Hvorfor Tilgivelse

Hvorfor tilgivelse?
Har du oplevelser du ikke har tilgivet?
Kender du personer, du ikke har tilgivet?
Synes du ikke de har fortjent din tilgivelse?
Jeg ser sådan på det, at du hr fortjent at tilgive.
Tilgivelse handler nemlig udelukkende om den, der tilgiver.

Det er muligt at ændre på alting inde i en selv.

Når vi tilgiver, er vi hjemme i os selv og får sluppet den negative oplevelse eller tanke.
Tilgivelse får os til at flytte os fremad på vores livsvej.
Med det mener jeg, at vi kan komme videre i vores liv.
Tilgivelse gør det muligt for os at anvende alle negative oplevelser og personer positivt.
Når du skal tilgive andre, så fokuser på, at det du tilgiver slipper inde i dig.

Fokuser på dig selv, når du skal tilgive

Et Fokus på relationen får dig ikke til at tilgive.
Det du skal tilgive skaber negativ energi inde i dig.
Denne energi skal vendes til positivt.
Det gør du ved at fokusere på din læring, være taknemmelig og rose dig selv.

Vi kan tilgive på flere måder.

Spørg dig selv, hvad du kan lære af den negative oplevelse eller person.
Når du kender din læring, er den negative oplevelse eller person vendt til noget positivt.
Du kan istedet være taknemmelig.
Tænk på oplevelsen eller personen og ros dig selv.
På denne måde bruger du en negativ oplevelse eller person på en positiv måde, nemlig til at hæve dit selvværd.
Hvis du ikke kan rose dig selv, så vær taknemmelig for oplevelsen eller personen istedet.
Både ros og taknemmelighed vil ændre din energi fra negativ til positiv.
Den positive energi vil, af sig selv, hjælpe dig til at tilgive.

Hvorfor tilgivelse?

Hvorfor er vi tilbageholdte?

Hver gang din energi bliver positiv og noget negativt slipper, holdes du ikke tilbage længere, du bevæger dig fremad i livet.
Med andre ord er du tilbageholdt, når du ikke tilgiver.
Ikke at tilgive er det samme som at holde fast i den negative oplevelse.
Vi kan ikke holde fast i en oplevelse, den er jo overstået.
Der er kun en ting, vi kan holde fast i og det er os selv.
Alt andet har vi reelt ikke indflydelse på.

Når vi holder fast i en negativ oplevelse, er det i virkeligheden os selv vi fastholder.

Det er muligt vi holder fast på grund af den negative oplevelse, men grunden har pludselig ikke betydning.
Derfor giver det så meget mening at tilgive.
At slippe sig selv fri, kan man også kalde det.
Jeg er meget taknemmelig for at have lært tilgivelse.

❤️❤️

Hvorfor Tilgivelse

Min YouTube Kanal.
Du kan sagtens få et bedre selvværd på en simpel måde.
Lader du dig tilbageholde af modstand?
Når vi skal give slip på noget fysisk, skal vi slippe mentalt.
Alle fejl fører til succes.

❤️

Hvorfor Tilgivelse

Find the english version of this blogpost below the photo and video.

Hvorfor Tilgivelse

Why forgiveness?
Do you have experiences you have not forgiven?
Do you know people you have not forgiven?
Don’t you think they deserved your forgiveness?
I look at it this way, that you deserve to forgive.
For forgiveness is solely about the one who forgives.

It is possible to change everything within your self.

When we forgive, we are at home within ourselves and let go of the negative experience or thought.
Forgiveness makes us move forward on our way of life.
By that I mean we can move on in our lives.
Forgiveness allows us to use all negative experiences and people positively.
When you have to forgive others, focus on what you let go inside you.

Focus on yourself when you forgive.

A Focus on the relationship does not make you forgive.
What you have to forgive creates negative energy inside you.
This energy must be turned to positive.
You do this by focusing on your learning, being grateful and praising yourself.

We can forgive in several ways.

Ask yourself what you can learn from the negative experience or person.
When you know your learning, the negative experience or person is turned into something positive.
You can be grateful instead.
Think about the experience or the person and praise yourself.
In this way, you use a negative experience or person in a positive way, namely to raise your self-esteem.
If you cannot praise yourself, be grateful for the experience or the person instead.
Both praise and gratitude will change your energy from negative to positive.
The positive energy, by itself, will help you to forgive.

Why Forgiveness?

Why are held back?

Every time your energy gets positive and something negative lets go, you are no longer held back as you move forward in life.
In other words if you do not forgive you are held back.
Not forgiving is the same as holding on to the negative experience.
We cannot hold on to an experience, it is over.
There is only one thing we can hold on to and that is ourselves.
Everything else we really have no influence on.

When we hold on to a negative experience, it is in reality ourselves that we hold on.

It is possible that we hold on because of the negative experience, but the reason suddenly does not matter.
That is why it makes so much sense to forgive.
To release oneself, one can also call it.
I am very grateful to have learned forgiveness.

❤️❤️

Hvorfor Tilgivelse

My YouTube Channel.
You can easily obtain better self esteem in a simple way.
Are you letting yourself be held back from resistance?
When we want to let go of something physical, we need to let go mentally.
All errors leads to success.

❤️

Hvorfor Tilgivelse