Konstruktiv Usikkerhed

Konstruktiv usikkerhed.
Føler du dig usikker?
Lader du dig styre af din usikkerhed?
Vi indeholder alle usikkerhed.
Vi har brug for usikkerhed i forhold til at have lyst til at lære mere.

I stedet for at bruge konstruktiv usikkerhed lader vi os styre af den.

Jeg kender det fra mig selv.
Ikke at turde en masse ting pga. usikkerhed.
Ikke at føle, at det, jeg kommer med, er godt nok.

Når vi er usikre tænker vi ofte, at det vi kan byde ind med, ikke er godt nok.

Vi bruger usikkerheden til at slå os selv oven i hovedet.
Vi bruger den til at måle om vi føler os gode nok.
Den får os til at pålægge os selv merarbejde.
Hvis vi føler stor usikkerhed, vil den få os til hele tiden at skulle præstere mere end andre.

Når vi bruger usikkerheden på denne måde, holder den os tilbage.

I værste fald bliver vi syge med stress.
Det er slet ikke meningen.
Vi har usikkerhed fordi den skal give os lyst til at lære mere.
Konstruktiv usikkerhed
Ikke for at holde os tilbage.
Vi kan altid lære mere.

Det er derfor vi har usikkerheden for at minde os om, at vi hele tiden kan lære.

At vi kan lære mere er ikke ensbetydende med, at det vi allerede ved, ikke er godt nok.
Det er en udbredt misforståelse som mange af os, går rundt og tror på.
Vores viden er godt nok.
Vi er gode nok.
Vi behøver ikke lade usikkerheden holde os tilbage.
Desuden kan vi alle lære mere, altid, ellers er der ingen grund til, at vi er her.
Vi ville også kede os, hvis vi bare var perfekte til alt.

Jeg ved, at når jeg lytter på usikkerheden, så er jeg i virkeligheden god nok.

Konstruktiv usikkerhed, Jeg bruger usikkerheden til at vide, at jeg ikke behøver lytte til den og at det er god nok.
At jeg roligt kan fortsætte fremad uden at lade mig holde tilbage.
Hvis jeg alligevel er tilbageholdt i noget, jeg gerne vil pga. usikkerheden, så roser jeg mig selv.
Jeg arbejder med at hæve mit selvværd ved selvros.
Det virker for mig.
Brug roligt din usikkerhed konstruktivt istedet for at lade dig tilbageholde.
Det er meget sjovere at leve drømme ud end gemme dem væk.

Mit liv, mit anvar, min glæde.

Jeg tror ikke på, at der er ekstra point at hente, når jeg skal herfra fordi, jeg holdt mig tilbage.
Jeg har altid sådan et billede af, at jeg ligger på mit dødsleje og lige inden, jeg skal til at udånde kommer der en med en præmie.
‘Tillykke med at du holdt dig selv tilbage, godt gået’.
Det billede hjælper mig til at fortsætte.

Hvis vi lytter til usikkerheden og holder os tilbage, sker der det modsatte af det, der er meningen.

Vi lærer ingenting, vi keder os, vi føler os ikke gode nok, vi sammenligner os selv, negativt, med andre og er ulykkelige.
Istedet kan vi se det sådan, at hvis vi føler stor usikkerhed er der stort lærepotentiale.
Vi kan vide, at vi netop skal den vej istedet for at holde os tilbage.
Konstruktiv usikkerhed er en god ting.
God fornøjelse med at bruge konstruktiv usikkerhed til at lære, ikke til at tilbageholde dig selv.

Se video om usikkerhed, på dansk, og insecurity, på engelsk. Video vises nederst, her i indlæg.
Følg min YouTube Kanal.
Læs om at arbejde med selvværdet med ros.

Engelish version below photo.

lotte eulalia botteleth portrait konstruktiv usikkerhed

Constructive Insecurity.
Do you feel insecure?
Do you let yourself be ruled by your insecurities?
We all contain insecurity.
We need insecurity to make us want to learn more.

Instead of using uncertainty constructively, we let it control us.

I know it from myself.
Not dare doing a lot of things because of uncertainty.
Feeling that what I come up with is not good enough.

When we are insecure, we often think that what we have to offer is not good enough.

We use the insecurity to blame ourselves.
Use it to measure whether we feel good enough.
It causes us to impose extra work on ourselves.
If we feel great insecurity, it will constantly cause us to outperform others.

When we use the insecurity in this way, it holds us back.

Worst case, we get sick with stress.
That’s not the point at all.
We have insecurity because it should make us want to learn more.
Not to hold us back.
We can always learn more.

That’s why we have the uncertainty to remind ourselves that we can learn all the time.

The fact that we can learn more does not mean that what we already know is not good enough.
It is a common misunderstanding that many of us believe.
Our knowledge is good enough.
We are good enough.
We need not let the uncertainty hold us back.
Besides, we can all learn more, always, otherwise there is no reason why we are here.
We would also be bored if we were doing everything perfect.

I know that when I listen to the uncertainty, I’m really good enough.

Constructive insecurity, I use the insecurity to know that I do not have to listen to it and that I am good enough.
I can move forward without letting myself hold me back.
If, after all, I am restrained in something I want because of the insecurity, then I praise myself.
I work on raising my self-esteem by self-praise.
It works for me.
Use your uncertainty constructively instead of being restrained.
Living out dreams is much more fun than hiding them away.

My life, my responsibility, my joy.

I don’t believe that I get a higher score in the end because I was holding myself back.
I always picture me lying on my deathbed and just before I have to exhale, someone comes with a prize.
‘Congratulations on holding yourself back, well done’.
That picture helps me keep going.

If we listen to the insecurity and hold ourselves back, the opposite of what is intended happens.

We learn nothing, we are bored, we do not feel good enough, we compare ourselves, negatively, with others and are unhappy.
Instead, we can look at it like if we feel great insecurity there is great learning potential.
We know that we must continue instead of holding back.
Constructive insecurity is a good thing.
Have fun using your insecurities to learn, not to restrain yourself.

Watch video about usikkerhed, in danish, and insecurity, in english. Video is also shown in this post.
Subscribe to my YouTube Kanal.
Read about working on the self esteem by praising.