Giv Slip

Giv slip, har du fokus på dine erfaringer?
Samler du på erfaringer?
Ved du, at vi alle har en livsvej og når vi kigger bagud på den, kan vi se alle vores erfaringer?
Livsvej, vi har den alle sammen.
Hele livet går vi på vores livsvej.
Nogle kan stå i stampe, nogle kan være i løkke, nogle være på andres livsvej og andre går fremad, på deres livsvej, i forskelligt tempo.

Hvis vi ser bagud på vores livsvej, så ser vi alt det, vi har været igennem og oplevet i vores liv.

Alt ligger på vores livsvej, både bagud og fremad.
Når vi kigger bagud, findes alt det, vi har oplevet.
Forestil dig, at du står på din livsvej og kig så tilbage.
Du kan forestille dig, at du ser det hele i hurtig gentagelse.
Det er næsten virkeligt og ret sjovt at se sit liv på denne måde.

Giv Slip

Nogle af de ting, jeg ser tilbage på, har været særdeles udfordrende situationer og problemer, jeg har haft.

Sådan er det for os alle.
Da jeg stod i de udfordrende situationer, var det ikke særlig rart.
Idag er jeg bevist om, at jeg er på min livsvej og ser tilbage på alle disse ubehagelige hændelser.
De ubehagelige hændelser er altså ikke længere igang.
Giv Slip, jeg kan roligt slippe disse ubehagelige hændelser.
De forsvinder ikke fra min livsvej, fordi jeg slipper dem, men der sker en ændring.

Giv Slip

Ændringen, når jeg giver slip på tidligere udfordringer, består i, at situationerne ændrer sig fra at have været et problem eller udfordring til at være en erfaring.

En erfaring, noget jeg har lært af.
Ellers ville det ikke være bagude på min livsvej, så ville jeg stadig være i det.
Med udgangspunkt i, at det nu er en erfaring, ved jeg, at jeg ikke behøver lade tidligere problemer fylde for mig længere.
Alle de tanker og følelser, der var, mens jeg, var igennem disse udfordringer, kan jeg roligt slippe, eftersom jeg jo er forbi situationen, der skabte dem.
Nu er det istedet en erfaring.
Jeg får overskueliggjort, hvor mange erfaringer jeg er i besiddelse af.
Erfaringer er godt og positivt.
Derfor Giv Slip.

Således kan jeg istedet for at føle utilpashed og dårlige minder ved tidligere situationer, plante nye minder & følelser.

Det kan jeg netop, fordi det ligger tilbage i tiden og jeg herved er sikker på, at det er en erfaring.
Jeg har ingen grund til holde fast i gamle følelser, så vil jeg lade ting, jeg er forbi på livsvejen, fylde i min nutid.
I min nutid opstår hele tiden nye udfordringer og læringer.
Derfor er det optimalt, at jeg har overskud og plads i mig selv til at møde dem.

Jeg synes, det er en god måde, at se livet på ved at anskue livsvejen lidt oppe fra og kigge bagud.

Det giver på denne måde, så god mening, at gamle følelser og tanker fra situationer, jeg er forbi skal slippes, fordi jeg nu er et nyt sted på min livsvej, hvor der skal være plads til nyt.
Giv Slip, der bliver kun plads til nyt, hvis jeg slipper det gamle.
Hvis jeg har svært ved at slippe noget, spørger jeg, hvad skal jeg lære af det?
Når jeg ved det, bliver det automatisk til en erfaring og lettere at slippe.
Så Giv Slip!
Livet er fantastisk på den måde, synes jeg.
Tak for dig.

❤️

Giv Slip

Blogindlæg om Tilgivelse, der får os til at bevæge os fremad i livet.
Lær at tage både positivt og negativt som en kompliment.
Min YouTube Kanal.
Mine værdier, passion og vision.
Typer af rådgivning.

❤️

Giv Slip

English version below photo.

Giv Slip

Let Go

Let Go, experience, do you focus on your experiences?
Do you collect experiences?
Are you aware that we all have a path in life and when we look back at our path we can see all our experiences?
Path of life, we all have a Path of life.
Throughout our life we ​​walk on our path of life.
Some may stumble, some may be on loop, some may be on someone elses path and others may move forward, at their own path, at different speeds.

If we look backwards on our path of life, we see everything we have been through and experienced in our lives.

Everything is on our path of life, both backwards and forwards.
Looking back, there is everything we have experienced.
Imagine you are on your path of life and then look back.
Imagine you see it all in a quick repetition.
It is almost real and fun to see his life this way.

Some of the things I look back on have been extremely challenging situations and problems I’ve had.

That’s the way for all of us.
When I was in the challenging situations, it was not very nice.
Today I am proven that I am on my way of life and looking back at all those unpleasant events.
The unpleasant events are no longer going on.
I can safely release these unpleasant events.
They do not disappear from my path of life because I release them, but there is a change.

The change, when I let go of earlier challenges, is that they change from a problem or a challenge to become an experience.

An experience, something I’ve learned from.
Otherwise it would not be back on my way of life, so I would still be in it.
Based on the fact that it is now an experience, I know that I do not have to leave past problems for me anymore.
All the thoughts and feelings that were while I was through these challenges, I can safely escape, since I am past the situation that created them.
I get to know how many experiences I have.
Experience is a good thing and positive.
Therefore Let go.

Therefore, I can plant new memories & feelings instead of feeling unwell and bad memories of previous situations.

This is because it is back in time and this way I am sure that it is now an experience.
I have no reason to hold on to old feelings, so I will leave things that I am passing on in the path of life, filling my present.
In my present day, new challenges and learning are constantly emerging.
Therefore, it is optimal that I have the profits and space in myself to meet them.

I think it’s a good way to look at life by looking backward at the path of life from a little above.

In this way, it makes good sense that old feelings and thoughts from situations I have passed must be released, because I am now a new place on my way of life, where there must be room for new.
There will only be room for new if I release the old one.
If I have a hard time releasing something, I ask, what should I learn from this?
When I know it, it automatically becomes an experience and easier to let go off.
So let Go.
Life is fantastic this way, I think.
Thank you for being you.

❤️

Giv Slip

Blog post about forgiveness that will help us move forward in Life.
Learn to use both negative and positive as a compliment.
My YouTube Channel.
My values, passion and vision.
Types of counselling.

❤️

Giv Slip