Find det Gode i Dårligt Vejr

Godt og dårligt vejr, forholder du dig til vejret?
Synes du at der kun findes godt vejr?
Det er ikke vejret der er noget galt med, det er bare forkert påklædning.
Har du hørt den bemærkning og været enig?
Er du kun til sol og varme og alt andet er dårligt vejr?
Synes du det er koldt, når det er overskyet?
Oplever du dage med trist vejr?

Find det Gode i Dårligt Vejr

Vejret kan opfattes på alle måder, altså kan du helt selv beslutte, hvordan du vil opfatte vejret.

Vil du opfatte det som trist og koldt eller vil du opfatte det som friskt og tempereret.
Hvad sammenligner du med, hvad er dit udgangspunkt?
Er dit udgangspunkt varme over 20 grader og skyfri sol eller er dit udgangspunkt 0 grader og vekslende skydække.

Find det Gode i Dårligt Vejr

Du kan bruge vejret til at øve dig i positiv tænkning.

På den måde bliver vejret allerede positivt i sig selv fordi det gør dig bedre til at tænke positivt.
Nu er udgangspunktet for vejret altid positivt.
Ikke flere negative følelser i forbindelse med vejret.
Der er flere tiltag du kan gøre.

Vi behøver ikke forholde os til vejret.

Vi forholder os altid til vejret.
Vurderer på, hvorvidt vi synes det er koldt, ikke koldt, trist, friskt osv.
Det er slet ikke nødvendigt at forholde sig til vejret, hvis vi ikke bliver glade af det.
Gå ud og oplev vejret istedet.
Når vi er meget ude, opdager vi, at det for det meste som minimum er opholdsvejr.
Desuden at opholdsvejr er en individuel vurdering.
Derfor kan vi beslutte at alt vejr er opholdsvejr.

Vi kan forholde os til, hvilken påklædning vi skal have på istedet for at forholde os til vejret.

Hvis det regner, kan vi blot konstatere at det regner.
Købe en fed regnfrakke og glæde os over at skulle have den på.
I regnvejr er det ofte stille og fredfyldt at gå tur.
Ofte er der heller ikke særlig mange mennesker ude.
Hvis vi kan lide de fredfyldte ture, bør vi derfor netop gå ud i regnvejr.
Naturen bliver også ekstra smuk i regnvejr, der sker noget med farverne og duftene.
Oplevelsen bliver mere intens i regnvejr.
Regnvejr kan sagtens være en skøn oplevelse.

Find det Gode i Dårligt Vejr

Vejret er altid til stede, derfor får vi stort udbytte af at øve os i at tænke positivt om vejret.

Vejret går ikke lige pludselig væk.
Det er der hele tiden og, hvis vi tænker negativt om det, fylder det meget i vores bevidsthed.
På den måde bliver der ikke plads til så meget andet.
I bund og grund gider vi jo heller ikke tale om vejret hele tiden.
Start derfor med at tænke positivt om vejret, så holder det op med at fylde i bevidstheden.
Vi kan sagtens beslutte os for at elske regnvejrsdage og vind.
I øvrigt er der en virkelig skøn energi i meget vind.
Det opdager vi, når vi går ud i det.
Oplev vejret istedet for at nedgøre vejret.
Vi kan få mange skønne oplevelser udelukkende på grund af vejret.

Skift alle negative tanker om vejret ud med positive.

Hver gang du tænker en negativ tanke om vejret, så tænk en positiv istedet.
Hvis du tænker møgvejr, så skift det ud med yndlingsvejr.
Du skal øve dig noget tid, men pludselig sker det helt af sig selv.
På et tidspunkt begynder du at lægge mærke til, at andre reagerer negativt på vejret.

Når vi tænker at andre er negative, har vi stadig et stykke vej før vi selv er rigtig gode til at tænke positivt.

Vi opdager, de andre er negative fordi vi selv øver os i at blive positive, men fokuserer stadig negativt på andre.
Ellers ville vi jo ikke lægge mærke til, at de var negative.
Vi behøver ikke forholde os negativt til andre.
Gør vi det, bruger vi den nye positive tankegang negativt, det er ikke det, vi vil.
Istedet kan vi bruge den nye egenskab til at tænke positivt om andre, der tænker negativt.
Nu er vi for alvor igang med at øve os i positiv tænkning.
Tillykke med det og hurra for vejret.

Tak for dig.

❤️

Find det Gode i Dårligt Vejr

Mine værdier, min passion og min vision.
Jeg har tilfredshedsgaranti.
Jeg tilbyder flere typer af rådgivning.
Læs min blog.

Abonner på min YouTube Kanal.

Det giver klarsyn eller intuition at tænke positivt.
Det er godt for os at tænke positivt.
Alkohol kan vise os vejen til positivitet.
Vi kan bruge nyheder til at øve os i positivitet.

Find det Gode i Dårligt Vejr

Find the english version of the post below the photo.

Find det Gode i Dårligt Vejr

Find det Gode i Dårligt Vejr

Good and bad weather, do you relate to the weather?
Do you think there is only good weather?
It’s not the weather there’s anything wrong with, it’s just the wrong dress.
Have you heard that remark and agreed?
Are you only into sun and heat and everything else is bad weather?
Do you think it’s cold when it’s cloudy?
Are you experiencing days of sad weather?

The weather can be perceived in every way, so you can decide for yourself how you want to perceive the weather.

Do you perceive it as sad and cold or do you perceive it as fresh and temperate.
What do you compare to what is your starting point?
Is your starting point warm above 20 degrees and cloudless sun or is your starting point 0 degrees and changing cloud cover.

You can use the weather to practice positive thinking.

That way, the weather is already positive in itself because it makes you think better.
Now the starting point for the weather is always positive.
No more negative emotions related to the weather.
There are several actions you can take.

We don’t need to have an opinion about the weather.

We always deal with the weather.
Assessing whether we think it’s cold, not cold, sad, fresh, etc.
It is not necessary to deal with the weather at all if we are not happy.
Go out and experience the weather instead.
When we are very out, we find that it is mostly a minimum of rainy weather.
In addition, the weather is an individual assessment.
Therefore, we can decide that all weather is residence weather.

We can relate to what kind of outfit we should wear instead of dealing with the weather.

If it rains, we can only see that it is raining.
Buy a cool raincoat and enjoy wearing it.
In rainy weather it is often quiet and peaceful to walk.
Often there are not many people out there either.
Therefore, if we like the peaceful walks, we should just go out in the rain.
Nature also becomes extra beautiful in rainy weather, something happens to the colors and scents.
The experience becomes more intense in rainy weather.
Rain can easily be a wonderful experience.

The weather is always present, which is why we benefit greatly from practicing positive thinking about the weather.

The weather just doesn’t go away suddenly.
It is there all the time and if we think about it negatively, it fills a lot in our consciousness.
That way there will be no room for much else.
Basically, we don’t even bother talking about the weather all the time.
Therefore, start thinking positively about the weather, then it stops filling with consciousness.
We can easily decide to love rainy days and winds.
Besides, there is a really nice energy in a lot of wind.
We discover that when we go into it.
Experience the weather instead of the weather.
We can have many wonderful experiences solely because of the weather.

Replace all negative thoughts about the weather with positive ones.

Every time you think a negative thought about the weather, think positive instead.
If you think soft weather, replace it with favorite weather.
You have to practice some time, but all of a sudden it happens all by itself.
At some point you begin to notice others reacting negatively to the weather.

When we think that others are negative, we still have a long way to go before we are really good at thinking positively.

We discover that the others are negative because we practice ourselves to be positive, but still focus negatively on others.
Otherwise, we would not notice that they were negative.
We do not need to relate negatively to others.
If we do, we will use the new positive mindset negatively, that is not what we want.
Instead, we can use the new attribute to think positively about others who think negatively.
Now we are really starting to practice positive thinking.
Congratulations on that and cheers for the weather.

Thank you for being you.

❤️

Find det Gode i Dårligt Vejr

My values, my passion and my vision.
I offer satisfaction guarantee.
Read my blog.
I offer several types of counselling.

Subscribe to my YouTube Channel.

It affects the clarity or intuition to think positive.
It is good for us to think positively.
Alcohol can show us the path to positivity.
We can use the news when we want to practise positivity.

Find det Gode i Dårligt Vejr