Overflod eller Knaphed

Overflod eller Knaphed, hvad har du fokus på?
Fokuserer du på overfloden?
Alle de penge du har, alt det mad du kan spise, Alt det tøj du kan købe, at alle kan lide dig, alt det sex du får, alle de gaver du får, alle de regninger du har råd til at betale osv.
Fokuserer du på knaphed?
Alle de penge du ikke har, alt det mad du ikke kan spise, at det tøj du ikke har råd til, at ingen kan lide dig, alt det sex du ikke får, alle de manglende gaver, alle de regninger du skal bruge penge på osv.

Overflod eller Knaphed

Hvis du fokuserer på overfloden kommer du automatisk til at nyde livet.

Du føler, du har, hvad du skal bruge.
Når du mangler noget, køber du det.
Dine behov bliver dækket efterhånden som de opstår.
Du er hovedsaglig glad og tilfreds.

Fokuserer du på knapheden, vil du føle dig begrænset og at du mangler noget.

Du vil uden tvivl have opstillet en masse regler for dig selv som du lever efter.
Når du ikke efterlever disse regler, bliver du endnu mere utilfreds og fokuserer på din egen utilstrækkelighed og manglende karakter.
Med andre ord ender du med at fokusere på din egen knaphed.

Når du fokuserer på din egen knaphed bliver du ulykkelig, utilfreds & din energi bliver negativ.

Fokus på knaphed er negativt, hvad enten den er møntet på dig selv, andre, begivenheder eller ting.
Det vil få dig til at føle, at dit liv er mangelfuldt.
Samtidig vil du tiltrække negative mennesker og hændelser.
Du ender i en negativ cirkel.
Det er slet ikke rart.

Fokus på overflod er det modsatte.

Fokuser på den overflod af godhed og kærlighed, der strømmer fra andre mennesker istedet for det negative.
Du har også selv kærlige og gode sider, fokuser på dem og lad dem være i overtal.
Fokuser på alt det, du kan, alt det du har, alt det du får.
Hvor dejligt det er, at du kan betale dine regninger og at du kan spise dig mæt, at du har tøj på kroppen, at du har penge som er dine.
Kort sagt, fokuser på overfloden.
Når du fokuserer positivt på overfloden tiltrækker du positive mennesker og hændelser samt mere overflod.

Vær taknemmelig for dig selv, dine evner, dine medmennesker og dit liv.

Overflod eller Knaphed?
Jeg ved godt, hvad jeg helst vil fokusere på.
Det er helt enkelt.
Hver gang du tænker en knaphedstanke, så vend den om.
Fokuser på overfloden istedet.
For eksempel: ‘Hvor er jeg træt af den parkeringsbøde’.
Skal vendes til: ‘Hvor er det dejligt, at jeg har råd til at betale min bøde’.
Det er bare at gå igang med at øve sig.
God fornøjelse med et liv i overflod.

❤️

Overflod eller Knaphed

Min YouTube Kanal.
Læs om at give slip på tidligere negative oplevelser.
Har du fokus på overflod, når det gælder din økonomi?

Overflod eller Knaphed

English version of this blogpost below video and photo.

Overflod eller Knaphed

Overflod eller Knaphed

Abundance or shortage, what are you focusing on?
Do you focus on the abundance?
All the money you have, all the food you can eat, all the clothes you can buy, that everyone likes you, all the sex you get, all the gifts you get, all the bills you can afford to pay, etc.
Do you focus on shortage?
All the money you don’t have, all the food you can’t eat, the clothes you can’t afford, that no one likes you, all the sex you can’t get, all the missing gifts, all the bills you need to spend money on, etc.

If you focus on the abundance, you will automatically enjoy life.

You feel you have what you need.
When you are missing something, you buy it.
Your needs will be met as they arise.
You are mainly happy and satisfied.

If you focus on the shortage, you will feel limited and you will be missing something.

You probably have set up a lot of rules for yourself as you live by.
When you do not live by these rules, you become even more unhappy and focus on your own inadequacy and lack of character.
In other words, you end up focusing on your own shortage.

When you focus on your own shortage you become unhappy, unhappy & your energy becomes negative.

Focus on shortage is negative, whether it is aimed at yourself, others, events or things.
It will make you feel like your life is in short supply.
At the same time, you will attract negative people and events.
You end up in a negative circle.
It’s not nice at all.

The focus on abundance is the opposite.

Focus on the abundance of goodness and love flowing from other people instead of the negative.
You also have loving and good sides yourself, focus on them and leave them in awe.
Focus on everything you can, everything you have, everything you get.
How nice it is that you can pay your bills and that you can eat yourself, that you have clothes on your body, that you have money that is yours.
In short, focus on the abundance.
When you focus positively on the abundance, you attract positive people, events and even more abundance.

Be grateful for yourself, your abilities, your fellow human beings and your life.

Abundance or shortage?
I know what I want to focus on.
It’s quite simple.
Every time you think of a shortage, turn it around.
Focus on the abundance instead.
For example: ‘I am tired of that parking ticket’.
Must be turned to: ‘It is so nice that I can afford to pay my fine’.
It’s just to start practicing.
Have a good time with a life of abundance.

❤️

My YouTube Channel.
Read about letting go of negative experiences.
Are you focusing on abundance in your daily economy?

Overflod eller Knaphed