Det Positive Facebook

Det Positive Facebook.
Der er noget positivt og noget negativt ved alt.
Jeg synes, at facebook er et udemærket sted til at bekræfte denne påstand.
For det første er der både noget godt og noget dårligt ved facebook.
Afhængig af brugeren, vil det gode og dårlige være en individuel vurdering.

Jeg bestræber mig på, at få noget positivt ud af facebook.

Alternativt ville det ikke være særlig attraktivt for mig at have en profil.
En påstand som Det vi sender ud modtager vi retur bliver tydelig på facebook.
Skriv en negativ opdatering og du vil modtage negativ energi i form af negative kommentarer.
Negative kommentarer er både, dem som er uenige i den negative opdatering og dem som er enige.
En negativ opdatering bliver et helt lille kredsløb af negativ energi.

En positiv opdatering medfører et boost af den positive energi.

Opdateringen medfører positive kommentarer.
Skriver jeg for eksempel en god weekend opdatering får jeg en masse god weekend hilsner retur.
Jeg sender altså positiv energi ud og modtager endnu mere positiv energi tilbage.
Helt gratis og lige til at blive glad af.

Når vi poster selfies på facebook medfører det også ofte positive kommentarer.

Andre facebook venner roser os.
Ofte omfatter rosen både selve billedet og vores udseende.
Dejligt, at vi er sådan som mennesker, at vi helt automatisk får lyst til at rose.
Hvis nogle er kede af det af en eller anden årsag og laver en opdatering om det, er der straks opbakning.
Vi er rigtig gode til at være omsorgsfulde på facebook, det positive facebook.
Jeg tænker, at når vi er så gode på facebook, så er vi det nok også i virkeligheden.

Det er nemmere ikke at være tilbageholdt af egen usikkerhed på facebook

Vores usikkerhed kan ofte holde os tilbage i at rose og være gode mod andre.
Vi tør ikke helt og er bange for at udstille os selv.
Når vi står ansigt til ansigt med andre mennesker, kan vi ofte være tilbageholdte af usikkerhed og frygt for ikke at være gode nok.
Her synes jeg, at det kan være godt at tænke på det positive facebook og huske på, hvor glade andre bliver for opbakning og ros.
Husk også på, at den positive energi vi sender ud, kommer tilbage.

Slip tilbageholdenheden, din omsorg og ros betyder noget for andre.

Desuden vil du få det samme igen for andre og det kan vi alle bruge.
Kast dig roligt ud i at være et overflødighedshorn af roser, smil og omsorg.
Dit liv vil blive langt mere positivt og nemmere i længden.

Læs om tiltrækningsloven.
Findes problemer i positiv udgave.
Mere om Negativ Energi.
Negativ Formidling, læs om, hvad vi kan lære af et negativt syn.
Min YouTube Kanal.

❤️

The Positive Facebook.
There is something positive and something negative about everything.
I think facebook is a great place to confirm this claim.
First, there is both good and bad about facebook.
Depending on the user, the good and the bad will be an individual assessment.

I aim to achieve something positive from facebook.

Alternatively, having a profile would not be particularly attractive to me.
A statement like What we send out we receive back becomes clear on facebook.
Write a negative update and you will receive negative energy in the form of negative comments.
Negative comments are both those who disagree with the negative update and those who agree.
A negative update becomes a very small cycle of negative energy.

A positive update will boost the positive energy.

The update brings positive comments.
For example, if I write a good weekend update, I get a lot of good weekend greetings.
So I send out positive energy and receive even more positive energy back.
Absolutely free and just to be happy.

When we post selfies on facebook it also often brings positive comments.

Other facebook friends praise us.
Often, the rose encompasses both the image itself and our appearance.
It is wonderful that we are such people that we automatically want to be praised.
If some are upset about it for some reason and make an update about it, there is immediate support.
We are really good at being caring on facebook, the positive facebook.
I think when we are so good on facebook then we probably are in reality too.

It’s easier not to be restrained by your own insecurity on facebook

Our insecurities can often hold us back from praising and being good to others.
We do not dare completely and are afraid to exhibit ourselves.
When we face other people, we can often be restrained by uncertainty and fear of not being good enough.
Here I think it may be good to think of the positive facebook and keep in mind how happy others become for support and praise.
Also, keep in mind that the positive energy we send out is coming back.

Let go of restraint, your care and praise mean something to others.

Besides, you will get the same again for others and we can all use it.
Cast yourself calmly to be a cornucopia of roses, smiles and care.
Your life will be far more positive and easier in the long run.

Read about the law of attraction.
Is it possible to have positive problems.
More about Negative Energy.
Negative Communication, read about what we can learn from a negative focus.
My YouTube Channel.

❤️

Det Positive Facebook