Præsentation af Produkt

Præsentation af Produkt, tænker du på, hvordan du præsenterer dit produkt for potentielle kunder?
Lav Indtjening, oplever du det i forhold til den tid du bruger på noget arbejde?
Har du svært ved det der med at afgrænse din tid?
Kommer du til at bruge for meget tid på dine kunder?
Får du herved for lav indtjening?
Afgrænser du dit produkt eller service?
Tilbyder du en service?
Det kan være alt muligt fra hjemmesider, fotograf, IT support, vinduespudsning, coach osv.

Løsningen er at have veldefinerede pakker til salg.

Det kan være svært, at afgrænse den tid man bruger på slut produktet og herved få penge for hele arbejdsindsatsen.
Jeg har selv oplevet tidligere.
Man kan hurtigt komme til at bruge for meget tid og herved få for lidt penge i forhold til arbejdsindsatsen.

Hold fokus på produktet, det er det kunden er der for.

Hvis slutproduktet består af flere produkter, så definer, hvad hvert produkt skal koste.
Del endelig produktet op i antal timer eller enheder.
Lad være med at dele dit produkt op i udgifter.
Fx. tager nogle penge for kørsel, udbringning osv.
Måske tror du, du kan konkurrere på at have billige omkostninger og vil gerne fremhæve dem.
Når du tilføjer ekstra udgifter til den endelige pris, får du dit produkt til at fremstå dyrere selvom det er det modsatte, du vil opnå.
Det forvirrer kunden, da det jo ikke er det produkt kunden ønsker at købe.
Alternativt vil din kunde måske vælge en anden udbyder, der ikke har fx. kørsel med som en ekstra pris.

Præsentation af Produkt

Tag kørsel, eller andre merudgifter, med i din endelig pris og hold dig til produktet.

Det er jo ikke fx. kørsel en kunde ønsker at købe og derfor vil det virke som om, kunden får noget denne ikke ønsker.
Derfor er det meget bedre at have udgiften med og ikke nævne den.
Det gør din kunde mere tilfreds, også selv om den endelige pris er højere.
Kunder vil på denne måde føle, at de sparer den kørsel, de skal betale for hos dig.
Tænk på, når du selv skal vælge webshop.
En tilbyder fri levering, hos en anden skal du betale for levering, hvem vælger du selv?

En Web shop kan være en rigtig god ide til præsentation af produkt.

Her kan din kunde selv sidde og vælge blandt diverse produktløsninger du tilbyder.
Hvis du fx. oplever, at du har svært ved ikke at give dem mere end de køber, vil det blive meget nemmere, når de har købt en færdig pakke.
Kunden vil måske endda hjælpe dig med at overholde pakken.
Du kan sagtens tilbyde mange pakketyper til forskellige priser.
Bare hold dig til produktet, det er det vigtigste.
Du bliver heller ikke fristet til at underbyde dit eget produkt, når dine kunder handler på denne måde.
Hvis du altså er typen, der kunne finde på det.

God fornøjelse med det.

❤️

Abonner på min YouTube Kanal.
Læs om min passion, mine værdier og min vision.
Hvad sker der, når du begynder at eje det, du laver?

English version below photo.

Præsentation af Produkt

Præsentation af Produkt

Presentation of Product, are you thinking about how to present your product to potential customers?
Low Earnings, do you experience that compared to the time you spend on your tasks?
Having trouble defining your time?
Are you spending too much time on your customers?
Is the income too low?
Are you defining your product or service?
Do you offer a service?
It can be anything from websites, photographer, IT support, window cleaning, coach etc.

The solution is to have well-defined packages for sale.

It can be difficult to limit the time spent on the end product and thereby get money for the entire work effort.
I myself have experienced in the past.
You are likely to spend too much time and this way earn less money than expected with this work effort.

Stay focused on the product, that’s what the customer is there for.

If the end product consists of multiple products, then define what each product should cost.
Finally, divide the product into hours or units.
Don’t divide your product into expenses.
For example takes some money for driving, spending, etc.
Maybe you think you can compete at low cost and would like to highlight them.
Adding extra costs to the final price will make your product appear more expensive even if it is the opposite you want to achieve.
It confuses the customer, since it is not the product the customer wants to buy.
Alternatively, your customer may want to choose another provider that does not offer driving as an extra cost, for instance.

Include driving, or other additional expenses, in your final price and stick to the product.

In this example it is not the driving the customer wants to buy and therefore it will seem as if the customer gets something they do not want.
Therefore, it is much better to have the expense included and not to mention it.
It makes your customer more satisfied, even if the final price is higher.
In this way, customers will feel that they are saving the drive they have to pay for with you.
Think about when choosing your own webshop.
One offers free delivery, with another you have to pay for delivery, who do you choose?

A Web shop can be a really good idea.

Here your customer can sit and choose among various product solutions you offer.
For example, if find that you have a hard time not giving them more than they buy, it will be much easier when they have purchased a finished package.
The customer may even help you to comply with the package.
You can easily offer many package types at different prices.
Just stick to the product, that’s the most important thing.
Also, you won’t be tempted to undercut your own product when your customers shop this way.
If you are the type who would do such a thing.

Have fun presenting your product.

❤️

Subscribe to my YouTube Channel.
Read about my passion, my values og my vision.
What happens when you start owning what you do?

Præsentation af Produkt