoyance to learn to think positively.

Every time we get annoyed, we know there is an opportunity to focus positively.
We have already uncovered the negative sides.
Now it’s time to find the positives.
In this way, we use the negative to master positivity.
We also move forward with the one or things we had stopped.
The irritation is replaced with joy and we no longer think negatively about ourselves.
Hooray for annoyance.

❤️

Bliv Glad uden Irritation

Do you want my counselling?
You get a 100 % satisfaction guarantee on my counselling.
Read my blog.

Positive thinking and high self-esteem makes us happier.
Praise yourself towards a lot more happiness.
Read about how to handle the anger.

Min YouTube kanal.

Bliv Glad uden Irritation