Knaphed Contra Overflod

Knaphed Contra Overflod.
Hvor har du dit fokus?
Fokuserer du på at spare så, du ved, at der er penge nok?
På den måde holder du fokus på knaphed.

Du har god økonomi, sparer måske endda op og har styr på indtægter og udgifter.

Dit månedlige rådighedsbeløb er dit omdrejningspunkt og du elsker, når der sidst på måneden stadig er overskud.
Du bruger aldrig over evne og tænker negativt om andre, der ikke har styr på deres økonomi.
Man må sætte tæring efter næring.
Du behøver ikke kunne genkende alt, jeg skriver, men hvis du har fokus på at tilpasse dine udgifter til din indtægt, har du fokus på knapheden.

Knaphed Contra Overflod

Hvad nu hvis der findes en anden og mere lukrativ måde at føre økonomi på?

Når du hele tiden fokuserer på knapheden og at spare, har du ikke overskud til at være kreativ og se muligheder for nye indtægtskilder.
Din økonomi er udemærket, måske ligefrem god, men den bliver ikke bedre på denne måde.
Din opsparing kan sagtens vokse sig større, men det er på bekostning af dine egne behov.

Knaphed Contra Overflod, du kan vælge at holde dit fokus på overfloden.

Istedet for at holde fokus på budgettet holder du fokus på dine egne behov.
Forestil dig, at du kan få lige det du har lyst til.
Sæt dig ned og skriv en lang list over alt det, du gerne vil have råd til.
Det må gerne være meget detaljeret og du må gerne værdisætte dine ønsker, hvis du kan.
Når du er færdig med listen, kan du prioritere det, du vil have råd til nu som din økonomi ser ud idag.

Hvis det hele balancerer, så er alt i den skønneste orden og du får opfyldt dine behov i din nuværende økonomi.

Har du flere ting på listen end, du har råd til, i din nuværende økonomi?
Så vil jeg anbefale dig at prioritere disse som fremtidige ønsker?
Du kan give dem numre efter, hvor vigtige de er.
Når du har gjort det, kan du sætte en tidshorisont for, hvornår du ønsker første fase af dine behov indfriet.

Herefter er det på tide at overveje, hvordan du kommer i mål med en øget indtjening.

Det kan være, at det er på tide at bede om en lønstigning?
Et jobskifte er også en mulighed.
Går du med drømme om at lave noget helt andet, kan det også være, du skal arbejde med dem.
Har du egen virksomhed er der også mulighed for øget indtjening.
Der er mange muligheder.

Hvis du holder fokus på din liste med uindfriede behov, har du motivationen i orden.

Der er ikke noget så motiverende som at vide, at udfaldet af fx. en lønforhandling, vil være opnåelse af et behov, du længe har drømt om.
Alt er muligt også dine drømme.

Ligegyldigt hvilken type udgift, der rammer dig, så glæd dig over overfloden, hver gang.

Jeg siger ikke, at du bare skal gå ud og bruge penge, du ikke har.
Knaphed Contra Overflod, hvad har du mest lyst til?
Jeg ved godt, hvad jeg har lyst til.
Det kan lade sig gøre at ændre tankegangen fra fokus på knaphed til fokus på overflod.
God fornøjelse med at indfri flere behov.
Tak for dig.

❤️

Knaphed Contra Overflod

Læs mere om knapheden og overfloden.
Mine værdier, min passion og min vision.
Jeg tilbyder diverse typer af vejledning.
Læs om mit priskoncept, hvor du udelukkende skal betale, hvis du er tilfreds.
Abonner på min YouTube Kanal.

Knaphed Contra Overflod

English photo below photo.

Knaphed Contra Overflod

Knaphed Contra Overflod

Shortage Contra Abundance.
Where do you focus?
Are you focusing on saving so you know there is enough money?
That way you stay focused on shortage.

Your financial situation is good, maybe you are even building up savings and are in control of your income and expenses.

Your monthly availability amount is your focus point and you love when there is a surplus at the end of the month.
You never spend more than you earn and think negatively about others who have no control over their finances.
Never spend more than you have.
You don’t have to be able to recognize everything I write, but if you focus on adjusting your spending to your income, you focus on the shortage.

What if there is another and more lucrative way of doing business?

When you constantly focus on shortage and saving money, you do not have the ability to be creative and see opportunities for new sources of income.
Your finances are excellent, maybe even good, but it doesn’t get better this way.
Your savings may well grow, but this is at the expense of your own needs.

Shortage Contra Abundance, you can choose to keep your focus on the abundance.

Instead of focusing on the budget, you focus on your own needs.
Imagine you can get exactly what you want.
Sit down and write a long list of everything you would like to afford.
It may be very detailed and you may decide a value for your wishes if you can.
Once you finish the list, you can prioritize what you want to afford now as your finances look today.

If it all balances, then everything is fine and you will meet your needs in your current economy.

Do you have more things on the list than you can afford in your current economy?
I recommend that you prioritize these as future desires?
You can give them numbers by how important they are.
Once you have done that, you can set a time horizon for when you want the first phase of your needs met.

Now it is time to consider how to achieve higher revenue goals.

It may be time to ask for a pay rise?
A job change is also an option.
If you have dreams of doing something completely different, you may also need to work with them.
If you have your own business there is also the possibility of increased earnings.
There are many options.

Staying focused on your list of needs, will give you the proper motivation.

There is nothing as motivating as knowing that the outcome of e.g. A salary negotiation will be the achievement of a need you have long dreamed of.
Everything is possible also your dreams.

No matter what type of expense you have, enjoy the abundance, every time.

I’m not saying you should just go out and spend money you don’t have.
Shortage Contra Abundance, What Do You Want Most?
I know what I want.
It is possible to change the mindset from focus on shortage to focus on abundance.
Have a great time in meeting more needs.
Thank you for being you.

❤️

Read more about the shortage and the abundance.
My values, my passion and my vision.
I offer various types of counselling.
Read about my price koncept, you only have to pay if your satisfied.
Subscribe to my YouTube Channel.

Knaphed Contra Overflod