Indhold på din Hjemmeside

Indhold på din Hjemmeside
Har du virksomhed?
Hvad viser du frem på din hjemmeside?
Din hjemmeside skal selvfølgelig være teknisk i orden og du skal arbejde med SEO.
Det går jeg ud fra, at du allerede har styr på.
Alternativt findes der mange virksomheder der tilbyder netop disse services.
Det vigtigste på din hjemmeside er indholdet.
Indholder skal afspejle præcis, hvad det er, du tilbyder.

Indhold på din Hjemmeside

Din hjemmeside er en iterativ proces.

Med det mener jeg, at den bør udvikle sig sammen med dig.
Når du ændrer dig og forbedrer dig, bør din hjemmeside afspejle det.
Det kan godt betale sig at gå det hele igennem fra tid til anden.
Personligt har jeg slettet meget indhold gennem tiden og gør stadig.
Indhold som har været relevant tidligere, men som ikke længere tjener min forretningside.

Vis kun sider og indlæg, du ønsker skal findes i dine kunder eller klienters søgninger.

Har du sider og indlæg, der ikke kan stå alene i søgninger, så skriv dem om eller fjern dem.
Alt på din hjemmeside kan potentielt dukke op i en søgning.
Derfor skal alt på din side være relevant for den potentielle kunde, der søger din service eller dit produkt.
Jeg har fjernet mange blogindlæg, der var sjove at skrive og virkede relevante på skrivetidspunktet.
De er fjernet, fordi de ikke længere tjener min forretningside.
Det er ikke sjovt at fjerne, men det er sjovt ikke at blive valgt fra i søgninger af potentielle kunder eller klienter.

Indhold på din Hjemmeside

Det handler om at vise relevante sider og indlæg.

Det er altså ikke kvantitet, men kvalitet der tæller.
Hvis ikke en potentiel kunde præsenteres for indhold af relevans for det vedkommende har søgt, surfer vedkommende hurtigt videre.
Sådan er det, tænk på, hvad du selv ville gøre.
Vi gider ikke læse alt muligt irrelevant, når vi søger en service eller et produkt.
Så blev vi aldrig færdige med vores søgning.
Kom gerne med løsninger du tilbyder via din service eller dit produkt.
Skriv på en måde så du skaber værdi for dine potentielle kunder og klienter.

Tag altid udgangspunkt i dig selv.

Hvilken type indhold ville få dig til at blive interesseret i din service eller dit produkt?
Hvad ville du selv gerne læse om, hvis du skulle være din egen kunde eller klient.
Det er altid godt at tage udgangspunkt i sig selv.
Jeg spørger mig selv, ville jeg vælge mig som rådgiver, hvis jeg læste det her?
Du kan med fordel lave en liste over, hvad du selv kan lide hjemmesider indeholder og hvad du selv værdsætter ved dit produkt eller din service.
Så har du allerede et godt udgangspunkt for indhold på din hjemmeside.

Skriv udelukkende indhold om det, du tilbyder.

Skriv aldrig om, hvad du ikke tilbyder.
Du risikerer at skabe andre behov end dine kunder havde, til at starte med, og blive valgt fra.
Hellere sige nej til henvendelser end blive valgt fra i søgninger.
Måske er din produktafgrænsning og definition ikke skarp nok, hvis du føler behov for at skrive, hvad du ikke tilbyder.
Hold dit fokus på dit produkt.

Indhold på din Hjemmeside

Hvis du er i tvivl om noget skal publiceres på din hjemmesiden, så udelad det.

Publicer kun indhold du er sikker på.
Du kan se din hjemmeside som en annonce eller en artikel i en avis.
Hvis du ikke ønsker at offentliggøre dit skriv i en avis, skal du heller ikke offentliggøre det på din hjemmeside.
Søg på dit produkt eller din service på google.
Hvis der kommer indlæg eller sider højt frem i søgeresultatet, så sørg for at disse sider eller indlæg er repræsentative og velskrevne.

Tag ejerskab på din hjemmeside og dit produkt eller din service.

Med andre ord, gør det til din hjemmeside.
Selv om du får lavet den ude i byen og den indeholder traditionelle sider, så kan du via indhold alligevel godt skille dig ud.
Hvis du ikke allerede har gjort det med dit produkt eller service, så gør det.
Definer dine værdier, din passion og din vision.
Vær autentisk, altså stå ved dig selv og stå frem som den du er.
Lad potentielle kunder og klienter vide, hvem de henvender sig til.
God fornøjelse med din hjemmeside.

Indhold på din Hjemmeside

❤️

Min YouTube Kanal.

Det kan være positivt med en egen blog.
Vi giver os selv muligheden for succes, når vi er positive.
Min produkt portfolio.

Indhold på din Hjemmeside

Indhold på din Hjemmeside

Content on your Website
Do you have business?
What do you show off on your website?
Of course, your website must be technically in order and you must work with SEO.
I assume that you already have control.
Alternatively, there are many companies that offer these services.
The most important thing on your website is the content.
Content should reflect exactly what you are offering.

Your website is an iterative process.

By that I mean it should evolve with you.
As you change and improve, your website should reflect that.
It may pay off to go through it all from time to time.
Personally, I have deleted a lot of content over time and I still do.
Content that has been relevant in the past but no longer serves my business idea.

Only show pages and posts you want to appear in your clients or clients’ searches.

If you have pages and posts that can’t stand alone in searches, rewrite or remove them.
Everything on your website can potentially show up in a search.
Therefore, everything on your site should be relevant to the potential customer seeking your service or product.
I removed many blog posts that were fun to write and seemed relevant at the time of writing.
They are removed because they no longer serve my business idea.
It is not fun to remove, but it is not fun to be selected from in searches by potential clients or clients.

It’s about showing relevant pages and posts.

So it is not quantity but quality that counts.
If a potential customer is not presented with content of relevance to the person they have searched for, they will quickly browse.
That’s it, think about what you would do yourself.
We do not bother reading anything irrelevant when looking for a service or product.
Then we never finished our search.
Please come up with solutions you offer through your service or product.
Write in a way to create value for your potential customers and clients.

Always start with yourself.

What type of content would get you interested in your service or product?
What would you like to read about yourself if you were to be your own customer or client?
It is always good to start from the point of view of oneself.
I ask myself, would I choose me as a counselor if I read this?
You may want to make a list of what you like about websites and what you value for your product or service.
Then you already have a good starting point for content on your website.

Write content solely about what you offer.

Never write about what you do not offer.
You run the risk of creating other needs than your customers had, to start with, and be chosen from.
Rather say no to inquiries than to not be selected from in searches.
Maybe your product demarcation and definition is not sharp enough if you feel the need to write what you do not offer.
Keep your focus on your product.

If you are unsure about something to publish on your website, then leave it out.

Only publish content you are sure of.
You can see your website as an ad or article in a newspaper.
If you do not want to publish your writing in a newspaper, you should also not publish it on your website.
Search your product or service on google.
If posts or pages are high in the search results, make sure these pages or posts are representative and well written.

Own your website and your product or service.

In other words, make it your website.
Even if you have someone else creating it and it contains traditional pages, you can still stand out through content through content.
If you haven’t already done so with your product or service, then do it.
Define your values, your passion and your vision.
Be authentic, that is, stand by yourself and show who you are.
Let potential customers and clients know who they’re addressing.
Have fun with your website.

Indhold på din Hjemmeside

❤️

My YouTube Channel.

It can be positive having a blog.
We open up for success, when we are positive.
My product portfolio.

Indhold på din Hjemmeside