Bange for at fejle?

Bange for at fejle?
Er du bange for at fejle?
Holder du dig selv tilbage, så du ikke fejler?
Slår du dig selv oven i hovedet, når du fejler?
Bliver du ked af det og føler dig dårlig, når du fejler.

Vi holder os selv tilbage, når vi er bange for at fejle.

Når vi er bange for fejl, holder vi os til det sikre.
På den måde fratager vi os selv muligheden for at lære og prøve nyt.
Vi kan ikke lære og prøve nyt af uden at fejle, sådan er det.
Når noget er ukendt for os, skal vi øve os, før vi bliver gode.
Vi skal fejle og lære af vores fejl.
Det er sådan, det er at indlære.
Derfor er det at fejle en god ting.

Vi skal glæde os over vores fejl.

Når vi laver fejl, betyder det nemlig, at vi er ved at lære.
Det betyder, at vi tør kaste os ud i noget nyt.
Vi er modige, når vi laver fejl og tør stå ved vores fejl.
Det er sådan, andre ser os, selv om vi ikke altid tror det.
På den måde kan vi glæde os og bruge fejlene til at rose os selv og herved hæve vores selvværd.

Hvis ikke vi fejler, bliver vi ikke klogere.

Så fortsætter vi med at være uvidende, om det vi ellers ville fejle med.
Det betyder altså, at vi ikke prøver nyt.
Når vi prøver nyt, vil vi nemlig altid fejle og blive klogere af vores fejl.
Det er altid fejlene, vi lærer af.

Alle fejl fører til succes.

Det er en succes, når vi giver os selv lov til at fejle.
Ydermere er det en succes, når vi fortsætter efter at have fejlet.
Når vi har fejlet, kommer der altid en succes, det er uundgåeligt.
Successen kommer, enten fordi vi fortsætter, eller fordi vi lykkedes med det, der før fejlede.
Den kommer også, fordi vi lærer af fejlen.
Der er altså mange potentielle successer at opleve efter en fejl.

Der er noget godt og noget dårligt ved alt.

Når vi ikke kan lide at fejle, er det fordi, vi fokuserer på det dårlige ved at fejle.
Med andre ord tænker vi negativt om at fejle og danner derfor negativ energi.
Vi får det altid dårligt og bliver tilbageholdte af negativ energi.
Når vi finder det gode ved at fejle, bliver vi glade.
Desuden bliver vi i stand til at fortsætte, når vi ikke er tilbageholdte, og vi kan se vejen frem.
Den positive energi gør os nemlig i stand til at se vejen frem og fortsætte ud af den.
Hurra for vores fejl.
Tak for dig.

❤️

Bange for at fejle?

Min YouTube Kanal.

Læs om mine værdier, min passion og min vision.
Jeg tilbyder flere typer af rådgivning.

Det er en stor karrieremæssig fordel at være omstillingsparat.
Vend dine begrænsninger til muligheder.
Er du ledig og vil du gerne have et job eller jobskifte?
Knaphedsfokus medfører knaphed og fokus på overfloden medfører overflod.

Bange for at fejle?

English version below the photo.

Bange for at fejle

Afraid to fail?
Are you afraid of failing?
Do you hold yourself back so you do not fail?
Are you getting mad about yourself when you fail?
Do you get upset and feel bad when you fail.

We hold ourselves back when we are afraid of failing.

When we are afraid of mistakes, we stick to the safe.
In this way, we deprive ourselves of the opportunity to learn and try new things.
We cannot learn and try new things without fail, that’s how it is.
When something is unknown to us, we must practice before we become good.
We must fail and learn from our mistakes.
That’s the way it is to learn.
Therefore, failing is a good thing.

We have to be happy about our mistakes.

When we make mistakes, it means that we are learning.
That means we dare to throw ourselves into something new.
We are brave when we make mistakes and dare to stand by our mistakes.
This is how others see us, even though we do not always believe it.
That way, we can rejoice and use the mistakes to praise ourselves and thereby raise our self-esteem.

If we do not fail, we will not become wiser.

Then we continue to be ignorant of what we would otherwise fail with.
This means that we are not trying anything new.
When we try new things, we will always fail and become wiser by our mistakes.
It is always the mistakes we learn from.

All mistakes lead to success.

It is a success when we allow ourselves to fail.
Furthermore, it is a success when we continue after failing.
When we have failed, there is always success, it is inevitable.
Success comes either because we continue or because we succeeded in what previously failed.
It also comes because we learn from the mistake.
So there are many potential successes to experience after a mistake.

There is something good and something bad about everything.

When we do not like to fail, it is because we focus on the bad of failing.
In other words, we think negatively about failing and therefore form negative energy.
We always get it bad and are held back by negative energy.
When we find the good in failing, we become happy.
Moreover, we will be able to continue when we are not restrained and we can see the way forward.
The positive energy enables us to see the way forward and continue out of it.
Hooray for our mistake.
Thank you for being you.

❤️

Bange for at fejle?

My YouTube Channel.

Read about my values, my passion and my vision.
I offer several types of counselling.

It is a career advantage to be adaptable at work.
Turn your limitations into possibilities.
Are you looking for a new job?
Focusing on shortage leads to shortage and focusing on abundance leads to abundance.

Bange for at fejle?