Ekstrovert eller Introvert

Ekstrovert eller Introvert.
Er du ekstrovert eller introvert?
Har du svært ved at være alene?
Kan du bedst lide dit eget selskab?
Ekstrovert eller introvert, Måske er du begge dele?

Det er ofte vigtigt for os at sætte os selv i kasser.

Vi insisterer på at være det ene eller det andet.
Det kan ikke gå hurtigt nok med at få puttet os selv ind i diverse kasser der definerer og styrer vores adfærd.
Ligesom når vi definerer, hvorvidt vi er introverte eller ekstroverte.
Som udgangspunkt kan det være fint nok at vide.
At fastholde os selv i kasserne ender med at fastholde os og holde os tilbage fra at udvikle os til at kunne det hele.

Ekstrovert eller Introvert?

Vi bliver vores type.

Jeg så tidligere mig selv som ekstrovert typen.
Derfor kunne jeg ikke være alene.
Jeg brugte min type til at forbyde mig selv at være alene.
I virkeligheden savnede jeg ensomhed, men det lagde jeg slet ikke mærke til, når jeg var optaget af at være en bestemt type.

Vores omgivelser ser os som vores selvdefinerede type.

Andre støtter os i at være vores type.
Vi bruger nemlig meget tid på at definere os som en bestemt type overfor vores omgivelser.
I virkeligheden er det os selv vi overbeviser, når vi forklarer os, men det virker også på omgivelserne.
Jeg var overbevist om, at jeg var den ekstroverte type.
Selv min psykolog sagde til mig, at jeg aldrig ville kunne finde ro i at meditere.
Han troede nemlig også på, at jeg var ekstrovert.

Vi fokuserer negativt på os selv.

Når vi har brug for at være en bestemt type, fokuserer vi negativt på os selv.
Vi fokuserer på vores begrænsninger på den måde.
Hvis vi fokuserer på, at vi er dårlige til at være alene og være i ro, som jeg gjorde, får vi brug for at forklare os.
Vi kan forklare vores manglende evne til for eksempel at være alene og finde ro med at være en bestemt type.

Vi kan finde det positive i det negative.

Istedet for at fokusere på egne negative sider, kan vi fokusere på vores positive sider.
Desuden kan vi vende vores negativt fokus til positivt.
Vi skal altså skifte de negative tanker om os selv ud med positive tanker.
Jeg er dårlig til at være alene bliver til jeg er god til at være alene og jeg hader ensomhed bliver til jeg elsker ensomhed.
På den måde skiftede jeg mine negative tanker om at være alene ud med positive tanker om at være alene.
Jeg blev hurtigt god til at være alene og kunne pludselig alt det jeg ikke havde kunnet som ekstrovert.

Ekstrovert eller Introvert?

Vi er alle typerne, når vi tænker positivt om os selv.

Vi bliver sat fri fra at være en bestemt type og opdager, at vi indeholder alle typerne.
Det eneste, vi skal gøre, er at udskifte vores negative tanker med positive tanker.
Vi er alle både introvert og ekstrovert og en masse andre typer på en gang.
Hos mig var det slet ikke det at være alene, der fremkaldte negative følelser.
De negative følelser kom af, at jeg var overvist om og fastholdt mig selv i, at jeg var en bestemt type, nemlig ekstrovert.

Når vi tænker positivt om vores overbevisninger, slipper de taget i os.

Vi kan det hele, når vi slipper overbevisningerne.
Når jeg for eksempel tænker Jeg kan meditere istedet for at tænke jeg kan ikke meditere, kan jeg meditere.
Det eneste jeg gør er, at tænke positivt.
Når vi fastholder os selv i at være en bestemt type, fastholder vi os selv.
Med andre ord fastholder vi os selv i at være en anden end den, vi virkelig er.
Vi mister altså autenticitet, når vi fastholder os selv i en overbevisning om at være en type.

Ekstrovert eller Introvert?

Når vi ikke putter os selv i kasser, er vi autentiske.

Når vi tænker positivt om os selv og vores formåen, giver vi os selv lov til at være præcis som vi er.
Vi føler os gode nok og udstråler det.
På den måde viser vi verden, hvem vi er og fremstår autentiske.
Vi mennesker elsker autenticitet og der er mange fordele i vores liv.
Mange ting bliver nemmere, når vi er os selv.
Vi kan nemt være både alene og sammen med andre og være glade hele tiden.
Det eneste vi skal gøre er at tænke positivt om os selv og vores formåen.

Tak for dig.

❤️

Ekstrovert eller Introvert?

Min blog.
Lotte Eulalia, mine værdier, min passion og min vision.
Jeg tilbyder rådgivning.

Abonner på min YouTube Kanal.

Har du fokus på overfloden eller knapheden?
Fejrer du dine sejre og nyder successen?
Er du den spirituelle type?
Spiritualitet, er det en betingelse for klarsyn?
Oplever du succes?

Ekstrovert eller Introvert?

English version below photo.

Ekstrovert eller Introvert

Ekstrovert eller Introvert?

Extrovert or Introvert.
Are you an extrovert or an introvert?
Having trouble being alone?
Do you like your own company best?
Extrovert or introvert, Maybe you are both?

Often it is important for us to put ourselves in boxes.

We insist on being one or the other.
Not quick enough we put ourselves into various boxes that define and control our behavior.
Like when we define whether we are introverted or extroverted.
Basically, it might be nice to know.
Keeping ourselves in the crates ends up holding us and holding us back from developing ourselves to being able to do it all.

We become our type.

I used to see myself as the extrovert type.
Therefore, I could not be alone.
I used my type to forbid myself to be alone.
In reality, I missed loneliness, but I did not notice it at all when I was preoccupied with being a certain type.

Our surroundings see us as our self-defined type.

Others support us in being our type.
We spend a lot of time defining ourselves as a certain type in relation to our surroundings.
In reality, it is ourselves we convince when we explain ourselves, but it also affects the environment.
I was convinced I was the extrovert type.
Even my psychologist told me that I would never be able to find peace in meditating.
He also believed that I was an extrovert.

We focus negatively on ourselves.

When we need to be a certain type, we focus negatively on ourselves.
We focus on our limitations that way.
If we focus on being bad at being alone and being at ease, as I did, we will need to explain ourselves.
We can explain our inability to, for example, be alone and find peace in being a certain type.

We can find the positive in the negative.

Instead of focusing on our own negative sides, we can focus on our positive sides.
Moreover, we can turn our negative focus into positive.
So we need to replace the negative thoughts about ourselves with positive thoughts.
I’m bad at being alone turns into I’m good at being alone and I hate loneliness turns into I love loneliness.
That way, I exchanged my negative thoughts about being alone with positive thoughts about being alone.
I quickly became good at being alone and suddenly knew everything I had not been able to as an extrovert.

We are all the types when we think positively about ourselves.

We are set free from being a particular type and discover that we contain all the types.
All we have to do is replace our negative thoughts with positive thoughts.
We are all both introverted and extroverted and a lot of other types at once.
For me, being alone did not evoke negative feelings at all.
The negative feelings came from the fact that I was convinced and maintained myself that I was a certain type, namely extrovert.

When we think positively about our beliefs, they let go of us.

We know it all when we let go of the beliefs.
For example, when I think I can meditate instead of thinking I can not meditate, I can meditate.
The only thing I do is think positively.
When we maintain ourselves in being a certain type, we maintain ourselves.
In other words, we maintain ourselves in being someone other than who we really are.
We thus lose authenticity when we hold ourselves to a belief in being a type.

When we do not put ourselves in boxes, we are authentic.

When we think positively about ourselves and our ability, we allow ourselves to be exactly who we are.
We feel good enough and radiate it.
In this way we show the world who we are and appear authentic.
We humans love authenticity and there are many benefits in our lives.
Many things become easier when we are ourselves.
We can easily be both alone and with others and be happy all the time.
All we have to do is think positively about ourselves and our ability.

Thank you for being you.

❤️

Ekstrovert eller Introvert

My blog.
Lotte Eulalia, my values, my passion and my vision.
I offer counselling.

Subscribe to my YouTube CHannel.

Do you focus on abundance or shortage?
Are you celebrating and enjoying your successes?
Are you the spiritual type?
Spirituality, is it a condition for clairvoyance?
Are you experiencing success?

Ekstrovert eller Introvert