Stor Glæde i Livet

Stor Glæde i Livet.
Kender du til at være i dårligt humør?
Har du gode dage og dårlige dage?
Er du glad?
Oplever du at være morgensur?
Oplever du mest nedtur eller optur?
Det kan lade sig gøre at leve livet i stor glæde.

Fokuser på det positive og gode i livet.

Vi kan forholde os enten positivt eller negativt til alt i vores liv.
Når vi forholder os negativt, bliver vores liv negativt uden glæde.
Forholder vi os derimod positivt, bliver vores liv positivt med stor glæde.
Vi behøver ikke gøre andet.
Ofte tror vi, vi bliver nødt til at gøre noget fysisk for at opnå stor glæde.
Vi prøver med indkøb af forbrugsgoder, mad, drikkelse og så videre.
Det virker, men kun kortvarigt.

Når vi roser os selv stiger selvværdet.

Den eneste måde, vi kan hæve vores selvværd på er ved at rose os selv.
Det er nemlig kun os selv, der har adgang til vores selv.
Vores selvværd er indeholdt i vores selv, derfor er det sådan.
Når vores selvværd stiger oplever vi en langvarig glæde.
Hvor imod glæde bliver flygtig og afhængig af andre, når selvværdet er lavt.
Desuden bliver vi i stand til at nyde omtalte forbrugsgoder, mad, drikke og så videre på en mere intensiv facon.
Det er altså attraktivt på alle måder at øge sit selvværd.

Stor Glæde i Livet

Vores glæde stiger markant når vi roser os selv og fokuserer positivt.

Vi oplever flere frustrationer og skuffelser.
Når andre siger noget til os og vi fokuserer positivt, så kan de sige hvad som helst.
I øvrigt handler alt hvad vi og andre siger altid om os selv, aldrig om andre.
Sådan er mennesket, vi formår ikke andet fordi vi altid skal igennem os selv.
Både når vi sender noget ud mod andre og når vi modtager fra andre.

Der kommer hele tiden flere fordele ved at være positive og have højt selvværd.

Ligesom en gave, der bliver ved med at give.
Vi fokuserer på det gode og er glade.
Det bliver i det hele taget nemmere at være sammen med andre.
Vi føler os gode nok sammenlignet med andre, når vores selvværd er højt.
Morgensurheden, de dårlige dage og nedturene fortager sig.
Bare kom igang, så kommer du selv til at kunne tilføje mere til listen af fordele.
Tak for dig.

❤️

Stor Glæde i Livet

Nyhederne er et godt sted at starte med at øve sig i at fokusere positivt.
Vejret er perfekt til positivt fokus.
Når vi er positive får vi intuition og klarsyn.

Min YouTube Kanal.

❤️

Stor Glæde i Livet

English version below the photo.

stor glæde i livet

Stor Glæde i Livet

Great Joy in Life.
Do you know to be in a bad mood?
Do you have good days and bad days?
Are you happy?
Do you experience being grumpy in the morning?
Do you experience more downtime than uptime?
It is possible to live life in great joy.

Focus on the positive and good in life.

We can relate either positively or negatively to everything in our lives.
When we are negative, our lives become negative without joy.
If, on the other hand, we are positive, our lives will be positive with great joy.
We need not do anything else.
Often we think we will have to do something physical to achieve great joy.
We try with the purchase of consumer goods, food, drink and so on.
It works, but only briefly.

When we praise ourselves, self-esteem increases.

The only way we can raise our self-esteem is by praising ourselves.
It is only ourselves who have access to our selves.
Our self-esteem is contained within our self, which is why it is so.
As our self-esteem increases, we experience a long-lasting joy.
How against joy becomes fleeting and dependent on others when self-esteem is low.
In addition, we will be able to enjoy the mentioned consumer goods, food, drinks and so on in a more intensive way.
It is therefore attractive in every way to increase one’s self-esteem.

Our joy increases significantly when we praise ourselves and focus positively.

We experience more frustrations and disappointments.
When others say something to us and we focus positively, they can say anything.
Besides, everything we and others always say about ourselves, never about others.
Humans are like that, we cannot do otherwise because we always have to go through ourselves.
Both when we send something out towards others and when we receive from others.

There are always several benefits of being positive and having high self-esteem.

Like a gift that keeps on giving.
We focus on the good and are happy.
It will be easier at all to be with others.
We feel good enough compared to others when our self-esteem is high.
The bad mood in the morning, the bad days and the downtime go away.
Just get started and you’ll be able to add more to the list of benefits yourself.
Thanks for you.

❤️

Stor Glæde i Livet

The news is a good place to start out practising fokusing positively.
The weather is perfect for a positive focus.
When we are positive our intuition increases.

My YouTubeChannel.

❤️

Stor Glæde i Livet