Nytår med Tilbageblik

Nytår med tilbageblik, hvad tænker du om året der gik?
Hvad fokuserer du på, når vi går fra et år til et nyt?
Fokuserer du på det, der ikke var godt?
Har du fokus på det gode i året der gik?

Når du fokuserer på det negative i det gamle år, tiltrækker du mere af det, Nytår med tilbageblik.

Hvis du mindes alt det der ikke var så godt, så tiltrækker du det også selv om, du tænker, at du gerne vil have noget bedre.
Hvis du skal tiltrække noget godt, skal du fokusere på det gode.
Mit fokus er på det gode, der var, i det forgangne år.

Jeg er taknemmelig for alle de positive ting, der har været i løbet af året.

Mine tanker lader jeg fylde af alle de gode hændelser og mennesker, jeg er taknemmelig for.
På den måde kommer jeg til at tiltrække mere af det.
Hvis det er svært at komme i tanker om alle de gode ting, kan det være godt at sætte sig og lave en liste.
Når listen er klar, kan du læse den højt for dig selv.

Nytår med tilbageblik – En liste kan indeholde.

Jeg er taknemmelig for min familie, mit job, at jeg har penge til at købe mad og ting, jeg gerne vil have, mig selv, min krop osv.
Lav listen over de ting, du har at være taknemmelig for.

Du kan forsætte ind i det nye år med at læse listen højt for dig selv, når du har tid.

Det kan hjælpe dig til at lære at fokusere på det, du er taknemmelig for.
På denne måde vil du tiltrække gode ting i dit liv.
Du kan med fordel tilføje ting, du ønsker til listen.
Det gør ikke noget, at de ikke er realiseret endnu.
Du kan tiltrække dine ønsker på den måde.
Nytår med tilbageblik.

Jeg er meget taknemmelig for, at du læser med på min blog.

Mange tak for det.
Jeg er taknemmelig for alle mine læsere og mine følgere til mine videoer.
Taknemmelig for mine klienter, mit virke og mit dejlige liv.
Tak for det alt sammen, kærlighed til dig og tak for dig.
Godt nytår.

❤️

Læs mere under videoen.
English text version below.

Abonner på min YouTube Kanal.
Se min video med nytårshilsen.
Sæt dig selv fri fra Janteloven.
Din glæde er dit eget ansvar, stop med at gøre det til andres ansvar.

English version below photo.

Lotte eulalia botteleth and Athene portrait nytår med tilbageblik

New Year and Looking back, what do you think about the year that went by?
What do you focus on as we move from one year to another?
Do you focus on what was not good?
Do you focus on the good things of the past year?

When you focus on the negative from the old year, you will attract more of that.

If you remember all the things that were not so good, you also attract them even if you think you would like something better.
If you want to attract something good, focus on the good.
My focus is on the good that was, in the past year.

I am grateful for all the positive things that have been going on throughout the year.

I let my thoughts be filled with all the good events and people I’m grateful for.
That way, I’m going to attract more of it.
If it’s hard to remember all the good stuff, it might be good to sit down and make a list.
When the list is ready, you can read it aloud to yourself.

New Year in retrospect – A list may include.

I am grateful for my family, my job, that I have money to buy food and things I like, myself, my body, etc.
Make the list of things you have to be grateful for.

In the new year you can continue reading the list aloud to yourself when you have time.

Reading this can teach you to focus on what you are grateful for.
This way you will attract good things in your life.
You can advantageously add things you want to the list.
It doesn’t matter that they are not realized yet.
You can attract your wishes that way.
New Year with retrospect.

I am very grateful that you read my blog.

Thank you very much.
I am grateful for all my readers and my followers for my videos.
Grateful for my clients, my work and my lovely life.
Thanks for it all, love for you and thank you for being you.
Happy New Year.

❤️

Subscribe to my YouTube Channel.
Watch my New Year greeting video.
Let yourself go from Janteloven.
Your joy is your responsibility, stop delegating the responsibility to others.