Oplever du Tristhed?

Oplever du tristhed?
Humørsvingninger, kender du det?
Lader du tristheden styre dit humør?
Er du ofte i dårligt humør?
Lader du dit humør styre af udefrakommende hændelser eller personer?

Du kan sagtens være glad selvom du oplever negative hændelser eller personer.

Dit humør behøver ikke at blive påvirket.
Du kan selv beslutte, at du vil være glad uanset, hvad der sker eller, hvem du møder på din vej.
Du behøver ikke være dine problemer.
Det andre siger om dig er deres virkelighed, ikke din.
Du behøver ikke tage noget på dig andet end det gode humør.
Hændelser eller handlinger behøver ikke definere dit humør.

Glæden kommer indefra – hændelser og handlinger udefra.

Derfor kan du holde det adskilt.
Hold fast i det indefra og tænk positivt om det, du oplever udefra.
Når du gør det, kommer glæden af sig selv.
Oplever du tristhed?

Tristhed er et resultat af tankerne.

Tristhed kommer fra tankerne.
Der kan være en tanke af gangen i vores bevidsthed.
Jeg ser sådan på det, at alle vores tanker opbevares på et tankelager.
Vi har hver især et tankelager indeholdene positive og negative tanker.
Alle tankerne vil gerne ind i bevidstheden og det er tilfældigt, hvilke en, der bliver plads til.

Negative tanker er tilfældige tanker, der entrer vores bevidsthed.

Hvis vi lytter på dem bliver vi triste, tilbageholdende, uden selvværd.
Vi tror andre ikke kan lide os, at de er imod os, vi lykkes ikke med ting og vi føler os uheldige og uden succes.
De positive tanker gør det modsatte.
Positive tanker giver os en følelse af overskud, en følelse af at andre kan lide os, selvtilfredshed, mod og viser os vejen til succes.
Vi har begge tanketyper, altså negative og positive.
Istedet for at lytte til de negative tanker, kan vi lytte til de positive tanker.

Når vi tager ejerskab på vores tanker, kan vi skifte de negative tanker ud med positive tanker.

De negative tanker sender vi retur til tankelageret og henter herefter en positiv.
Efter en periode, hvor vi bevidst har arbejdet med at udskifte tankerne, vil vi automatisk begynde at overhøre de negative tanker og lytte på de positive.
Vores tankemønster vil blive vendt om.
Hvor vi før lyttede på de negative tanker, lytter vi nu på de positive.

Når de positive tanker optager bevidstheden vil vi automatisk tiltrække mere positivt i vores liv.

Jeg kan også sige, at vores liv bliver mere positivt.
Der vil stadigvæk ske negative ting og være negative mennesker, men de kan bare være der.
De generer ikke længere.
Vi ved, at alt det negative handler om dem selv og ikke har noget med os at gøre.
Oplev du tristhed?
Så prøv at skifte de negative tanker ud med positive.
Jeg arbejder selv med mine tanker på denne måde og de virker for mig.
God fornøjelse med at blive gladere.

Oplever du Tristhed?

Få en gratis meditationsguide og bliv skrevet op til mit nyhedsbrev samtidig.

Clairvoyant Rådgivning.
Du får 100 % TILFREDSHEDSGARANTI på min rådgivning.

Tag kontakt til Lotte – send en e-mail til contact@botteleth.com.

Oplev mig på min YouTube Kanal, hvor alle mine videoer er samlet.

lær at prioritere tankerne.
Vi kan bruge negative tanker til at blive bedre til at tænke positivt.
Når vi tænker positivt, bliver vi klogere.
Det er godt at tænke positivt.
Når vi ikke definerer os selv som bestemt type, kan vi mere, end vi tror.

❤️

Oplever du Tristhed?

English version below video and photo.

Oplever du Tristhed?

Oplever du Tristhed?

Do you experience sadness?
Mood swings, do you experience that?
Do you let the sadness control your mood?
Are you often in a bad mood?
Do you let your mood be controlled by outside events or people?

You can easily be happy even if you experience negative events or people.

Your mood doesn’t have to be affected.
You can decide for yourself that you will be happy no matter what happens or who you meet on your way.
You don’t have to be your problems.
What others says about you is their reality, not yours.
You don’t have to adopt anything but the good mood.
Events or actions do not have to define your mood.

Joy comes from within – events and actions from the outside.

This way, you can keep it separate.
Hold on to the inside and accept what you are experiencing from the outside.
When you do, the joy comes by itself.
Do you experience sadness?

Sadness is a result of the thoughts.

Sadness comes from the thoughts.
There can be only one thought at the time in our consciousness.
I see it like all our thoughts are stored in a thought store.
We each have a thought store that contains positive and negative thoughts.
All the thoughts want to enter the consciousness and it is random which one will take up the space.

Negative thoughts are random thoughts that enter our consciousness.

If we listen to them, we become sad, reluctant, selfless.
We think others do not like us that they are against us, we fail at things and we feel unlucky and unsuccessful.
The positive thoughts do the opposite.
Positive thoughts give us a sense of excess, a feeling that others like us, complacency, courage and showing us the path to success.
We have the ability to think both types , that is, negative and positive.
Instead of listening to the negative thoughts, we can listen to the positive thoughts.

When the positive thoughts fill up our consciousness, we will automatically attract more positivity in our lives.

There will still be negative things and negative people, but we let them be.
They no longer bother us.
We know that all the negative is about themselves and has nothing to do with us.
Do you experience sadness?
Then try to replace the negative thoughts with the positive ones.
I work with my thoughts myself this way and they work for me.
Have fun being happier.

Oplever du Tristhed?

❤️

Please subscribe to my YouTube Kanal, where you can see all my videos.
Learn to prioritize the thoughts.
We can use our negative thoughts to become better at positive thinking.
When our thoughts are positive, we become smarter.
It is good to think positively.
When we do not define ourselves as a certain type, we are capable of more than we think.

Oplever du Tristhed?