Mindfulness ved Meditation

Mindfulness ved meditation.
Katastrofetanker, kender du det?
Det gør jeg i hvert fald.
De rammer som lyn fra en klar himmel.
Det kan være alle mulige katastrofer, store som små.
Fysisk sker der det, at åndedrættet stiger, bevægelserne bliver hurtigere og talen bliver usammenhængende.
Der kan også være andre fysiske føler som fx. syns- eller høreforstyrrelser
Det er virkelig ubehageligt.

De fysiske faktorer er en reaktion, når vi tager katastrofetanken til os og gør den til vores virkelighed.

Jeg har prøvet det masser af gange.
Hvis jeg var på vej ud af døren, gik alt galt og jeg kom virkelig sent ud af døren.
Når jeg lå i sengen, kunne jeg ikke sove.
Katastrofetanker indtræffer på alle mulige og umulige, tilfældige tidspunkter.
Det gør de, fordi vi ikke kan styre vores tanker.
Tanker er tilfældige og kører døgnet rundt.

Det vi kan, er at styre, hvilke tanker vi tager til os.

Da jeg lærte ikke at tage mine katastrofetanker til mig forsvandt deres betydning og hermed også de fysiske reaktioner.
Jeg lærte, at de netop blot er tanker.
Tanker har vi hele tiden.
Vi behøver altså ikke tage vores tanker til os og gøre dem til vores virkelighed.
Det var en lettelse for mig.

Mindfulness ved meditation, jeg startede med at lære at meditere.

Måden jeg mediterer på, er at jeg accepterer alle tanker, når de melder sig i bevidstheden.
Denne accept laver jeg uanfægtet, hvilken type tanke det er, også katastrofetanker.
Alle typer tanker dukker op i min bevidsthed, når jeg mediterer.
For eksempel kan jeg tænke, nu glemte jeg at lukke vandet, jeg fik ikke gjort noget bestemt på arbejdet, jeg er utålmodig, jeg gider ikke sidde her mm.
Fælles for alle disse tanker er, at jeg accepterer dem og på den måde holder de op med at fylde i min bevidsthed.

På denne måde opnår jeg mindfulness ved meditation.

Tak for dig.

❤️

Læs mere om meditation.
Abonner på min YouTube Kanal.
Lav din egen guidede meditation – det er enkelt.

English version below videos og photo.

Lotte Eulalia Botteleth portrait Mindfulness ved Meditation

Mindfulness by meditation.
Disaster thoughts, do you experience that?
At least I do.
They strike like lightning from a clear sky.
It can be all kinds of disasters, big and small.
Physically, the breath increases, the movements become faster and the speech becomes incoherent. There may also be other physical senses such as. visual or hearing disorders
It’s really uncomfortable.

The physical factors are a reaction when we listen to the thought of disaster and make it our reality.

I’ve tried it plenty of times.
If I was on my way out the door, everything went wrong and I got out of the door really late.
When I was in bed, I couldn’t sleep.
Disaster thoughts occur at all possible and impossible, random times.
They do this because we cannot control our thoughts.
Thoughts are random and run around the clock.

What we can do is to control what thoughts we listen to.

When I learned not to listen to my catastrophe thoughts they didn’t matter anymore and the physical reactions disappeared.
I learned that they are just thoughts.
We all have thoughts.
So we don’t have to listen to our thoughts and make them our reality.
It was a relief to me.

Mindfulness by meditation, I started by learning how to meditate.

The way I meditate is that I accept all thoughts present in the consciousness.
I accept all thoughts no matter what kind of thought it is, also disaster thoughts.
All types of thoughts appear in my consciousness as I meditate.
For example, I think, now I forgot to close the water, I did not do anything specific at work, I am impatient, I do not bother to sit here, etc.
I do the same for all thoughts – I accept them and this way i stop their presence in my consciousness.

This way, I achieve mindfulness through meditation.

Thank you for being you.

❤️

Read more about meditation.
Subscribe to my YouTube Channel.
Create your own guidet meditation – it is simple.
See videos about meditation and how to get started above.