Når vi oplever Modstand

Når vi oplever Modstand.
Kender du det med at opleve modstand?
Du vil eller skal noget men oplever modstand?
Lytter du til modstanden?
Lader du modstanden afholde dig fra at gøre det du gerne vil?

Vi lytter ofte, når vi oplever modstand og lader os tilbageholde.

Det er imidlertid ikke det, der er meningen med modstanden.
Vi oplever modstand for at hjælpe os med, hvilken retning vi skal.
Der hvor modstand er størst, er der størst læring.
Hvor modstanden er mindst er der altså mindst læring.
Derfor, hvis du altid lytter på modstanden og ikke får læring, står du stille i din udvikling.

Når vi lader os tilbageholde står vi stille på vores vej fremad i livet.

Vi bevæger os ikke fremad på vores livsvej.
Det kan vi alle have brug for i en periode.
Typisk sker der det, at vi kommer ud for den samme udfordring igen og igen.
Det vil vi blive ved med indtil vi trodser modstanden og kaster os ud i det, vi ikke har lyst til.
Sådan føles det, når vi oplever modstand.
Vi har ikke lyst.
Det er i hvert fald det, vi fortæller os selv.

Når vi ikke har lyst, kan det være fordi vi mangler mod.

Vi tør simpelthen ikke, netop fordi vi oplever modstand.
Det kan give den illusion, at vi ikke har lyst.
I bund og grund gør det os kede af det, når vi lytter på modstanden.
Derfor er det bedre for at arbejde med at få det fornødne mod til at gå vores udfordringer i møde.

Jeg har arbejdet med at få mod ved at rose mig selv.

Selvros giver selvværd.
Når selvværdet stiger følger modet med.
Helt af sig selv.
En slags bonus.
Der er altså et redskab og flere fordele.
Så enkelt er det.
Hvis du ikke kan rose dig selv, kan du være taknemmelig, så vil du blive i stand til at rose senere.

God fornøjelse med at arbejde med selvros og til et liv uden at lytte på modstand.

Jeg er stadig udfordret ind imellem.
Men jeg ved, hvad det handler om.
Derfor roser jeg mig selv, når jeg lytter på modstanden og så kan jeg alligevel handle.
Hvis det stadig er svært, bruger jeg spørgsmål.
Jeg spørger mig selv, hvad er det værste, der kan ske?
Hvis jeg stadig ikke er modig nok, spørger jeg mig selv.
Kan jeg gøre noget andet?
Er der noget, jeg kan gøre, der vil få mig i rigtig retning?
Lidt ligesom at bryde en opgave ned i del-opgaver.
Tak for dig.

❤️

Abonner på min YouTube Kanal.

Når vi oplever Modstand

English version below photo.

Når vi oplever Modstand

Når vi oplever Modstand

When we experience Resistance.
Do you know about experiencing resistance?
You want or need something but experience resistance?
Are you listening to the resistance?
Do you let the resistance stop you from doing what you want?

We often listen when we experience resistance and let ourselves be restrained.

However, that is not the point of resistance.
We are experiencing resistance to help us in what direction we should go.
Where resistance is greatest, there is greatest learning.
So where the resistance is least there is least learning.
Therefore, if you are always listening to the resistance and not learning, you stand still in your development.

When we are restrained, we stand still on our path forward in life.

We are not moving forward on our path of life.
We may all need that for a period of time.
Typically, it happens that we face the same challenge again and again.
We will continue to do this until we defy the resistance and throw ourselves into what we do not want.
This is how it feels when we experience resistance.
We don’t want to.
At least that’s what we tell ourselves.

When we don’t feel like it may be because we lack courage.

We simply do not dare, precisely because we experience resistance.
It can give the illusion that we don’t feel like it.
Basically, it makes us sad when we listen to the resistance.
Therefore, it is better to work with the necessary courage to meet our challenges.

I have worked to gain courage by praising myself.

Self-restraint provides self-esteem.
As self-esteem increases, courage follows.
All by itself.
A kind of bonus.
So there is a tool and several advantages.
It’s that simple.
If you cannot praise yourself, you can be grateful and you will be able to praise later.

Have fun working with self-restraint and for a life without listening to resistance.

I’m still challenged occasionally.
But I know what it’s all about.
That’s why I praise myself when I listen to the resistance and then I can act anyway.
If it’s still difficult, I’ll use questions.
I wonder what is the worst that can happen?
If I’m still not brave enough, I ask myself.
Can I do something else?
Is there anything I can do that will get me in the right direction?
A bit like breaking a task into sub-tasks.
Thanks you for being you.

❤️

Subscribe to my YouTube Channel.

Når vi oplever Modstand